ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: інноваційний розвиток, управління інноваційним розвитком, інформаційно-аналітичного забезпечення, складові інформаційно-аналітичного забезпечення, інформаційні технології, аналітична інформація

Анотація

У статті досліджуються актуальні проблеми, пов’язані з інформаційно-аналітичним забезпеченням процесу управління інноваційною діяльністю підприємств. Проаналізовано стан та проблеми розвитку інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. Встановлено, що показники інноваційного розвитку вітчизняних підприємств мають тенденцію до погіршення. З’ясовано, що серед основних проблем інноваційної діяльності підприємств є недостатня інформаційно-аналітична підтримка управлінських рішень. Уточнено визначення поняття інформаційно-аналітичної підтримки інноваційних рішень. З’ясовано особливості та проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення управління інноваційною діяльністю підприємств. Зроблено висновок, що передумовою прийняття ефективних рішень в управлінні інноваційним розвитком підприємства є його якісне інформаційно-аналітичне забезпечення. Визначено перспективи посилення інформаційно-аналітичної підтримки інноваційних рішень.

Посилання

Березняк Н.В., Кваша Т.К. Дослідження теоретичних і практичних основ інформаційно-аналітичного забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності. Наукова доповідь. Київ : УкрІНТЕІ, 2017. 72 с.

Скочиляс С.М. Аналітичне забезпечення як джерело інформації для прийняття управлінських рішень. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Вип. 25. Ч. 2. С. 123–127.

Михайленко О.В., Данчук Ю.П., Черняк В.А. Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності підприємства. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 53. С. 105–108.

Теоретичні основи забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції : монографія / [М.М. Новікова, Н.О. Кондратенко, М.В. Боровик та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. Харків : “Друкарня Мадрид”, 2020. 335 с. URL: https://mmgh.kname.edu.ua/images/NAUKA/2020.pdf (дата звернення: 21.12.2022).

Лігоненко Л.О., Селезова М.В. Інформаційне забезпечення аналізу інноваційної діяльності підприємств в Україні: стан, проблеми, шляхи їх розв’язання. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 20. С. 414–417.

Євдокимова Н.М., Котенок Д.М. Інституційне підґрунтя інформаційно-аналітичного забезпечення управлінських рішень. Стратегія підприємства: підприємницький контекст : монографія / заг. ред.: Л.П. Батенко, Т.І. Решетняк. Київ : КНЕУ, 2019. 424 с.

Тюріна Н.М., Назарчук Т.В., Шкабара Н.В. Формування інформаційно-аналітичного забезпечення управління бізнес-проєктами підприємства. Innovation and Sustainability. 2022. № 2. С. 68–77.

Завербний А.С., Ноджак Л.С., Міщанчук С.А. Інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки України за євроінтеграційних умов. Економіка та суспільство. 2021. № 33. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-5 (дата звернення: 21.12.2022).

Економічна статистика / Наука, технології та інновації. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ni.htm (дата звернення: 20.12.2022).

Конкурентоспроможність України (2020-2021). URL: https://cip.gov.ua/services/cm/api/attachment/download?id=37433 (дата звернення: 20.12.2022).

Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 526-р. Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-р#Text (дата звернення: 21.12.2022).

Про затвердження плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1687-р. Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1687-2021-%D1%80#Text (дата звернення: 18.12.2022).

Методологічні положення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності підприємств: Наказ Держстату України від 06 січня 2021 року № 2 (зі змінами). Держстат України. URL: http://csrv2.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2021/02/02.pdf (дата звернення: 21.12.2022).

Методика розрахунку показників інноваційної діяльності підприємств: Наказ Держстату України від від 30 вересня 2021 року № 248. Держстат України. URL: https://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2021/248/248.pdf (дата звернення: 21.12.2022).

Berezniak N.V., Kvasha T.K. (2017) Doslidzhennia teoretychnykh i praktychnykh osnov informatsiino-analitychnoho zabezpechennia naukovo-tekhnichnoi ta innovatsiinoi diialnosti. Naukova dopovid [Research of theoretical and practical bases of information-analytical support of scientific-technical and innovative activity. Scientific report]. Kyiv: UkrINTEI, 72 p. [in Ukrainian]

Skochylias S.M. (2019) Analitychne zabezpechennia yak dzherelo informatsii dlia pryiniattia upravlinskykh rishen [Analytical support as a source of information for management decision making]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Vol. 25 (2), pp. 123–127. [in Ukrainian]

Mykhailenko O.V., Danchuk Yu.P., Cherniak V.A. (2020) Informatsiine zabezpechennia innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstva [Information support of innovative activity of the enterprise]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black Sea Economic Studies. Vol. 53, pp. 105–108. [in Ukrainian]

Teoretychni osnovy zabezpechennia yakosti pryiniattia upravlinskykh rishen v umovakh yevropeiskoi intehratsii [Theoretical foundations of quality assurance of managerial decision-making in the context of European integration] (2020). In M.M. Novikova, N.O. Kondratenko, M.V. Borovyk. Kharkiv. nats. un-t misk. hosp-va im. O.M. Beketova. Kharkiv: “Drukarnia Madryd”, 335 p. Available at: https://mmgh.kname.edu.ua/images/NAUKA/2020.pdf (access date: 21/12/2022). [in Ukrainian]

Lihonenko L.O., Selezova M.V. (2017) Informatsiine zabezpechennia analizu innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv v Ukraini: stan, problemy, shliakhy yikh rozviazannia [Information support of analysis of innovative activity of enterprises in Ukraine: state, problems, ways of their solution]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national problems of economy. Vol. 20, pp. 414–417. [in Ukrainian]

Yevdokymova N.M., Kotenok D.M. (2019) Instytutsiine pidgruntia informatsiino-analitychnoho zabezpechennia upravlinskykh rishen. Stratehiia pidpryiemstva: pidpryiemnytskyi kontekst: monohrafiia [Institutional basis of information and analytical support of management decisions. Enterprise strategy: entrepreneurial context]. In L.P. Batenko, T.I. Reshetniak (Eds.). Kyiv: KNEU, 424 p. [in Ukrainian]

Tiurina N.M., Nazarchuk T.V., Shkabara N.V. (2022) Formuvannia informatsiino-analitychnoho zabezpechennia upravlinnia biznes-proiektamy pidpryiemstva [Formation of information and analytical support for the management of business projects of the enterprise]. Innovation and Sustainability. Vol. 2, pp. 68–77. [in Ukrainian]

Zaverbnyi A.S., Nodzhak L.S., Mishchanchuk S.A. (2021) Informatsiino-analitychne zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku ekonomiky Ukrainy za yevrointehratsiinykh umov [Information and analytical support of innovative development of the Ukrainian economy in the European integration conditions]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society. Vol. 33. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-5 (access date: 21/12/2022).

Ekonomichna statystyka / Nauka, tekhnolohii ta innovatsii. Available at: https://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ni.htm (access date: 20/12/2022).

Konkurentospromozhnist Ukrainy (2020-2021). Available at: https://cip.gov.ua/services/cm/api/attachment/download?id=37433 (access date: 20/12/2022).

Stratehiia rozvytku sfery innovatsiinoi diialnosti na period do 2030 roku: Rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10 lypnia 2019 roku № 526-r. Kabinet Ministriv Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-r#Text (access date: 21/12/2022).

Pro zatverdzhennia planu zakhodiv na 2021-2023 roky z realizatsii Stratehii rozvytku sfery innovatsiinoi diialnosti na period do 2030 roku: Rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy. vid 9 hrudnia 2021 r. № 1687-r. Kabinet Ministriv Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1687-2021-%D1%80#Text (access date: 18/12/2022).

Metodolohichni polozhennia derzhavnoho statystychnoho sposterezhennia shchodo innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv: Nakaz Derzhstatu Ukrainy vid 06 sichnia 2021 roku № 2 (zi zminamy). Derzhstat Ukrainy. Available at: http://csrv2.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2021/02/02.pdf (access date: 21/12/2022).

Metodyka rozrakhunku pokaznykiv innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv: Nakaz Derzhstatu Ukrainy vid vid 30 veresnia 2021 roku № 248. Derzhstat Ukrainy. Available at: https://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2021/248/248.pdf (access date: 21/12/2022).

Переглядів статті: 179
Завантажень PDF: 133
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Саврас, І., & Томаневич, Л. (2022). ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-61
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ