МОДЕЛІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УПРАВЛІННІ ЛОГІСТИЧНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ ТЕРИТОРІЙ

Ключові слова: логістична інфраструктура, державно-приватне партнерство, моделі державно-приватного партнерства

Анотація

У статті розглядаються актуальні питання, пов’язані із використанням моделей державно-приватного партнерства в управлінні логістичною інфраструктурою територій в умовах воєнного стану та у післявоєнний період. Вказано особливості логістичної інфраструктури України та її місце в рейтингу показника ефективності логістики. Визначено особливості державно-приватного партнерства при управлінні логістичною інфраструктурою. Розглянуто види моделей державно-приватного партнерства, їх переваги та недоліки, а також ступінь залученості і ризику сторін в контрактах. Вказано на необхідність пошуку нових концептуальних підходів залучення інвестицій для відновлення та забезпечення функціонування зруйнованої частини логістичної інфраструктури на основі коригування існуючих нормативно-правових актів у сфері державно-приватного партнерства. Представлена загальна схема механізму формування та функціонування логістичних платформ на основі державно-приватного партнерства. Визначено переваги застосування механізмів державно-приватного партнерства для відновлення зруйнованої логістичної інфраструктури територій.

Посилання

Панченко К. Як колаборація бізнесу та держави допоможе відновлювати Україну. Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/07/19/689341/

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки: Постанова Кабінету міністрів України від від 5 серпня 2020 року № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text

Про державно-приватне партнерство: Закон України №40 від 2010 р. Відомості Верховної ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text

Public-Private Partnerships. Reference Guide. Washington, D.C., 2012. 230 р.

Kumar M. Law, Statistics, Public-Private Partnership and the Emergence of a New Subject. Accumulation in Post-Colonial Capitalism. Singapore: Springer, 2017. Р. 59–74.

Chou J.S. et al. Critical factors and risk allocation for PPP policy: Comparison between HSR and general infrastructure projects. Transport Policy. 2012. № 22. Р. 36–48.

Хусаінов Р. Моделі державно-приватного партнерства: закордонний досвід та перспективи для України. Науковий вісник ОНЕУ. URL: http://n-visnik.oneu.edu.ua/collections/2015/224/pdf/177-192.pdf

Perić A., Hadžić, Jugović A., Perić M. Criteria for the management partnership model in Croatian seaports. Economic Research – Ekonomska Istraživanja. 2015. № 28(1). Р. 226–242.

Круглов В.В. Моделі державно-приватного партнерства. Держава та регіони. 2018. № 2 (62). С. 56-61.

Public-Private Partnerships. A Guide for Municitipalies. The Canadian Council for Public-Private Partnerships. 2011. P. 69.

Стан здійснення ДПП в Україні. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini&isSpecial=true

Mihai N., Hryshyna L., Khmarska I., Pogoryelova E., and Hryshyna N. Evaluating performance and development priorities of port industry in Ukraine. MATEC Web Conf. International Conference on Sustainable Transport System and Maritime Logistics (ISTSML 2021). 2021. Vol. 339. URL: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2021/08/matecconf_istsml2021_01013/matecconf_istsml2021_01013.html

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму залучення приватних інвестицій з використанням механізму державно-приватного партнерства для пришвидшення відновлення зруйнованих війною об'єктів та будівництва нових об’єктів, пов'язаних з післявоєнною перебудовою економіки України. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39902

Сумець О.М., Горошкова Л.А. Евентуальна модель пошуку місця локації логістичних об’єктів соціально-економічного розвитку територій регіонального рівня. Економічний випуск університету. 2022. № 53. С. 139–151.

Хажираєва С.К., Васильєва Н.В., Васильєва О.І., Киртока М. Державно-приватне партнерство як важливий інструмент забезпечення сталого розвитку територій. Public Administration and Regional Development. 2020. № 7. С. 253–269.

Panchenko K. Yak kolaboratsiia biznesu ta derzhavy dopomozhe vidnovliuvaty Ukrainu. [How the collaboration of business and the state will help restore Ukraine] Ekonomichna Pravda. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/07/19/689341/ (accessed 10.12.2022)

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na 2021-2027 roky: Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy vid vid 5 serpnia 2020 roku №695 [On the approval of the State Strategy for Regional Development for 2021-2027: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated August 5, 2020 No. 695]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text (accessed 12.12.2022)

Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo: Zakon Ukrainy №40 vid 2010 r. Vidomosti Verkhovnoi rady Ukrainy [On public-private partnership: Law of Ukraine No. 40 of 2010. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text (accessed 10.12.2022)

Public-Private Partnerships. Reference Guide. Washington, D.C., 2012. 230nр.

Kumar M. (2017) Law, Statistics, Public-Private Partnership and the Emergence of a New Subject. Accumulation in Post-Colonial Capitalism. Singapore: Springer. pp. 59–74.

Chou J.S. et al. (2012) Critical factors and risk allocation for PPP policy: Comparison between HSR and general infrastructure projects. Transport Policy. No 22. Р. 36–48.

Khusainov R. (2015) Modeli derzhavno-pryvatnoho partnerstva: zakordonnyi dosvid ta perspektyvy dlia Ukrainy. [Models of public-private partnership: foreign experience and prospects for Ukraine]. Naukovyi visnyk ONEU. Available at: http://n-visnik.oneu.edu.ua/collections/2015/224/pdf/177-192.pdf (accessed 12.12.2022)

Perić A., Hadžić, Jugović A, Perić M. (2015) Criteria for the management partnership model in Croatian seaports. Economic Research – Ekonomska Istraživanja, no 28(1), pp. 226–242.

Kruhlov V.V. (2018) Modeli derzhavno-pryvatnoho partnerstva [Models of public-private partnership]. Derzhava ta rehiony, no. 11(11), pp. 74–78.

Public-Private Partnerships. A Guide for Municitipalies. The Canadian Council for Public-Private Partnerships. 2011. P. 69.

Stan zdiisnennia DPP v Ukraini. Available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini&isSpecial=true (accessed 13.12.2022)

Mihai N., Hryshyna L., Khmarska I., Pogoryelova E., and Hryshyna N. (2021). Evaluating performance and development priorities of port industry in Ukraine. MATEC Web Conf. International Conference on Sustainable Transport System and Maritime Logistics (ISTSML 2021). Vol. 339. Available at: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2021/08/matecconf_istsml2021_01013/matecconf_istsml2021_01013.html (accessed 12.12.2022)

Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vdoskonalennia mekhanizmu zaluchennia pryvatnykh investytsii z vykorystanniam mekhanizmu derzhavno-pryvatnoho partnerstva dlia pryshvydshennia vidnovlennia zruinovanykh viinoiu obiektiv ta budivnytstva novykh obiektiv, poviazanykh z pisliavoiennoiu perebudovoiu ekonomiky Ukrainy. Available at: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39902 (accessed 18.12.2022)

Sumets O.M., Horoshkova L.A. (2022) Eventualna model poshuku mistsia lokatsii lohistychnykh obiektiv sotsialno-ekonomichnoho rozvytku terytorii rehionalnoho rivnia [A possible model for finding the location of logistical objects of the socio-economic development of the territories at the regional level]. Ekonomichnyi vypusk universytetu, no 53, pp. 139–151.

Khazhyraieva S.K., Vasylieva N.V., Vasylieva O.I., Kyrtoka M. (2020) Derzhavno-pryvatne partnerstvo yak vazhlyvyi instrument zabezpechennia staloho rozvytku terytorii [Public-private partnership as an important tool for ensuring the sustainable development of territories]. Public Administration and Regional Development, no 7, pp. 253–269.

Переглядів статті: 113
Завантажень PDF: 156
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Мігай, Н. (2022). МОДЕЛІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УПРАВЛІННІ ЛОГІСТИЧНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ ТЕРИТОРІЙ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-48
Розділ
ЕКОНОМІКА