ЛОГІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК РУШІЙНА СИЛА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Ключові слова: логістика, логістичний потенціал регіону, складові логістичного потенціалу, інноваційний розвиток

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням стану та розвитку складових логістичного потенціалу регіону. Досліджено важливість розрахунку Індексу ефективності логістики як інструменту вимірювання рейтингової позиції країни та регіонів серед світової спільноти. Визначено та проаналізовано стан основних структурних складових логістичного потенціалу Миколаївської області (транспортний, складський, транзитний, кадровий, споживчо-збутовий, маркетинговий, цифровий, просторовий). Вказані його переваги, недоліки, а також вплив на економічні показники інших пов’язаних галузей та секторів економіки. Окреслено ключові аспекти розвитку логістичного потенціалу Миколаївської області та вказано на те, що саме інтеграція зусиль на даному напрямі дозволить впроваджувати інноваційні рішення у виробничих процесах, транспорті, сфері комунікацій, бізнесі і сприятиме інноваційному розвитку регіону.

Посилання

Біловодська О.А., Грищенко О.Ф., Сигида Л.О. Особливості врахування логістичного потенціалу регіону в процесі розроблення системи розподілу на підприємстві. Economic Annals-XXI. 2016. № 160(7-8). С. 105–110.

Миколаїв може стати новим логістичним хабом країни. URL: https://news.pn/uk/messages/264015

Порт "Ольвія" встановив новий абсолютний рекорд перевалки вантажів URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/01/11/681303/

Пфоль Г.Х., Хауслер П. Організація логістики в регіональних виробничих мережах. Корпоративний менеджмент. URL: https://www.cfin.ru/press/loginfo/2001-03/03.shtml

Ткач О.В., Волощук І.А. Логістичний потенціал регіону як умова його конкурентоспроможності. Science of Europe. Economic Sciences. 2017. № 11 (11). С. 74–78.

Фрейдман О.А. Аналіз логістичного потенціалу регіону. Іркутськ : ІрГупс., 2013. 164 с.

Хвищун Н.В. Логистический потенциал регионов Украины: анализ и оценка, формирование и наращивание. Научный вестник ДГМА. 2014. № 12(14-Е). С. 202–208.

Aggregated LPI. URL: https://lpi.worldbank.org/international/aggregated-ranking

Arvis J., Ojala C., Wiederer J., Shepherd L., Raj B., Dairabayeva A., Kiiski K. The Logistics Performance Index and Its Indicators. Connecting To Compete. 2018. P. 1–69.

Головне управління статистики у Миколаївській області. URL: http://www.mk.ukrstat.gov.ua

Bilovodska O.А., Gryshchenko O.F., Syhyda L.O. (2016) Osoblyvosti vrakhuvannia lohistychnoho potentsialu rehionu v protsesi rozroblennia systemy rozpodilu na pidpryiemstvi [Specific features of regional logistics potential consideration in the process of the enterprise distribution system development] Economic Annals-XXI, no 160(7-8), pp. 105–110.

Mykolaiv mozhe staty novym lohistychnym khabom krainy. [Mukolaiv can become a new logistic hub of the country]. Available at: https://news.pn/uk/messages/264015 (accessed 02 February 2022).

Port "Olviia" vstanovyv novyi absoliutnyi rekord perevalky vantazhiv [The port of Olbia has set a new absolute record for cargo handing]. Available at: https://www.epravda.com.ua/news/2022/01/11/681303/ (accessed 02 February 2022).

Pfol H.Kh., Khausler P. Orhanizatsiia lohistyky v rehionalnykh vyrobnychykh merezhakh. [Organisation of logistics in regional production networks] Korporatyvnyi menedzhment. Available at: https://www.cfin.ru/press/loginfo/2001-03/03.shtml (accessed 28 January 2022).

Tkach O.V., Voloshchuk I.A. (2017) Lohistychnyi potentsial rehionu yak umova yoho konkurentospromozhnosti [Logistics potential of region as a condition of competitiveness]. Science of Europe. Economic Sciences, no 11(11), pp. 74–78.

Freidman O.A. (2013) Analiz lohistychnoho potentsialu rehionu [Analysis of the logistics potential of the region]. Irkutsk: IrHups, 164 p.

Khvyshchun N.V. (2014) Lohystycheskyi potentsyal rehyonov Ukrayny: analyz y otsenka, formyrovanye y narashchyvanye. [Logistic potential of the regions of Ucraine: analysis and assessment, formation and building up] Nauchni vestnyk DHMA, no. 12(14-Е), pp. 202–208.

Aggregated LPI. Available at: https://lpi.worldbank.org/international/aggregated-ranking (accessed 25 January 2022).

Arvis J., Ojala C., Wiederer J., Shepherd L., Raj B., Dairabayeva A., Kiiski K. (2018) The Logistics Performance Index and Its Indicators. Connecting To Compete. pp. 1–69.

Holovne upravlinnia statystyky u Mykolaivskii oblasti. [Main department of statistics in Mykolaiv region]. Available at: http://www.mk.ukrstat.gov.ua (accessed 28 January 2022).

Переглядів статті: 303
Завантажень PDF: 333
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Мігай, Н. (2022). ЛОГІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК РУШІЙНА СИЛА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-18
Розділ
ЕКОНОМІКА