ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В ПРОЕКЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ САМОДОСТАТНОСТІ: ДОСВІД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • Галина Возняк ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії України», Львівський національний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0003-2001-0516
  • Андрій Стасишин Львівський національний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0002-3061-0788
  • Василь Коваль Львівський національний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0002-8095-5039
Ключові слова: фінанси територіальних громад, фінансова самодостатність, органи місцевого самоврядування, доходи, видатки

Анотація

У статті проведено проблемно-орієнтовний аналіз та виявлено особливості формування фінансів територіальних з позиції посилення спроможності місцевого самоврядування та зміцнення фінансової самодостатності територіальних громад. Дослідження проведено на прикладі Львівської області. За результатами аналізу зроблено певні висновки та узагальнення, серед яких: а) в умовах об’єднання територіальних громад збережено підхід до акумулювання в межах більшості адміністративно-територіальних формувань достатньої ресурсної бази, яка є передумовою для їх спроможності до саморозвитку і забезпечення самодостатності на довгострокову перспективу; б) виявлено помітний зростаючий розрив між фінансово спроможними та «фінансово слабкими» громадами, які історично, в силу відсутності достатньої кількості потужних платників податків, не можуть забезпечити свою самодостатність; в) на базовий рівень передано значні повноваження, які не підкріплені фінансовими ресурсами, а тому «тягар» по виконанню делегованих повноважень і далі лежить на плечах місцевого самоврядування територіальних громад.

Посилання

Кириленко О., Баранець Я. Досвід забезпечення фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2020. Вип. 3. С. 54–68.

Опарін В.М. Домінанти та пріоритети фінансового вирівнювання в Україні. Фінанси України. 2015. № 6. С. 29–43.

Спасів Н.Я. Оцінка структурних дисбалансів доходів бюджетів об’єднаних територіальних громад. Світ фінансів. 2019. № 2(59). С. 73–84.

Патицька Х.О., Пелехатий А.О. Міська агломерація як механізм взаємодії територіальних громад в умовах адміністративно-фінансової децентралізації в Україні. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 2019. Т. 30 (69). № 3. С. 116–123.

Остром Е. Керування спільним. Еволюція інституцій колективної дії / [пер. з англ. Т. Монтян]. Київ : Наш час, 2012. 399 с.

Возняк Г.В., Патицька Х.О. Фінанси територіальних громад України в умовах поширення пандемії: проблемно орієнтований аналіз з урахуванням поведінкових аспектів». Економіка України. 2021. № 6. С. 78–98.

Жаліло Я., Шевченко О., Павленко І., Романова В. та ін. Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу. Аналіт. доп. Національний інститут стратегічних досліджень / за наук. ред. Жаліла Я. Київ, 2019. 192 с.

Лідери Славської територіальної громади за сплатою податку на доходи фізичних осіб. URL: https://slavska-gromada.gov.ua/news/1621252234/ (дата звернення: 20.07.2022).

Марчак Д. Місце сплати податку на доходи фізичних осіб в Україні – юридична історія та поточна практика. Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління Київської Школи Економіки. Київ. 2021. 36 с.

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин. Закон України від 28.12.2014 р. № 79-VIII. URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-19#Text (дата звернення: 29.01.2022).

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи. Закон України від 28.12.2014р. № 71-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19#Text (дата звернення: 29.01.2022).

Бюджети територіальних громад України. Інформаційно-аналітичний дашборд. Децентралізація. URL: https://decentralization.gov.ua/news/14281?page= (дата звернення: 20.07.2022 р.).

Kyrylenko O., Baranets J. (2020) Dosvid zabezpechennia finansovoi spromozhnosti obiednanykh terytorialnykh hromad [Experience of ensuring the financial capacity of united territorial communities]. The Herald of Ternopil National Economic University, vol. 3, pp. 54–68. DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2020.03.054

Oparіn V.M. (2015). Dominants and priorities of financial equalization in Ukraine. Finance of Ukraine, vol. 6, pp. 29–43. [in Ukrainian]

Spasiv N.Ya. (2019). Assessment of structural imbalances in budgeted revenues of united territorial communities. World of finance, vol. 2 (59), pp. 73–84. [in Ukrainian]

Patytska Kh.O., Pelekhatyi A.O. (2019). Miska ahlomeratsiia yak mekhanizm vzaiemodii terytorialnykh hromad v umovakh administratyvno-finansovoi detsentralizatsii v Ukraini“ [Urban Agglomeration as a mechanism of Interaction of territorial Communities in the Conditions of Administrative and Financial Decentralization in Ukraine]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V.I. Vernadskoho, vol. 30 (69), no. 3, pp. 116–123.

Ostrom E. (2012) Governing the commons. The evolution of institutions

for collective action. / E. Ostrom; [trans. from English T. Montyan]. Kyiv: Nash chas, 399 p.

Voznyak H., Platysma, Kh. (2021). Finances of territorial communities of Ukraine in the conditions of spreading pandemic: problem-oriented analysis taking into account behavioral aspects. Economy of Ukraine, vol. 6, pp. 78–98.

Zhalilo J., Shevchenko O., Pavlenko I., Romanova V. and others. (2019) Decentralization of power: an agenda for the medium term. Analyte. ext. National Institute for Strategic Studies / Science. ed. Zhalila J. Kyiv, 192 p.

Leaders of the Slavsk territorial community upon payment of personal income tax. Available at: https://slavska-gromada.gov.ua/news/1621252234/

Marchak D. (2021). The place of payment of tax on the income of individuals in Ukraine – legal history and current practice. Center for the Analysis of Public Finances and Public Administration of the Kyiv School of Economics. Kyiv. P. 36.

Law of Ukraine. On making changes to the Budget Code of Ukraine regarding the reform of inter-budgetary relations. December 28 2014, No. 79-VIII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-19#Text [in Ukrainian]

Law of Ukraine. On amendments to the Tax Code of Ukraine and some legislative acts of Ukraine regarding tax reform. December 28 2014, No. 71-VIII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19#Text

Budgets of territorial communities of Ukraine. Informational and analytical dashboard. Decentralization. Available at: https://decentralization.gov.ua/news/14281?page=

Переглядів статті: 178
Завантажень PDF: 235
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Возняк, Г., Стасишин, А., & Коваль, В. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В ПРОЕКЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ САМОДОСТАТНОСТІ: ДОСВІД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-34
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ