СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА У ВИРІШЕННІ ЖИТЛОВОГО ПИТАННЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД, СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ

  • Юрій Когатько Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України https://orcid.org/0000-0003-3392-9783
  • Анна Реут Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України https://orcid.org/0000-0002-9623-9248
Ключові слова: житлова політика, орендне житло, доступність орендного житла, соціальна депривація за доступністю житла, енергетична бідність, соціальна підтримка у житловій сфері, житлові субсидії

Анотація

Стаття присвячена аналізу міжнародного досвіду в сфері житлової політики в частині забезпечення доступу до житла та підвищення житлових умов. Особливу увагу приділено шляхам реалізації житлової політики, формам участі держави, масштабам та механізмам підтримки громадян в вирішенні даних питань. Досліджено новітні орієнтири, успішні практики, цільові контингенти, відмінності та спільні риси житлової політики різних країн. Визначено, що основним курсом прогресивних житлових політик є розвиток ринку орендного житла. Оцінено спроможність населення деяких європейських країн вирішувати житлове питання за допомогою оренди, здійснено порівняння з можливостями українців у довоєнний період. Проаналізовано ситуацію в Україні щодо підтримки населення в забезпеченні доступу до житла та підвищенні якості житлових умов. Окремо проаналізовано ефективність програми житлових субсидій як єдину реально функціонуючу державну соціальну допомогу, що запобігає енергетичній бідності українських домогосподарств та підвищує якість їх умов проживання. На основі мікроімітаційного моделювання оцінено частки потенційних реципієнтів програми житлових субсидій та обсягах фінансового навантаження на державний бюджет України під час війни 2022 р.. За результатами дослідження та з урахуванням сьогоденних реалій запропоновано основні напрямки реформування та адаптації політики в житловій сфері України.

Посилання

Оцінка шкоди, завданої воєнними злочинами росії в Україні (15-19 вересня 2022). Соціологічна група «Рейтинг». URL: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/oc_nka_shkodi_zavdano_vo_nnimi_zlochinami_ros_v_ukra_n_15-19_veresnya_2022.html (дата звернення: 04.10.2022).

Орлова В. Понад 200 тисяч українців втратили житло внаслідок російського вторгнення. Інформаційне агенство УНІАН. URL: https://www.unian.ua/war/viyna-ukrajini-z-rosiyeyu-2022-oleksandr-nevzorov-poyasniv-chomu-ukrajini-zagrozhuyut-seryozni-boji-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11786880.html (дата звернення: 01.10.2022).

Житлові умови населення: чинники, сучасний стан і політика регулювання / Л. Черенько та ін. Київ : ІДСД ім. М.В. Птухи НАНУ, 2020. 257 с. URL: https://idss.org.ua/arhiv/living_conditions.pdf (дата звернення: 09.10.2022).

Реут А., Когатько Ю. Житлова проблема в Україні на тлі війни 2022 року. Reut, Демографія та соціальна економіка. 2022. 3 (49), 123-144. URL: https://ojs.dse.org.ua/index.php/dse/article/view/112 (дата звернення: 16.12.2022).

Социальное жилье в регионе ЕЭК ООН. Модели, тенденции и вызовы. Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций. URL: https://unece.org/DAM/hlm/documents/Publications/Social_Housing_in_UNECE_region.rus.pdf (дата звернення: 09.08.2022).

Нерухомість: скільки людей в Україні стоїть у квартирній черзі. Слово і Діло. URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/03/04/infografika/suspilstvo/neruxomist-skilky-lyudej-ukrayini-stoyit-kvartyrnij-cherzi (дата звернення: 16.12.2022).

Список громадян, що знаходяться на квартирному обліку в загальній черзі станом на 01.01.2022. Миколаївська міська рада. Офіційний портал. URL: https://mkrada.gov.ua/files/zhitlo/Першочергова_кварт_2022.doc (дата звернення: 18.10.2022).

Europe: Prices by City of Apartment (1 bedroom) Outside of Centre (Rent Per Month). URL: https://www.numbeo.com/cost-of-living/region_prices_by_city?displayCurrency=USD&itemId=27&region=150&fbclid=IwAR0QAhjMO3-BOAJUTfwSVI-kv7HHTlKMNmJq-72cyyCtJNm6Qo-bgY6kVHw (дата звернення: 18.10.2022).

Рогожина Н. Н. Международный опыт развития арендного жилищного фонда. Имущественные отношения в РФ. 2013. С. 72–82. URL: https://www.academia.edu/attachments/39352622/download_file?st=MTY3MTE0ODE0NSwxODUuMjM3LjIxNi4zMQ%3D%3D&s=swp-splash-paper-cover (дата звернення: 20.11.2022).

Янкіна Л. Майже 90% ринку оренди житла — в тіні. Яке рішення пропонують громадські організації? «Together. Європейській простір». (2019). URL: https://euprostir.org.ua/stories/146177?fbclid=IwAR2erFvCVHSx5wFuUT0fPDvjL9ULgSSh3bETqfIobJJYOFnDskm8nq6xLeo (дата звернення: 25.11.2022).

Статистичний збірник «Витрати і ресурси домогосподарств України в 2021 році». Київ, 2022. URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/07/sdhd_22.pdf (дата звернення: 01.12.2022).

Середня зарплата у різних країнах. Міністерство фінансів України (2021). URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/world/ (дата звернення: 18.10.2022).

Кравчуновська Т. С. Проблеми і перспективи будівництва доступного житла в Україні. Строительство, материаловедение, машиностроение. 2013. № 69. С. 242–246.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про вдосконалення порядку призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива», від 14.05.1999 № 822. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/822-99-п (дата звернення: 18.10.2022).

Прогнозна оцінка рівня бідності в Україні у 2022 році за трьома сценаріями розвитку соціально-економічних процесів внаслідок російсько-української війни. національна академія наук України. Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. Київ. (2022). URL: https://idss.org.ua/arhiv/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%20%D0%B1%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%202022%20.pdf (дата звернення: 01.09.2022).

Когатько Ю. Л. Поліпшення житлових умов населення України: оцінка, потреби. Демографія та соціальна економіка. 2019. № 4. URL: https://doi.org/10.15407/dse2019.04.086 (дата звернення: 14.05.2022).

Реут А., Клименко Ю. Оцінка змін в умовах проживання населення об’єднаних територіальних громад після реформи децентралізації (на прикладі областей Західного та Центрального регіонів). Економіка та суспільство. 2021. № 32. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-97 (дата звернення: 29.05.2022).

Когатько Ю. Л., Полякова С. В. Детермінанти зміни житлових умов. Інфраструктура ринку. 2017. № 12. С. 129–134.

Otsinka shkody, zavdanoi voiennymy zlochynamy rosii v Ukraini (15-19 veresnia 2022). (2022) [Assessment of damage caused by Russia's military crimes in Ukraine (September 15-19, 2022)]. Sotsiolohichna hrupa «Reitynh». Retrieved from: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/oc_nka_shkodi_zavdano_vo_nnimi_zlochinami_ros_v_ukra_n_15-19_veresnya_2022.html (accessed October 4, 2022) [in Ukrainian].

Orlova V. (2022) Ponad 200 tysiach ukraintsiv vtratyly zhytlo vnaslidok rosiiskoho vtorhnennia [More than 200,000 Ukrainians have lost housing as a result of Russian invasion]. Informatsiine ahenstvo UNIAN. Retrieved from: https://www.unian.ua/war/viyna-ukrajini-z-rosiyeyu-2022-oleksandr-nevzorov-poyasniv-chomu-ukrajini-zagrozhuyut-seryozni-boji-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11786880.html (accessed October 1, 2022) [in Ukrainian].

Cherenko L. ta in. (2020) Zhytlovi umovy naselennia: chynnyky, suchasnyi stan i polityka rehuliuvannia [Housing conditions: factors, current state and regulation policy]. IDSD im. M.V. Ptukhy NANU. Retrieved from: https://idss.org.ua/arhiv/living_conditions.pdf (accessed October 9, 2022) [in Ukrainian].

Reut, A. G., & Kohatko, Yu. L. (2022). Zhytlova problema v Ukraini na tli viiny 2022 roku [Housing Problem in Ukraine on the Background of War 2022]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika – Demography and Social Economy, 3 (49), 123-144. https://doi.org/10.15407/dse2022.03.123 (accessed October 9, 2022) [in Ukrainian].

Sotsialnoye zhylyo v rehione EЭK OON. Modeli, tendentsiyi y vyzovy [Social housing in the UN EC region. Models, trends and challenges]. Yevropeiskaya ekonomicheskaya komissiya Orhanizatsii Obyedynyonnykh Natsiy. Retrieved from: https://unece.org/DAM/hlm/documents/Publications/Social_Housing_in_UNECE_region.rus.pdf (accessed August 9, 2022) [in Russian].

Nerukhomist: skilky liudei v Ukraini stoit u kvartyrnii cherzi. (2022). [Real Estate: How many people in Ukraine are in the apartment queue]. Slovo i Dilo. Retrieved from: https://www.slovoidilo.ua/2021/03/04/infografika/suspilstvo/neruxomist-skilky-lyudej-ukrayini-stoyit-kvartyrnij-cherzi (accessed December 16, 2022) [in Ukrainian].

Spysok hromadian, shcho znakhodiatsia na kvartyrnomu obliku v zahalnii cherzi stanom na 01.01.2022. (2022) [List of citizens who are on the housing account in the general queue as of 01.01.2022.] Mykolaivska miska rada. Ofitsiinyi portal. Retrieved from: https://mkrada.gov.ua/files/zhitlo/Першочергова_кварт_2022.doc (accessed February 18, 2022) [in Ukrainian].

Europe: Prices by City of Apartment (1 bedroom) Outside of Centre (Rent Per Month). Retrieved from: https://www.numbeo.com/cost-of-living/region_prices_by_city?displayCurrency=USD&itemId=27&region=150&fbclid=IwAR0QAhjMO3-BOAJUTfwSVI-kv7HHTlKMNmJq-72cyyCtJNm6Qo-bgY6kVHw (accessed October 18, 2022) [in English].

Rohozhyna N. N. (2013) Mezhdunarodnyy opyt razvitiya arendnoho zhilishchnoho fonda [International experience in the development of rental housing stock]. Ymushchestvennye otnosheniya v RF. pp. 72–82 [in Russian].

Yankina L. (2019). Maizhe 90% rynku orendy zhytla — v tini. Yake rishennia proponuiut hromadski orhanizatsii? [Almost 90% of the home rental market is in the shade. What solution do NGOs offer?]. «Together. Yevropeiskii prostir». Retrieved from: https://euprostir.org.ua/stories/146177?fbclid=IwAR2erFvCVHSx5wFuUT0fPDvjL9ULgSSh3bETqfIobJJYOFnDskm8nq6xLeo (accessed November 25, 2022) [in Ukrainian].

Statystychnyi zbirnyk «Vytraty i resursy domohospodarstv Ukrainy za 2021 rіk». Kyiv, 2022. Retrieved from: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/07/sdhd_22.pdf (accessed December 01, 2022) [in Ukrainian].

Serednia zarplata u riznykh krainakh. (2021). [Average salary in different countries]. Ministerstvo finansiv Ukrainy. Retrieved from: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/world/ (accessed October 18, 2022) [in Ukrainian].

Kravchunovska T. S. (2013) Problemy i perspektyvy budivnytstva dostupnoho zhytla v Ukraini [Problems and prospects for the construction of affordable housing in Ukraine]. Stroyitelstvo, materyalovyedyenye, mashynostroyenye, no 69, pp. 242–246 [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro vdoskonalennia poriadku pryznachennia ta nadannia naselenniu subsydii dlia vidshkoduvannia vytrat na oplatu zhytlovo-komunalnykh posluh, prydbannia skraplenoho hazu, tverdoho ta pichnoho pobutovoho (ridkoho) palyva», vid 14.05.1999 № 822. (1999). [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On Improvement of the Procedure for Appointment and Provision of Subsidies to Refund Payment for Housing and Communal Services, Purchase of Liquefi Gas, Solid and Furnace Fuel”, dated May 14, 1999 No. 822.]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/822-99-п (accessed October 18, 2022) [in Ukrainian].

Prohnozna otsinka rivnia bidnosti v Ukraini u 2022 rotsi za troma stsenariiamy rozvytku sotsialno-ekonomichnykh protsesiv vnaslidok rosiisko-ukrainskoi viiny. (2022). [Prognostic assessment of poverty level in Ukraine in 2022 for three scenarios for the development of socio-economic processes as a result of the Russian-Ukrainian war.]. Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen im. M.V. Ptukhy. Retrieved from: https://idss.org.ua/arhiv/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%20%D0%B1%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%202022%20.pdf (accessed September 1, 2022) [in Ukrainian].

Kohatko Yu. L. (2019) Polipshennia zhytlovykh umov naselennia Ukrainy: otsinka, potreby [Improving the living conditions of the population of Ukraine: assessment, needs]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, no 4. Retrieved from: https://doi.org/10.15407/dse2019.04.086 (accessed May 14, 2022) [in Ukrainian].

Reut A., Klymenko Yu. (2021) Otsinka zmin v umovakh prozhyvannia naselennia obiednanykh terytorialnykh hromad pislia reformy detsentralizatsii (na prykladi oblastei Zakhidnoho ta Tsentralnoho rehioniv) [Estimation of changes in the living of the population of the united territorial communities after decentralization reform (on the example of regions of the western and central regions)]. Ekonomika ta suspilstvo, no 32. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-97 (accessed May 29, 2022) [in Ukrainian].

Kohatko Yu. L., Poliakova S. V. (2017) Determinanty zminy zhytlovykh umov [Determinants of changing living conditions]. Infrastruktura rynku, no 12. pp. 129–134 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 88
Завантажень PDF: 73
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Когатько, Ю., & Реут, А. (2022). СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА У ВИРІШЕННІ ЖИТЛОВОГО ПИТАННЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД, СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-37
Розділ
ЕКОНОМІКА