ВПЛИВ СOVID-19 НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

  • Анна Реут Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України https://orcid.org/0000-0002-9623-9248
  • Юлія Клименко Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України https://orcid.org/0000-0002-0086-2933
Ключові слова: соціально-економічне становище, купівельна спроможність, доходи, бідність, споживчі можливості, споживча поведінка, вплив COVID-19, суб’єктивна самооцінка населення

Анотація

Стаття присвячена впливу СOVID-19 на соціально-економічне становище населення України, а саме на доходи, витрати, купівельну спроможність, фінансові можливості, проаналізовано рівень бідності в період пандемії СOVID-19. Проаналізовано зміни соціально-економічного стану та статусу зайнятості на ринку праці. Здійснено порівняння між доковідним періодом (2019 р.) та ковідними роками (2020-2021 рр.). Зміна рівня доходів через карантинні заходи, впроваджені державою для запобігання поширення епідемії коронавірусу, мали певний вплив на зміну споживчих можливостей та поведінки. Очевидно, що збільшення частки витрат на харчування відбулося за рахунок скорочення інших складових таких як непродовольчі витрати та послуги. Проаналізовано зміну рівня витрат на послуги та споживчі товари в різних типах домогосподарств. Зосереджено увагу на немонетарних аспектах зміни становища населення та на суб’єктивній оцінці змін внаслідок коронавірусної кризи.

Посилання

Вплив коронавірусної кризи на бідність: перші наслідки для України / Черенько Л.М., Полякова С.В., Шишкін В.С., Реут А.Г., Васильєв О.А., Когатько Ю.Л., Заяць В.С., Клименко Ю.А., Новосільська Т.В.; Ін-т демогр. та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України. Київ, 2020. URL: https://www.idss.org.ua/arhiv/poverty_forecast.pdf

Черенько Л.М. Модель рівня життя в умовах соціально-економічної нестабільності : монографія. Київ : Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 2021. 423 с. URL: https://idss.org.ua/arhiv/Model.pdf

Соціологічне опитування «Соціальні наслідки COVID-19 в Україні» (липень 2021). Інститут соціології НАН України. URL: https://i-soc.com.ua/ua/bank-sociologichnih-danih-pandemii-covid-19/

Global Economic Prospects. World Bank Group. 2020. URL: https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects#overview

The long-term impact of COVID-19 on poverty. Department of economics and social affairs. URL: https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/PB_86.pdf

H. Parkes, C. McNeil. Estimating poverty impacts of coronavirus microsimulation estimates. Institute for Public Policy Research. 2020. URL: https://www.ippr.org/files/2020-06/estimating-poverty-impacts-of-coronavirus.pdf

Сілецька О. (2021). Рік з Сovid-19 в Україні – що змінилося в сприйнятті українців. Ipsos Global Advisor. URL: https://cutt.ly/1Z97Wwk

Сахно Ю. (2021). Опитування громадської думки «Омнібус. Самооцінка щастя населенням України». КМІС. URL: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1097&page=3

Статистичний збірник «Витрати і ресурси домогосподарств України за 9 місяців 2021 року». Київ, 2022. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/gdvdg/vrd_9m_21.zip

Українське суспільство: моніторинг соціальних змін (2020). Випуск 7 (21). Інститут соціології НАН України. URL: https://i-soc.com.ua/assets/files/monitoring/mon2020.pdf

Фактичний розмір прожиткового мінімуму у 2015-2022 роках. URL: https://www.msp.gov.ua/news/12286.html

Мінімальна зарплата в Україні з 2000 по 2022 рр. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/min/

Середня зарплата в Україні. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/

Волосевич І., Беланенко Д., Савчук Д. (2020). Дослідження громадської думки щодо ситуації у країні під час пандемії COVID-19 Info Sapіens. URL: https://cutt.ly/LZ97ejp

Продовольча безпека в Україні у 2018 році. Огляд основних індикаторів. URL: https://cutt.ly/wZ97p74

Статистичний збірник «Витрати і ресурси домогосподарств України в 2021 році». Київ, 2022. 433 с. URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/07/zb_vrd_21.pdf

Cherenko L.M., Poliakova S.V., Shyshkin V.S., Reut A.H., Vasyliev O.A., Kohatko Yu.L., Zaiats V.S., Klymenko Yu.A., Novosilska T.V. (2020) Vplyv koronavirusnoi kryzy na bidnist: pershi naslidky dlia Ukrainy [The impact of coronavirus crisis on poverty: the first consequences for Ukraine]. Kyiv: Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen im. M.V. Ptukhy NAN Ukrainy. Available at: https://idss.org.ua/arhiv/poverty_forecast.pdf [in Ukrainian]

Cherenko L.M. (2021) Model rivnia zhyttia v umovakh sotsialno-ekonomichnoi nestabilnosti [Standard’s of living model in conditions of socio-economic instability]. Kyiv: Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen imeni M.V. Ptukhy NAN Ukrainy. 423 s. Available at: https://idss.org.ua/arhiv/Model.pdf [in Ukrainian]

Sotsialni naslidky COVID-19 v Ukraini (2021) [Social consequences of COVID-19 in Ukraine]. Sotsiolohichne opytuvannia. Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy. Available at: https://i-soc.com.ua/ua/bank-sociologichnih-danih-pandemii-covid-19 [in Ukrainian]

Global Economic Prospects. World Bank Group (2020). Available at: https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects#overview

The long-term impact of COVID-19 on poverty (2020). Department of economics and social affairs. Available at: https://cutt.ly/oZMXW57

H. Parkes, C. McNeil (2020) Estimating poverty impacts of coronavirus microsimulation estimates Institute for Public Policy Research. Available at: https://www.ippr.org/files/2020-06/estimating-poverty-impacts-of-coronavirus.pdf

Siletska O. (2021) Rik z Сovid-19 v Ukraini – shcho zminylosia v spryiniatti ukraintsiv [A year since Covid-19 in Ukraine – what has changed in the perception of Ukrainians]. Ipsos Global Advisor v Ukraini. Available at: https://cutt.ly/OZMXkMT [in Ukrainian]

Sakhno Yu. (2021) Opytuvannia hromadskoi dumky «Omnibus. Samootsinka shchastia naselenniam Ukrainy» [Poll of public opinion "Omnibus. Self-assessment of happiness by Ukraine population]. KMIS. Available at: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1097&page=3 [in Ukrainian]

Statystychnyi zbirnyk «Vytraty i resursy domohospodarstv Ukrainy za 9 misiatsiv 2019 roku» (2020) [Statistical collection "Expenditures and resources of households of Ukraine]. Kyiv. Available at: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/gdvdg/vrdu9mis2019.xlsx [in Ukrainian].

Ukrainske suspilstvo: monitorynh sotsialnykh zmin (2020) Vypusk 7 (21). [Ukrainian society: monitoring of social changes] Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy. Available at: https://i-soc.com.ua/assets/files/monitoring/mon2020.pdf [in Ukrainian]

Faktychnyi rozmir prozhytkovoho minimumu u 2015-2022 rokakh. Available at: https://www.msp.gov.ua/news/12286.html [in Ukrainian]

Minimalna zarplata v Ukraini z 2000 po 2022 rr. [Minimum wage in Ukraine 2000-2022]. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/min/ [in Ukrainian]

Serednia zarplata v Ukraini.[Average wage in Ukraine]. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/ [in Ukrainian]

Volosevych I., Belanenko D., Savchuk D. (2020). Doslidzhennia hromadskoi dumky shchodo sytuatsii u kraini pid chas pandemii COVID-19 [Public opinion research of regarding the situation in Ukraine during COVID-19 pandemic] Info Sapiens. Available at: https://cutt.ly/LZ97ejp [in Ukrainian]

Prodovolcha bezpeka v Ukraini u 2018 rotsi. Ohliad osnovnykh indykatoriv [Food security in Ukraine in 2018]. Available at: https://cutt.ly/wZ97p74 [in Ukrainian]

Statystychnyi zbirnyk «Vytraty i resursy domohospodarstv Ukrainy v 2021 rotsi» (2022) [Statistical collection "Expenditures and resources of households of Ukraine]. Kyiv. Available at: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/07/zb_vrd_21.pdf [in Ukrainian]

Переглядів статті: 144
Завантажень PDF: 146
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Реут, А., & Клименко, Ю. (2022). ВПЛИВ СOVID-19 НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-9
Розділ
ЕКОНОМІКА