ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В УМОВАХ ВІЙНИ

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, експортно-імпортні операції, підприємство, оподаткування, облік, розрахунки, мито, воєнний стан

Анотація

У статті розкриті особливості обліку та оподаткування експортно-імпортних операцій в умовах війни з точки зору практичного аспекту. Виявлено, що облік та оподаткування експортно-імпортних операцій в умовах воєнного стану регламентуються положеннями таких законодавчих та нормативно-правових документів, як: Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» від 18.03.2022 № 314; Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік» від 23.12.2021 № 1424; Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання митного оформлення окремих товарів, що ввозяться на митну територію України у період дії воєнного стану» від 09.03.2022 № 236; Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану» від 24.03.2022 № 2142-ІХ; Постанова Національного банку України «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» від 24.02.2022 № 18; Постанова Національного банку України «Про встановлення винятків та (або) особливостей запровадження граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і внесення змін до деяких нормативно-правових актів» від 14.05.2019 № 67.

Посилання

Матвеєв М., Лебедченко В., Гайдай Г. Регулювання ЗЕД в умовах війни. Наукові перспективи. 2022. № 5(23). С. 232 245.

Мирончук В., Матвеєв М., Голомша Н. Митні процедури забезпечення зовнішньоекономічних операцій під час воєнного стану в Україні. Економіка та суспільство. 2022. №39. URL: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1386

Топоркова О. А. Правові аспекти розрахункових операцій суб’єктів ЗЕД в умовах воєнного стану. Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи : Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції. 2022. С. 590 592.

Чиркова Ю., Ткачук Б. Особливості оподаткування зовнішньоекономічних операцій під час воєнного стану в Україні. Економіка та суспільство. 2022. № 40. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/1517/1459

Митний кодекс України: Кодекс від 13.03.2012 № 4495-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text

Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 № 314. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/314-2022-%D0%BF#Text

Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1424. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1424-2021-%D0%BF#Text

Деякі питання митного оформлення окремих товарів, що ввозяться на митну територію України у період дії воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 № 236. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-2022-%D0%BF#Text

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану: Закон України від 24.03.2022 № 2142-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2142-20#Text

Деякі питання здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, зокрема транспортних засобів, в умовах воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 330. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/330-2022-%D0%BF#Text

Лист Державної митної служби України від 06.04.2022 № 08-1/10/7/1720. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MK220018

Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану: Постанова Національного банку України від 24.02.2022 № 18. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22#Text

Про встановлення винятків та (або) особливостей запровадження граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і внесення змін до деяких нормативно-правових актів: Постанова Національного банку України від 14.05.2019 № 67. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0067500-19#Text

Податковий кодекс України: Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування № 7418 від 30.05.2022. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39708

Matveiev, M., Lebedchenko, V., Haidai, H. (2022). Rehuliuvannia ZED v umovakh viiny [Regulacje dewizowe w warunkach wojny]. Naukovi perspektyvy – Perspektywy naukowe, 5(23), 232 245. [in Ukrainian]

Myronchuk, V., Matveiev, M., Holomsha, N. (2022). Mytni protsedury zabezpechennia zovnishnoekonomichnykh operatsii pid chas voiennoho stanu v Ukraini [Procedury celne w celu zapewnienia zagranicznej działalności gospodarczej w czasie stanu wojennego na Ukrainie]. Ekonomika ta suspilstvo – Gospodarka i społeczeństwo, 39. URL: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1386 [in Ukrainian]

Toporkova, O. A. (2022). Pravovi aspekty rozrakhunkovykh operatsii subiektiv ZED v umovakh voiennoho stanu [Prawne aspekty operacji rozliczeniowych podmiotów walutowych w stanie wojennym]. Ekonomiko-pravovi aspekty hospodariuvannia: suchasnyi stan, efektyvnist ta perspektyvy: Materialy VIII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii – Ekonomiczne i prawne aspekty zarządzania: stan obecny, skuteczność i perspektywy: Materiały VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, 590 592. [in Ukrainian]

Chyrkova, Yu., Tkachuk, B. (2022). Osoblyvosti opodatkuvannia zovnishnoekonomichnykh operatsii pid chas voiennoho stanu v Ukraini [Specyfika opodatkowania zagranicznych operacji gospodarczych w okresie stanu wojennego na Ukrainie]. Ekonomika ta suspilstvo – Gospodarka i społeczeństwo, 40. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/1517/1459 [in Ukrainian]

Mytnyj kodeks Ukrajiny: Kodeks vid 13.03.2012 No. 4495-VI. [Customs Code of Ukraine: Code dated 03.13.2012 No. 4495-VI]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text [in Ukrainian]

Dejaki pytannja zabezpechennja provadzhennja ghospodarsjkoji dijaljnosti v umovakh vojennogho stanu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 18.03.2022 No. 314 [Some issues of ensuring the conduct of economic activity under martial law: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 18.03.2022 No. 314]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/314-2022-%D0%BF #Text [in Ukrainian]

Pro zatverdzhennja perelikiv tovariv, eksport ta import jakykh pidljaghaje licenzuvannju, ta kvot na 2022 rik: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 29.12.2021 No. 1424 [On the approval of lists of goods whose export and import are subject to licensing, and quotas for 2022: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 12.29.2021 No. 1424]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1424-2021-%D0%BF#Text [in Ukrainian]

Dejaki pytannja mytnogho oformlennja okremykh tovariv, shho vvozjatjsja na mytnu terytoriju Ukrajiny u period diji vojennogho stanu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 09.03.2022 No. 236 [Some issues of customs clearance of certain goods imported into the customs territory of Ukraine during the period of martial law: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 09.03.2022 No. 236]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-2022-%D0%BF#Text [in Ukrainian]

Pro vnesennja zmin do Podatkovogho kodeksu Ukrajiny ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrajiny shhodo vdoskonalennja zakonodavstva na period diji vojennogho stanu: Zakon Ukrajiny vid 24.03.2022 No. 2142-IX [On amendments to the Tax Code of Ukraine and other legislative acts of Ukraine regarding the improvement of legislation for the period of martial law: Law of Ukraine dated March 24, 2022 No. 2142-IX]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2142-20#Text [in Ukrainian]

Dejaki pytannja zdijsnennja mytnogho kontrolju ta mytnogho oformlennja tovariv, zokrema transportnykh zasobiv, v umovakh vojennogho stanu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 20.03.2022 No. 330 [Some issues of customs control and customs clearance of goods, in particular vehicles, under martial law: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 03/20/2022 No. 330]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/330-2022-%D0%BF#Text [in Ukrainian]

Lyst Derzhavnoji mytnoji sluzhby Ukrajiny vid 06.04.2022 No. 08-1/10/7/1720 [Letter of the State Customs Service of Ukraine dated April 6, 2022 No. 08-1/10/7/1720]. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MK220018 [in Ukrainian]

Pro robotu bankivsjkoji systemy v period zaprovadzhennja vojennogho stanu: Postanova Nacionaljnogho banku Ukrajiny vid 24.02.2022 No. 18 [On the operation of the banking system during the introduction of martial law: Resolution of the National Bank of Ukraine dated February 24, 2022 No. 18]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22#Text [in Ukrainian]

Pro vstanovlennja vynjatkiv ta (abo) osoblyvostej zaprovadzhennja ghranychnykh strokiv rozrakhunkiv za operacijamy z eksportu ta importu tovariv i vnesennja zmin do dejakykh normatyvno-pravovykh aktiv: Postanova Nacionaljnogho banku Ukrajiny vid 14.05.2019 No. 67 [On the establishment of exceptions and (or) features of the introduction of settlement deadlines for export and import of goods and amendments to some legal acts: Resolution of the National Bank of Ukraine dated May 14, 2019 No. 67]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0067500-19#Text [in Ukrainian]

Podatkovyj kodeks Ukrajiny: Kodeks vid 02.12.2010 No. 2755-VI [Tax Code of Ukraine: Code of 02.12.2010 No. 2755-VI]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text [in Ukrainian]

Proekt Zakonu pro vnesennja zmin do Podatkovogho kodeksu Ukrajiny ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrajiny shhodo pereghljadu okremykh piljgh z opodatkuvannja No. 7418 vid 30.05.2022 [Draft Law on Amendments to the Tax Code of Ukraine and other legislative acts of Ukraine regarding revision of certain tax benefits No. 7418 of 05/30/2022]. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39708 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 372
Завантажень PDF: 251
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Плекан, М., & Мартинюк, В. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В УМОВАХ ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-30
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають