ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БУХОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ключові слова: екологічний бухгалтерський облік, екологізація виробництва, екологічна діяльність підприємства, екологічні витрати, екологічні технології

Анотація

Стаття присвячена визначенню екологічних аспектів бухгалтерського обліку в управлінні організацією. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю обліку екологічної діяльності з метою ефективного використання ресурсів та забезпечення безперебійної роботи підприємства. Мета статті – розглянути ключові аспекти бухгалтерського обліку, що базуються на ідентифікації, вимірюванні та використанні еколого-економічної інформації з метою ефективного управління підприємством. Для досягнення мети в ході дослідження було вирішено низку завдань: визначено поняття екологічного обліку та переваги його ведення на підприємстві; вплив екологізації виробництва на діяльність підприємства; основні складові системи обліку екологічної діяльності; проблеми організації екологічного обліку та шляхи їх вирішення. В ході дослідження використані загальнонаукові методи пізнання: метод критичного аналізу, синтезу, індукції та дедукції. За результатами дослідження встановлено, що екологічний облік – це системи збору, реєстрації та підсумування інформації екологічного змісту. Основними перевагами ведення екологічного обліку підприємства є визначення екологічних витрат та надходжень, прийняття вигідних інвестиційних рішень, екологізація виробництва. В свою чергу, екологізація виробництва підвищує екологічні показники підприємства, скорочує техногенне навантаження на довкілля та сприяє переходу на сучасні екологічні технології. На сьогоднішній день особливо гостро стоїть проблема відсутності екологічного обліку на підприємствах, які займаються неекологічними видами діяльності. Серед основних показників ефективності господарювання такі підприємства повинні презентувати показники екологічного значення, які формуватимуть розуміння про ефективність інвестицій чи економного використання ресурсів. Практичне значення дослідження полягає в можливості застосування отриманих результатів вітчизняними підприємствами в процесі розроблення методології організації екологічного бухгалтерського обліку.

Посилання

Беренда Н. І., Остапенко Н. В. Розвиток екологічного обліку в Україні з врахуванням світового досвіду. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/6439/1/2..pdf

Вороновська О. Сутність і розвиток екологічного обліку. Галицький економічний вісник. 2017. № 2 (31). С. 195–200. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1350

Гоголева Т. Н., Бахтурина Ю. И. Экологический учет в системе видов учета. Международный бухгалтерский учет. 2015. Вып. 3(345). С. 2–13.

Голик В. Р. Екологічний облік як складова управління підприємством. Науковий вісник ужгородського університету. 2018. № 2 (52). С. 218–222. URL: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/download/149481/148656

Жук В. М. Екологічні аспекти бухгалтерського обліку в агропромисловому виробництві. Агроекологічний журнал. 2012. № 2. С. 18–23. URL: https://magazine.faaf.org.ua/ekologichni-aspekti-buhgalterskogo-obliku-v-agropromislovomu-virobnictvi.html

Замула І. В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності у забезпеченні стійкого розвитку економіки. Житомир : ЖДТУ, 2010. 440 с.

Замула І. В., Шигун М. М. Аналітична модель бухгалтерського обліку екологічної діяльності. Вісник національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2015. № 647. С. 337–343.

Кирсанова Т. А., Кирсанова Е. В., Лукьянихин В. А. Екологический контроллинг – инструмент екоменеджмента. Сумы : Изд-во «Козацький вал», 2004.

Людвенко Д. В. Складові аспекти екологічного обліку тваринництва. Приазовський економічний вісник, 2020. № 2(19). С. 265–268. DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-2-45

Мирончук З. П. Екологічний облік в системі управління підприємством та його розвиток. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/28.pdf

Свиноус І. В., Слободенюк О. І., Присяжнюк Н. М, Гаврик О. Ю., Соколовський В. О. Теоретичні засади розвитку екологічного обліку. Агросвіт. 2021. № 15. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2021.15.20

Шмигель О. Є. Екологічний облік як інструмент управління природоохоронною діяльністю підприємства. Інноваційна економіка. 2018. № 5–6. URL: http://inneco.org/index.php/innecoua/article/download/303/365

Berenda, N. I., Ostapenko, N. V. (2013) Rozvytok ekolohichnoho obliku v Ukraïni z vrakhuvannyam svitovoho dosvidu [Development of environmental accounting in Ukraine taking into account world experience]. Retrieved from: http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/6439/1/2..pdf [in Ukrainian]

Voronovsʹka, O. (2017). Sutnistʹ i rozvytok ekolohichnoho obliku [The essence and development of environmental accounting]. Halytsʹky ekonomichny visnyk, 2 (31), 195–200. Retrieved from: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1350 [in Ukrainian]

Gogoleva, T. N., Bakhturina, Y. I. (2015). Ekologicheskiy uchet v sisteme vidov ucheta [Ecological accounting in the system of types of accounting]. Mezhdunarodnyy bukhgalterskiy uchet, 3(345), 2–13 [in Russian]

Holyk, V. R. (2018). Ekolohichnyy oblik yak skladova upravlinnya pidpryyemstvom [Environmental accounting as a component of enterprise management]. Naukovyy visnykh uzhhorodsʹkoho universytetu, 2 (52), 218–222. Retrieved from: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/download/149481/148656 [in Ukrainian]

Zhuk, V. M. (2012). Ekolohichni aspekty bukhhaltersʹkoho obliku v ahropromyslovomu vyrobnytstvi [Ecological aspects of accounting in agro-industrial production]. Ahroekolohichnyy zhurnal, 2, 18–23. Retrieved from: https://magazine.faaf.org.ua/ekologichni-aspekti-buhgalterskogo-obliku-v-agropromislovomu-virobnictvi.html [in Ukrainian]

Zamula, I. V. (2010). Bukhhaltersʹkyy̆ oblik ekolohichnoï diyalʹnosti u zabezpechenni stiy̆koho rozvytku ekonomiky [Accounting of environmental activities in ensuring sustainable development of the economy]. Zhytomyr: ZHDTU. 440 [in Ukrainian]

Zamula, I. V., Shyhun, M. M. (2015). Analitychna modelʹ bukhhaltersʹkoho obliku ekolohichnoï diyalʹnosti [Analytical model of accounting of environmental activities]. Visnyk natsionalʹnoho universytetu «Lʹvivsʹka politekhnika». Menedzhment ta pidpryyemnytstvo v Ukraïni: etapy stanovlennya i problemy rozvytku, 647, 337–343. [in Ukrainian]

Kirsanova, T. A., Kirsanova, Y. V., Luk'yanikhin, V. A. (2004). Yekologicheskiĭ kontrolling – instrument yekomenedzhmenta [Ecological controlling as an environmental management tool]. Sumy: Izd-vo «Kozats'kii val» [in Russian]

Lyudvenko, D. V. (2020). Skladovi aspekty ekolohichnoho obliku tvarynnytstva [Component aspects of ecological accounting of animal husbandry]. Pryazovsʹkyy ekonomichnyy visnyk, 2(19), 265–268. DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-2-45 [in Ukrainian]

Myronchuk, Z. P. (2016). Ekolohichnyy oblik v systemi upravlinnya pidpryyemstvom ta yoho rozvytok [Environmental accounting in the enterprise management system and its development]. Retrieved from: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/28.pdf [in Ukrainian]

Svynous, I. V., Slobodenyuk, O. I., Prysyazhnyuk, N. M., Havryk, O. Y., Sokolovsʹkyy, V. O. (2021). Teoretychni zasady rozvytku ekolohichnoho obliku [Theoretical foundations of the development of environmental accounting]. Ahrosvit, 15. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2021.15.20 [in Ukrainian]

Shmyhelʹ, O. Y. (2018). Ekolohichnyy oblik yak instrument upravlinnya pryrodookhoronnoyu diyalʹnistyu pidpryyemstva [Environmental accounting as a tool for managing environmental protection activities of the enterprise]. Innovatsiyna ekonomika, 5–6. Retrieved from: http://inneco.org/index.php/innecoua/article/download/303/365 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 134
Завантажень PDF: 171
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Маліков, В., Плекан, М., & Кудлаєва, Н. (2022). ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БУХОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-89
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ