ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

  • Юлія Краснокутська Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0001-7241-1237
  • Ірина Андренко Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0002-4530-9445
  • Єлизавета Муращенко Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0003-2845-9094
Ключові слова: ресторанний бізнес, заклади громадського харчування, пандемія COVID-19, сфера обслуговування, поведінка споживачів

Анотація

В статті наведено аналіз актуальних напрямків діяльності закладів громадського харчування в умовах коронавірусу. Проаналізовано особливості попиту та пропозиції на ринку послуг громадського харчування. Розглядаються проблеми та задачі, з якими зіткнувся ресторанний бізнес та сфера обслуговування на підприємствах громадського харчування в період локдауну. Проаналізовано зміни в поведінці споживачів послуг громадського харчування під час пандемії. Наведено заходи профілактики та можливості для попередження економічних наслідків на випадок потенційного локдауну. Мета роботи – дослідження впливу пандемії на зміни в процесі обслуговування гостей закладів громадського харчування. Практична значущість роботи полягає в систематизації та актуалізації теоретичних підходів до аналізу досліду роботи підприємств громадського харчування та можливих способів відновлення галузі в регіоні.

Посилання

Аветисова А.О., Левченко М.М., Палій Н.С. та ін. Структурні зміни на ринку ресторанного господарства : монографія. Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського; за загальною редакцією Аветисова А.О. Донецьк : Дон НУЕТ, 2003. 177 с.

Антонова В.А. Ресторанный бизнес: механизм и эффективность управления стратегическим развитием : монография /; М-во образования и науки Украины, Лонец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского. Донецк : [ДонНУЭТ], 2009. 277 с.

Кравченко О.М. Методичні аспекти розрахунку макроекономічної ефективності ресторанного господарства. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Одеса : ОНЕУ, 2015. № 9. С. 91–106.

П’ятницька Г.Т. Ресторанне господарство України: ринкові трансформації, інноваційний розвиток, структурна переорієнтація : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. 465 с.

Restaurant Industry Trends. URL: https://www.bluecart.com/blog/restaurant-industry-trends (дата звернення: 28.11.2022).

K. Byrd, E. Her, A. Fan, B. Almanza, Y. Liu, S. Leitch. Restaurants and COVID-19: What are consumers’ risk perceptions about restaurant food and its packaging during the pandemic? International Journal of Hospitality Management, 94 (2021), p. 102–121.

Avetysova A.O., Levchenko M.M., Palii N.S. ta in. (2003) Strukturni zminy na rynku restorannoho hospodarstva: monohrafiia. Donets. nats. un-t ekonomiky i torhivli im. Tuhan-Baranovskoho; za zahalnoiu redaktsiieiu Avetysova A.O. Donetsk: Don NUET, 177 s.

Antonova V.A. (2009) Restorannii biznes: mekhanyzy i effektyvnost upravlenyia stratehycheskym razvytyem: monohrafiia. M-vo obrazovanyia i nauky Ukrayny, Lonets. nats. un-t ekonomyky y torhovly ym. Mykhayla Tuhan-Baranovskoho. Donetsk: [DonNUET], 277 s.

Kravchenko O.M. (2015) Metodychni aspekty rozrakhunku makroekonomichnoi efektyvnosti restorannoho hospodarstva. Naukovyi visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu. Odesa: ONEU, № 9. S. 91–106.

Piatnytska H.T. (2007) Restoranne hospodarstvo Ukrainy: rynkovi transformatsii, innovatsiinyi rozvytok, strukturna pereoriientatsiia: monohrafiia. Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 2007. 465 s.

Restaurant Industry Trends. URL: https://www.bluecart.com/blog/restaurant-industry-trends

K. Byrd, E. Her, A. Fan, B. Almanza, Y. Liu, S. Leitch. (2021) Restaurants and COVID-19: What are consumers risk perceptions about restaurant food and its packaging during the pandemic? International Journal of Hospitality Management, 94 (2021), p. 102–121.

Переглядів статті: 141
Завантажень PDF: 258
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Краснокутська, Ю., Андренко, І., & Муращенко, Є. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-14
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА