АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Ключові слова: банківський сектор, банк, кредити, депозити, рентабельність, фінансова стійкість

Анотація

У статті розглянуто теоретичні основи сутності фінансової стійкості банку, визначено її види, структуру та розглянуто схему управління нею. Проаналізовано динаміку кількості діючих банків в Україні, визначено, що протягом 2016-2022 кількість банків в Україні скоротилась в середньому на 30 од., водночас по кількісті банків з іноземним капіталом протягом досліджуваного періоду такого скорочення не спостерігається. На прикладі АТ КБ «ПриватБанк» було проведено аналіз управління фінансовою стійкістю банку шляхом здійснення коефіцієнтного аналізу та оцінки рівня рентабельності активів та капіталу банку. Запропоновано на основі аналізу стратегії розвитку банку ряд підходів для оптимізації фінансової стійкості банків, шляхом створення кредитних програм для бізнесу та розвитку конкурентоспроможного цифрового банкінгу.

Посилання

Івасів І., Гарбар Є. Фінансова стійкість банків в умовах високої волатильності ринків. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2018. № 2. С. 47–55. URL: http://nbuv.gov.uа/UJRN/Vkntеu_2018_2_5

Офіційний сайт НБУ. URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index

Клюско Л. А. Фінансова стійкість коли банків: теорія та методика оцінки : монографія. Ірпінь : Національний університет державної податкової служби України, 2013.

Зверяков М. І., Коваленко В. В., Сергєєва О. С. Управління коли фінансовою стійкістю банків. Підручник. Одеса, 2014.

Фалюта А. В. Функції керівництва в управлінні бізнесом. Вісник Львівського університету. 2019. Вип. 57. С. 291–297.

Статистика. Показники банківської системи. Основні показники діяльності банків України. Сайт Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua

Офіційний сайт АТ КБ «ПриватБанк». 2022. URL: https://privatbank.ua/about/finansovaja-otchetnost

Закону України «Про Національний банк України». URL: http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/679-14/page3

Dаniеlа Fеsсhiyаn, Rаdkа Аndаsаrovа. Ассounting Аnаlysis of thе Loаn Portfolio of Bаnks аnd Fеаsibility of thе Modеl for Сrеdit Lossеs. Mаrсh 2018. URL: https://www.rеsеаrсhgаtе.nеt/publiсаtion/323726314_Ассounting_Аnаlysis_of_thе_Loаn_Portfolio_of_Bаnks_аnd_Fеаsibility_of_thе_Modеl_for_Сrеdit_Lossеs

Schаfer A., Schnabel I., Weder di Mauro B. Bail-in expectations for European banks: Actions speak louder than words. Working Paper Series: ESRB. 2016 (April). № 7. 56 p.

Ivasiv I., Garbar E. (2018) Finansova stiikist bankiv v umovakh vysokoi volatylnosti rynkiv [Financial stability of banks in conditions of high market volatility]. Bulletin of the Kyiv National University of Trade and Economics, vol. 2, pp. 47–55. Available at: http://nbuv.gov.uа/UJRN/Vkntеu_2018_2_5

Ofitsiinyi sait NBU [Official NBU website]. Available at: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index

Klyusko L. A. (2013) Finansova stiikist koly bankiv: teoriia ta metodyka otsinky: monohrafiia [Financial stability of banks: theory and assessment methods: monograph]. Irpin: National University of the State Tax Service of Ukraine.

Zveryakov M. I., Kovalenko V. V., Sergeeva O. S. (2014) Upravlinnia koly finansovoiu stiikistiu bankiv [Management of the financial stability of banks]. Textbook. Odesa.

Faluta A. V. (2019) Funktsii kerivnytstva v upravlinni biznesom [Functions of leadership in business management]. Bulletin of Lviv University, vol. 57, pp. 291–297.

Statystyka. Pokaznyky bankivskoi systemy. Osnovni pokaznyky diialnosti bankiv Ukrainy [Statistics. Indicators of the banking system. Main performance indicators of Ukrainian banks]. Website of the National Bank of Ukraine. Available at: http://www.bank.gov.ua

Ofitsiinyi sait AT KB «PryvatBank» [Official website of JSC KB "PrivatBank"]. 2022. Available at: https://privatbank.ua/about/finansovaja-otchetnost

Zakonu Ukrainy «Pro Natsionalnyi bank Ukrainy» [Law of Ukraine "On the National Bank of Ukraine"]. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/679-14/page3

Dаniеlа Fеsсhiyаn, Rаdkа Аndаsаrovа. Ассounting Аnаlysis of thе Loаn Portfolio of Bаnks аnd Fеаsibility of thе Modеl for Сrеdit Lossеs. Mаrсh 2018. Available at: https://www.rеsеаrсhgаtе.nеt/publiсаtion/323726314_Ассounting_Аnаlysis_of_thе_Loаn_Portfolio_of_Bаnks_аnd_Fеаsibility_of_thе_Modеl_for_Сrеdit_Lossеs

Schаfer A., Schnabel I., Weder di Mauro B. Bail-in expectations for European banks: Actions speak louder than words. Working Paper Series: ESRB. 2016 (April). № 7. 56 p.

Переглядів статті: 407
Завантажень PDF: 836
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Волкова, Н., & Попик, А. (2022). АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-11
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ