СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД

  • Галина Назарова Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0003-4893-5406
  • Світлана Гончарова Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-2463-8290
  • Петро Хоменко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-7201-9921
Ключові слова: соціальний розвиток, стратегічний підхід, повоєнний період, соціальна інфраструктура, соціальний захист та соціальна підтримка

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням стратегічного підходу до соціального розвитку підприємства у повоєнний період. Розглянуто наслідки воєнних дій в Україні та їх вплив на соціально-економічний розвиток підприємств. Проаналізовано категоріальний апарат стратегії соціального розвитку підприємства. Визначено складові соціального розвитку підприємства, серед яких: соціальний розвиток персоналу; розвиток соціальної інфраструктури; система соціального захисту працівників. Проаналізовано їх сутність та значення для підприємства у воєнний та повоєнний період. Сформовано систему «експрес-показників» які дозво¬ля¬ють виявити загальні проблеми соціального ха¬рактеру у повоєнному періоді; синтезовано систему показників кількісної оцінки соціального розвитку підприємства. Запропоновано та обґрунтовано рекомендацій для соціально відповідальних підприємств, які зможуть відновлюватися або продовжувати свою діяльність у повоєнному періоді, щодо напрямків їх соціального розвитку.

Посилання

Андрущенко В. П., Горлач М. І. Соціальна філософія: короткий енциклопедичний словник. Київ : ВМП «Рубікон», 1997. 400 с.

Гавриленко І. М., Мельник П. В., Недюха М. П. Соціальний розвиток. Навч. посіб. Київ, 2001. 484 с.

Головатий М. Ф., Панасюк М. Б. Термінологічно-понятійний словник. Соціальна політика і соціальна робота. К.: МАУП, 2005. 560 с.

Економічна енциклопедія: у 3 т. / редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ: Академія, 2000. Т. 2. С. 847.

Зварич Р. Локальні конфлікти в глобальній економіці. Актуальні питання розвитку економіки. 2020. Т. 2, № 63. С. 88–101.

Іванов С. Вплив збройного конфлікту (війни, бойових дій) на вартість підприємства : монографія. Дніпропетровськ : Маков, 2015. 179 с.

Крюкова І. Війна як мегафактор економічного розвитку. Економіст : науково-практичний журнал. 2015. Т. 2, № 10. С. 24–28.

Малий бізнес поступово повертається до роботи. European Business Association. European Business Association. URL: https://eba.com.ua/malyjbiznes-postupovo-povertayetsya-do-roboty/ (дата звернення: 03.12.2022).

Малімон В. І. Соціальна і гуманітарна політика: навчальний посібник. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. 352 с.

Назарова Г. В., Гончарова С. Ю. Розвиток соціальної сфери в сучасній економіці: теоретико-практичні аспекти. Соціально-трудові відносини: проблеми науки та практики: монографія / ред. Т. А. Костишиної. Полтава, 2020. С. 143–160.

Назарова Г. В., Гончарова С. Ю., Водницька Н. В. Управління соціально-трудовою сферою підприємства : монографія. Вид. ХНЕУ, 2010. 323 с.

Назарова Г. В., Гончарова С. Ю., Сотнікова Ю. В., Аграмакова Н. В. Соціальна економіка. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. 284 с.

Новікова О. Ф., Залознова Ю. С., Амоша О. І., Хандій О. О., Азьмук Н. А., Остафійчук Я. В., Шамілева Л. Л., Панькова О. В., Новак І. М., Шастун А. Д., Касперович О. Ю., Іщенко О. В., Красуліна Я. Є., Амелічева Л. П., Компанієць В. В. Трансформація соціально-трудової сфери в умовах цифровізації економіки : монографія; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2022. 385 с.

Підтримка бізнесу в умовах війни. Дія. Бізнес Головна сторінка. URL: https://business.diia.gov.ua/wartime (дата звернення: 02.12.2022).

Рогоза М. Є., Перебийніс В. І., Вергал К. Ю. Соціально-економічний розвиток України: моделі, механізми, стратегії : монографія. Полтава : ПУЕТ, 2021. 148 с.

Стояненко І. В., Урсатій А. Е. Війна в Україні: наслідки для національної економіки та світу. Advancing in research, practice and education : матеріали конф., м. Флоренція, 11–13 трав. 2022 р. Флоренція, 2022. С. 171–180.

Стратегії сталого розвитку України до 2030 року» (проект) URL: https://ips.ligazakon.net/document/JH6YF00A (дата звернення: 02.12.2022).

Сухоруков А. І., Харазішвілі Ю. М. Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України : монографія. Київ : НІСД, 2012. 368 с.

Тертичка В. В. Стратегічне управління : підручник. Київ : К.І.С., 2017. 932 с.

Ansoff I. Strategic Management / I.Ansoff, Palgrave Macmillan The Limited, 2017. 233 р.

Karlöf B. and Lövingsson F. Strategic Management and Competitive Advantage. Pearson, 2005. 395 p.

Mescon Michae, Albert Michael, Khedouri Franklin. Management : individual and organizational effectiveness. Hardcover, 1988. 756 p.

Thompson Arthur A., Strickland A. J. Strategic Management / Thompson Arthur A., A. J. Strickland. – McGraw-Hill Education, 2003. 450 p.

Andrushchenko V. P., Horlach M. I. (1997) Sotsialna filosofiia: korotkyi entsyklopedychnyi slovnyk [Social philosophy: a short encyclopedic dictionary] Kyiv : VMP «Rubikon», 400 p. (in Ukrainian)

Havrylenko I. M., Melnyk P. V., Nediukha M. P. (2001) Sotsialnyi rozvytok [Social development] Navch. posib. Kyiv, 484 p. (in Ukrainian)

Holovatyi M. F., Panasiuk M. B. (2005) Terminolohichno-poniatiinyi slovnyk. Sotsialna polityka i sotsialna robota [Terminological and conceptual dictionary. Social policy and social work]. Kyiv: MAUP, 2005. 560 p. (in Ukrainian)

Ekonomichna entsyklopediia: u 3 t. (2000) [Economic encyclopedia: in 3 volumes] / redkol.: S. V. Mochernyi (vidp. red.) ta in. Kyiv: Akademiia, T. 2. P. 847. (in Ukrainian)

Zvarych R. (2020) Lokalni konflikty v hlobalnii ekonomitsi [Local conflicts in the global economy]. Aktualni pytannia rozvytku ekonomiky. T. 2, № 63. P. 88–101. (in Ukrainian)

Ivanov S. (2015) Vplyv zbroinoho konfliktu (viiny, boiovykh dii) na vartist pidpryiemstva : monohrafiia [The influence of armed conflict (war, hostilities) on the value of the enterprise: monograph]. Dnipropetrovsk : Makov, 179 p. (in Ukrainian)

Kriukova I. (2015) Viina yak mehafaktor ekonomichnoho rozvytku. Ekonomist : naukovo-praktychnyi zhurnal [War as a megafactor of economic development] T. 2, № 10. P. 24–28. (in Ukrainian)

Malyi biznes postupovo povertaietsia do roboty – European Business Association. European Business Association. URL: https://eba.com.ua/malyjbiznes-postupovo-povertayetsya-do-roboty/ (accessed: 03.12.2022).

Malimon V. I. (2012) Sotsialna i humanitarna polityka: navchalnyi posibnyk [Social and humanitarian policy: study guide]. Ivano-Frankivsk: Misto NV, 352 p. (in Ukrainian)

Nazarova H. V., Honcharova S. Yu. (2020) Rozvytok sotsialnoi sfery v suchasnii ekonomitsi: teoretyko-praktychni aspekty [Development of the social sphere in the modern economy: theoretical and practical aspects]. Sotsialno-trudovi vidnosyny: problemy nauky ta praktyky: monohrafiia / red. T. A. Kostyshynoi. Poltava, P. 143–160. (in Ukrainian)

Nazarova H. V., Honcharova S. Yu., Vodnytska N. V. (2010) Upravlinnia sotsialno-trudovoiu sferoiu pidpryiemstva : monohrafiia [Management of the social and labor sphere of the enterprise: monograph] Vyd. KhNEU, 323 p. (in Ukrainian)

Nazarova H. V., Honcharova S. Yu., Sotnikova Yu. V., Ahramakova N. V. (2018) Sotsialna ekonomika [Social economy]. Kharkiv: KhNEU im. S. Kuznetsia, 284 p. (in Ukrainian)

Novikova O. F., Zaloznova Yu. S., Amosha O. I., Khandii O. O., Azmuk N. A., Ostafiichuk Ya. V., Shamileva L. L., Pankova O. V., Novak I. M., Shastun A. D., Kasperovych O. Yu., Ishchenko O. V., Krasulina Ya. Ye., Amelicheva L. P., Kompaniiets V. V. (2022) Transformatsiia sotsialno-trudovoi sfery v umovakh tsyfrovizatsii ekonomiky: monohrafiia [Transformation of the social and labor sphere in the conditions of digitalization of the economy: monograph]; NAN Ukrainy, In-t ekonomiky prom-sti. Kyiv, 385 p. (in Ukrainian)

Pidtrymka biznesu v umovakh viiny [Business support in wartime]. Diia. Biznes Holovna storinka. URL: https://business.diia.gov.ua/wartime (accessed: 02.12.2022).

Rohoza M. Ye., Perebyinis V. I., Verhal K. Yu. (2021) Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok Ukrainy: modeli, mekhanizmy, stratehii : monohrafiia [Socio-economic development of Ukraine: models, mechanisms, strategies: monograph]. Poltava : PUET, 148 p. (in Ukrainian)

Stoianenko I. V., Ursatii A. E. (2022) Viina v Ukraini: naslidky dlia natsionalnoi ekonomiky ta svitu [The war in Ukraine: consequences for the national economy and the world]. Advancing in research, practice and education : materialy konf., m. Florentsiia, 11–13 trav. 2022 r. Florentsiia, P. 171–180.

Stratehii staloho rozvytku Ukrainy do 2030 roku (proekt) URL: https://ips.ligazakon.net/document/JH6YF00A (accessed: 02.12.2022).

Sukhorukov A. I., Kharazishvili Yu. M. (2012) Modeliuvannia ta prohnozuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrainy: monohrafiia [Modeling and forecasting of socio-economic development of the regions of Ukraine: monograph]. Kyiv : NISD, 368 p. (in Ukrainian)

Tertychka V. V. (2017) Stratehichne upravlinnia: pidruchnyk [Strategic management: a textbook]. Kyiv : K.I.S., 932 p. (in Ukrainian)

Ansoff I. (2017) Strategic Management / Palgrave Macmillan The Limited. 233 р.

Karlöf B. and Lövingsson F. (2005) Strategic Management and Competitive Advantage. Pearson, 395 p.

Mescon Michae, Albert Michael, Khedouri Franklin (1998) Management : individual and organizational effectiveness. Hardcover, 756 p.

Thompson Arthur A., Strickland A. J. (2003) Strategic Management / Thompson Arthur A., A. J. Strickland. McGraw-Hill Education, 450 p.

Переглядів статті: 269
Завантажень PDF: 236
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Назарова, Г., Гончарова, С., & Хоменко, П. (2022). СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-16
Розділ
ЕКОНОМІКА