ПОВОЄННА ВІДБУДОВА УКРАЇНИ: ПОТЕНЦІАЛ ТА СТРАТЕГІЯ ПЕРЕТВОРЕНЬ

  • Оксана Охріменко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0001-7361-3340
  • Роман Попов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-2812-6620
Ключові слова: бюджет, післявоєнна відбудова, фінансова підтримка, розвиток, економічні реформи

Анотація

Після закінчення військових конфліктів країна стикається з масовими руйнуваннями інфраструктури та занепадом економіки. Питання відновлення держави у таких умовах завжди було актуальним. Метою статті є оцінка завданих війною вражень інфраструктурі; формування пріоритетних стратегій для відновлення економіки України; узагальнення досвіду інших держав. Методи дослідження спираються на аналіз відкритих даних, їх обробку та використання, а також на методи систематизації та системно-структурного аналізу, що дозволить сформулювати отримані дані в уніфіковану форматі за для спрощення їх сприйняття. Важливими елементами відновлення країни є залучення іноземного фінансування у різних форматах; економічні реформи; сприяння відновлення роботи приватного бізнесу. Стаття має практичну цінність як рекомендаційний матеріал, який акумулює у собі теоретичний і практичний досвід з відновлення економіки держави.

Посилання

Coulomb, Fanny. Economic Theories of Peace and War. London: Routledge, 2004. 316 p.

Coyne, Christopher J. The Institutional Prerequisites for Post-Conflict Reconstruction. The Review of Austrian Economics 18, 2005, № 3-4: 325 p. URL: https://www.researchgate.net/publication/5156584_The_Institutional_Prerequisites_for_Post-Conflict_Reconstruction) (дата звернення 06.11.2022).

Williams, Andrew J. ‘Reconstruction’ before the Marshall Plan. Review of International Studies 31, 2005, № 3, 546 p.

Підоричева І. Післявоєнне відновлення Європи: досвід та уроки для України. Журнал європейської економіки. 2022. Т. 21, № 2 (81). С. 190–207.

Collier P., Hoeffler A. Aid, Policy, and Growth in Post-Conflict Societies. The World Bank Development Research Group. 2002. 24 p.

Irtyshcheva I., Kramarenko I., Sirenko I. The economy of war and postwar economic development: world and ukrainian realities. Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 8 No. 2, 2022. P. 78–82. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2022-8-2-78-82

Київська школа економіки. Звіт про прямі збитки інфраструктури від руйнувань внаслідок військової агресії росії проти України станом на 1 вересня 2022 року. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/ 10/ Sep22_FINAL_Sep1_Damages-Report.pdf (дата звернення: 8.11.2022)

Софій О. Стратегія «Європа-2020»: у центрі – людина. Європейський діалог. URL: http://dialog.lviv.ua/strategiya-yevropa-2020-u-tsentrilyudina (дата звернення: 10.11.2022)

Tzifakis N. Post-Conflict Economic Reconstruction Princeton University Encyclopedia Princetotoniensis. URL: https://pesd.princeton.edu/node/586 (дата звернення: 9.11.2022)

Lally M.A. Ukraine Reconstruction: Priorities, Institutions, and the Private Sector. American Foreign Service Association. URL: https://afsa.org/ukraine-reconstruction-priorities-institutions-and-private-sector (дата звернення: 9.11.2022).

Підсумковий документ Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC 2022) «Декларація Лугано» Лугано. 4–5 липня 2022 року. URL: https://ua.urc2022.com/materiali-konferenciyi (дата звернення: 10.11.2022).

Дяченко С., Булана О. Як нам відбудувати Україну. Успішні світові кейси повоєнного відновлення. Ukrinform. URL: https://www.ukrinform.ua/amp/rubric-economy/3493522-ak-nam-vidbuduvati-ukrainu-uspisni-svitovi-kejsi-povoennogo-vidnovlenna.html (дата звернення: 10.11.2022).

Lewarne, S., Snelbecker, D., 'Economic Governance in War Torn Economies: Lessons Learned from the Marshall Plan to the Reconstruction of Iraq', Long Report Prepared for USAID, The Services Group, Inc., Arlington 2004, 133 p.

Самоходський І. Aналіз міжнародного досвіду та найкращих практик щодо прозорої та підзвітної відбудови. USAID, 2022.

Ukraine Reform Conference. Проєкт Плану відновлення України. URL: https://ua.urc2022.com/plan-vidnovlennya-ukrayini (дата звернення: 11.11.2022).

Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року, Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 526-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#n12 (дата звернення: 11.11.2022).

Писаренко Т.В., Куранда Т.К. та ін. Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та отримані результати у 2021 р.: аналітична довідка. Київ : УкрІНТЕІ, 2022. 53 с.

Вишлінський Г., Репко М. та ін. Економіка України під час війни: звіт за жовтень 2022. Центр економічної стратегії, German Economic Team, 22 с.

Остролуцька Л. Інноваційна трансформація України – інвестиція у стабільність Європи. URL: http://svit.kpi.ua/2022/11/04/ (дата звернення: 21.11.2022).

Coulomb, Fanny (2004). Economic Theories of Peace and War. London: Routledge.

Coyne, Christopher J. (2005). The Institutional Prerequisites for Post-Conflict Reconstruction. The Review of Austrian Economics 18. no. 3-4: 325–42. Available at: https://www.researchgate.net/publication/5156584_The_Institutional_Prerequisites_for_Post-Conflict_Reconstruction).

Williams, Andrew J. (2005). ‘Reconstruction’ before the Marshall Plan. Review of International Studies 31. no. 3: 541–58.

Pidorycheva I. (2022). Pisliavoienne vidnovlennia Yevropy: dosvid ta uroky dlia Ukrainy. Zhurnal yevropeiskoi ekonomiky. T. 21, №2 (81). S. 190–207. [in Ukrainian].

Collier P., Hoeffler A. (2002). Aid, Policy, and Growth in Post-Conflict Societies. The World Bank Development Research Group. 24 p.

Irtyshcheva I., Kramarenko I., Sirenko I. (2022). The economy of war and postwar economic development: world and ukrainian realities. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 8 No. 2. P. 78–82. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2022-8-2-78-82

Kyivska shkola ekonomiky (2022). Zvit pro priami zbytky infrastruktury vid ruinuvan vnaslidok viiskovoi ahresii rosii proty Ukrainy stanom na 1 veresnia 2022 roku. Available at: https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/10/Sep22_FINAL_Sep1_Damages-Report.pdf [in Ukrainian]

Sofii O. (2019) (Stratehiia «Ievropa-2020»: u tsentri – liudyna. Yevropeiskyi dialoh. Available at: http://dialog.lviv.ua/strategiya-yevropa-2020-u-tsentrilyudina

Tzifakis N. Post-Conflict Economic Reconstruction Princeton University Encyclopedia Princetotoniensis. Available at: https://pesd.princeton.edu/node/586.

Lally M.A. Ukraine Reconstruction: Priorities, Institutions, and the Private Sector. American Foreign Service Association. Available at: https://afsa.org/ukraine-reconstruction-priorities-institutions-and-private-sector.

Pidsumkovyi dokument Mizhnarodnoi konferentsii z pytan vidnovlennia Ukrainy (URC 2022) «Deklaratsiia Luhano» Luhano. 4–5 lypnia 2022 roku. Available at: https://ua.urc2022.com/materiali-konferenciyi [in Ukrainian].

Diachenko S., Bulana O. (2022). Yak nam vidbuduvaty Ukrainu. Uspishni svitovi keisy povoiennoho vidnovlennia. Ukrinform. Available at: https://www.ukrinform.ua/amp/rubric-economy/3493522-ak-nam-vidbuduvati-ukrainu-uspisni-svitovi-kejsi-povoennogo-vidnovlenna.html. [in Ukrainian].

Lewarne, S., Snelbecker, D. (2004). 'Economic Governance in War Torn Economies: Lessons Learned from the Marshall Plan to the Reconstruction of Iraq', Long Report Prepared for USAID, The Services Group, Inc., Arlington, 133 p.

Samokhodskyi I. (2022). Analiz mizhnarodnoho dosvidu ta naikrashchykh praktyk shchodo prozoroi ta pidzvitnoi vidbudovy. USAID. [in Ukrainian].

Ukraine Reform Conference. Proiekt Planu vidnovlennia Ukrainy. Available at: https://ua.urc2022.com/plan-vidnovlennya-ukrayini. [in Ukrainian].

Stratehiia rozvytku sfery innovatsiinoi diialnosti na period do 2030 roku, Skhvaleno rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10 lypnia 2019. № 526-р. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#n12. [in Ukrainian].

Pysarenko T.V., Kuranda T.K. ta in. (2022) Realizatsiia priorytetnykh napriamiv rozvytku nauky i tekhniky ta otrymani rezultaty u 2021 r.: analitychna dovidka. Kyiv: UkrINTEI, 53 p. [in Ukrainian].

Vyshlinskyi H., Repko M. et al. (2022) Tsentr ekonomichnoi stratehii. German Economic Team. Ekonomika Ukrainy pid chas viiny: zvit za zhovten 2022. [in Ukrainian].

Ostrolutska L. (2022) Innovatsiina transformatsiia Ukrainy – investytsiia u stabilnist Yevropy. Available at: http://svit.kpi.ua/2022/11/04/ [in Ukrainian].

Переглядів статті: 907
Завантажень PDF: 1140
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Охріменко, О., & Попов, Р. (2022). ПОВОЄННА ВІДБУДОВА УКРАЇНИ: ПОТЕНЦІАЛ ТА СТРАТЕГІЯ ПЕРЕТВОРЕНЬ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-7
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ