СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ключові слова: соціальне підприємництво, держава, соціальна відповідальність, підприємства, інновації

Анотація

У статті розглянуто сутність соціального підприємництва; уточнено, що сьогодні не існує єдиного визначення або загального розуміння точних меж соціального підприємництва; охарактеризовано основні ознаки, яким повинно відповідати соціальне підприємництво; визначено причини, що зумовили його появу, поширення та розвиток; проаналізовано, які суб’єкти не відносять до соціального підприємництва; виокремлено основні характеристики та складові компоненти соціального підприємництва; сформовано кінцеву мету та позитивний ефект від діяльності соціального підприємництва; представлено еволюцію соціального підприємництва; визначено основні завдання щодо зростання обізнаності про соціальне підприємництво; з’ясовано особливості розвитку соціального підприємництва в Україні та визначено напрями та перспективи його подальшого розвитку.

Посилання

Андрущенко А.І., Рябець І.М. Соціальне підприємництво як інноваційний механізм підвищення якості життя найбільш уразливих прошарків населення. «Sосіопростір: міждисциплінарний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи». 2017. № 1. С. 12–16.

Голубка О.Я., Біланич Л.В. Аналіз правової бази розвитку соціального підприємництва в Україні і Євросоюзі. Науковий вісник Ужгородського університету. 2016. Випуск 2 (48). С. 66–75.

Давидовська Г.І. Проблеми соціального підприємництва в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 7. Ч. 1. С. 106–109.

Дубич К.В. Менеджеріалізм у наданні державних послуг населенню в соціальній сфері: досвід Великобританії. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2012. Вип. 2. С. 27–39.

Коваленко Н.С. Соціальне підприємництво: сучасні тенденції розвитку в Україні та світовий досвід. Економіка і управління. 2016. № 6. С. 49–54.

Компанієць В.В., Дейч М.Є. Чинники формування та стимулювання соціально відповідальної поведінки особистості, бізнесу, суспільства, держави в Україні. Вісник економічної науки України. 2013. № 2(24). С. 30–36.

Переможці другої Школи соціального підприємства – проект ГоРодина. URL: https://www.youtube.com/watchv=_8xmMintF38

Радько А. О. Розвиток соціального підприємництва. Збірник Національного університету водного господарства і природокористування. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvse/2011_2/3_8.pdf

Руда І. Соціальне підприємництво: зарубіжний досвід. Актуальні проблеми державного управління. 2013. Вип. 2. С. 126–130.

Сатула О.В. Соціальне підприємництво як інноваційна модель розвитку економіки. URL: http://www.napks.edu.ua/library/compilations_vak/eiu/2016/ 6/p_49_54.pdf

Смаль В., Кокоть В. Що слід знати про соціальне підприємництво : посібник. Київ, 2017. 58 с.

Bornstein D., Davis S. Social Entrepreneurship: What Everyone Needs to Know. Oxford University Press. Kindle Edition, 2012. р. 1.

Cox A., Healey J. Promises to the Poor: The Record of European development agencies. Poverty Briefings. 2002. Vol. 1. 14 p.

Haber Jason. The business of good. Social entrepreneurship and the new bottom line. Entrepreneur Press, 2016. р. 12.

Lasprogata G.A., Cotton M.N. Contemplating enterprise: The business and legal challenges of social entrepreneurship. American Business Law Journal. 2013. № 41 (1). Р. 67–114.

Salamon L.M., Lester М. America's nonprofi t sector: A Primer. N.Y.: The Foundation Center, New York, 2009. 197 p.

Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight. Journal of World Business. 2015. Vol. 41. Р. 36–44.

Social Enterprise in Europe Developing Legal Systems which Support Social Enterprise Growth. URL: http://www.bwbllp.com/knowledge/2015/10/21/ocial-enterprise-in-europedeveloping-legal-systems-which-support-social-enterprise-growth

Zahra S., Rawhouser Н., Bhawe N., Neubaum D., Hayton J. Globalization of` social entrepreneurship opportunities. Strategic Entrepreneurship Journal. 2016. Vol. 2 (2). р. 113-117.

Офіційний сайт соціальної пекарні «Горіховий дім». URL: http://gorihoviydim.com.ua/

Офіційний сайт піцерії «Pizza Veterano». URL: http://veteranopizza.com

Офіційний сайт благодійного магазину «Ласка». URL: http://laskastore.com/

Офіційний сайт Вінницького міжрегіонального центру професійної реабілітації інвалідів «Поділля». URL: http://www.vcri.gov.ua

Andruschenko, A., Riabets, I. (2017). Sotsialne pidpryiemnytstvo yak innovatsiinyi mekhanizm pidvyshchennia yakosti zhyttia naibilsh urazlyvykh prosharkiv naselennia [Social entrepreneurship as an innovative mechanism for improving the quality of life of the most vulnerable segments of the population]. «Sosioprostir: mizhdystsyplinarnyi zbirnyk naukovykh prats z sotsiolohii ta sotsialnoi roboty» –"Sociospace: an interdisciplinary collection of scientific papers on sociology and social work", 1, 12–16. [in Ukrainian].

Holubka, O., Bilanych, L. (2016). Analiz pravovoi bazy rozvytku sotsialnoho pidpryiemnytstva v Ukraini i Yevrosoiuzi [Analysis of the legal framework for the development of social entrepreneurship in Ukraine and the European Union]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu –Scientific Bulletin of Uzhhorod University, 2 (48), 66–75. [in Ukrainian].

Davydovska, H. (2016). Problemy sotsialnoho pidpryiemnytstva v Ukraini [Problems of social entrepreneurship in Ukraine]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu – Scientific Bulletin of Uzhhorod University, 7, 106–109. [in Ukrainian].

Dubych, K. (2012). Menedzherializm u nadanni derzhavnykh posluh naselenniu v sotsialnii sferi: dosvid Velykobrytanii [Managerialism in the provision of public services to the population in the social sphere: the experience of Great Britain]. Publichne administruvannia: teoriia ta praktyka – Public administration: theory and practice, 2, 27–39. [in Ukrainian].

Kovalenko, N. (2016). Sotsialne pidpryiemnytstvo: suchasni tendentsii rozvytku v Ukraini ta svitovyi dosvid [Social entrepreneurship: modern development trends in Ukraine and world experience]. Ekonomika i upravlinnia – Economics and management, 6, 49–54. [in Ukrainian].

Kompaniiets, V., Deich, M. (2013). Chynnyky formuvannia ta stymuliuvannia sotsialno vidpovidalnoi povedinky osobystosti, biznesu, suspilstva, derzhavy v Ukraini [Factors of formation and stimulation of socially responsible behavior of the individual, business, society, state in Ukraine]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy – Herald of economic science of Ukraine, 2(24), 30–36. [in Ukrainian].

Peremozhtsi druhoi Shkoly sotsialnoho pidpryiemstva – proekt HoRodyna [The winners of the second School of Social Enterprise are the HoRodyna project]. Retrieved from https://www.youtube.com/watchv=_8xmMintF38

Radko, A. (2011). Rozvytok sotsialnoho pidpryiemnytstva [Development of social enterprise]. Zbirnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva i pryrodokorystuvannia – Collection of the National University of Water Management and Nature Utilization. Retrieved from http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvse/2011_2/3_8.pdf. [in Ukrainian].

Ruda, I. (2013). Sotsialne pidpryiemnytstvo: zarubizhnyi dosvid [Social entrepreneurship: foreign experience]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia – Actual problems of public administration, 2, 126–130. [in Ukrainian].

Satula, O. Sotsialne pidpryiemnytstvo yak innovatsiina model rozvytku ekonomiky [Social entrepreneurship as an innovative model of economic development]. Retrieved from http://www.napks.edu.ua/library/compilations_vak/eiu/2016/ 6/p_49_54.pdf

Smal, V., Kokot, V. (2017). Shcho slid znaty pro sotsialne pidpryiemnytstvo [What you should know about social entrepreneurship]. Kyiv. [in Ukrainian].

Bornstein D., Davis S. Social Entrepreneurship: What Everyone Needs to Know. Oxford University Press. Kindle Edition, 2012. Р. 1.

Cox A., Healey J. Promises to the Poor: The Record of European development agencies. Poverty Briefings. 2002. Vol. 1. 14 p.

Haber Jason. The business of good. Social entrepreneurship and the new bottom line. Entrepreneur Press, 2016. Р. 12.

Lasprogata G.A., Cotton M.N. Contemplating enterprise: The business and legal challenges of social entrepreneurship. American Business Law Journal. 2013. №41 (1). Р. 67–114.

Salamon L.M., Lester М. America's nonprofi t sector: A Primer. N.Y.: The Foundation Center, New York, 2009. 197 p.

Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight. Journal of World Business. 2015. Vol. 41. Р. 36–44.

Social Enterprise in Europe Developing Legal Systems which Support Social Enterprise Growth. URL: http://www.bwbllp.com/knowledge/2015/10/21/ocial-enterprise-in-europedeveloping-legal-systems-which-support-social-enterprise-growth

Zahra S., Rawhouser Н., Bhawe N., Neubaum D., Hayton J. Globalization of` social entrepreneurship opportunities. Strategic Entrepreneurship Journal. 2016. Vol. 2 (2). Р. 113–117.

Ofitsiinyi sait sotsialnoi pekarni «Horikhovyi dim» [The official website of the social bakery "Nut House"]. gorihoviydim.com.ua. Retrieved from http://gorihoviydim.com.ua/ [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait pitserii «Pizza Veterano» [The official website of the pizzeria "Pisa Veterano"]. veteranopizza.com. Retrieved from http://veteranopizza.com [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait blahodiinoho mahazynu «Laska» [The official website of the "Laska" charity shop]. laskastore.com/. Retrieved from http://laskastore.com/ [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Vinnytskoho mizhrehionalnoho tsentru profesiinoi reabilitatsii invalidiv «Podillia» [The official website of the Vinnytsia Interregional Center for Vocational Rehabilitation of the Disabled "Podillya"]. www.vcri.gov.ua. Retrieved from: http://www.vcri.gov.ua [in Ukrainian].

Переглядів статті: 294
Завантажень PDF: 287
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Новик, І. (2022). СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ . Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-6
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ