САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК ЙОГО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ

Ключові слова: фінансова санація, економічна безпека, антикризове управління, банкрутство, фінансове оздоровлення

Анотація

У статті визначено сутність та особливості фінансової санації підприємства. Розглянуто детальну характеристику процедури санації. Проаналізовано загальні принципи, на яких базується фінансова санація. Окреслено особливі риси фінансової санації в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. Обґрунтовано напрями реалізації фінансової санації в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства в Україні. Проведено порівняльний аналіз фінансових, статистичних та математичних методів оцінювання, які використовуються в системі управління фінансовою безпекою. Розглянуто форми фінансової участі кредиторів у санації боржників. Виявлено перспективи вдосконалення інструментів використання фінансової санації в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства.

Посилання

Біляк Ю.В. Систематизація наукових поглядів на сутність фінансової безпеки. Економіка та держава. 2020. № 8. С. 78–82.

Білокомірова Я.М. Інформаційне забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2014. № 29. С. 308–312.

Бондарчук Н.В. Сутність фінансово-економічної безпеки підприємства та необхідність її забезпечення. Ефективна економіка. 2016. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5409

Бухтіарова А.Г., Семенець В.П. Теоретичні підходи до трактування сутності поняття санації підприємства. Проблеми і перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України : тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 23 листопада 2017 р.). Суми, 2017. С. 68–72.

Варналій З.С., Мехед А.М. Використання теорії нечітких множин для оцінки рівня фінансової безпеки підприємства. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2019. № 2. С. 81–87.

Вівчар О., Гевко В. Комплексне оцінювання та механізми зміцнення фінансової безпеки системи підприємницьких структур: інформаційно-аналітичний підхід. Актуальні проблеми правознавства. 2020. № 1 (21). С. 58–64.

Гриценко В.І., Бажан Л.І. Сценарне моделювання рівня безпеки розвитку економічної системи в умовах невизначеності. Наука та наукознавство. 2014. С. 58–65.

Губарик О.М., Перехрест І.К. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства в умовах кризи. Молодий вчений. 2017. № 1 (41). С. 572–575.

Данілова Е.І. Порівняльний аналіз методик оцінювання економічної безпеки підприємств. Підприємство та інновації. 2019. Випуск 7. С. 13–19.

Зубко Т.Л. Методика визначення економічної безпеки підприємства. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2016. № 2. С. 69–76.

Мартиненко В.П. Функції санації промислових підприємств. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2011. Вип. 7. Т. 2. С. 87–91.

Науменко Є.Ю. Структура економічної безпеки підприємства в умовах кризи. Молодий вчений. 2017. № 6 (46). С. 466–471.

Орлик О.В. Механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємства та його основні складові. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2015. Вип. 2. С. 222–232.

Пігуль Н.Г., Семенець В.П. Сутність та значення санації підприємства в сучасних умовах господарювання. Економіка та суспільство. 2020. Випуск 21. С. 86–92.

Пономаренко О.Е. Теоретичні аспекти фінансової безпеки підприємств. Економіка розвитку. 2015. № 1 (53). С. 77–80.

Сердюков К.Г. Теоретичні аспекти фінансової безпеки підприємства. Економіка та управління підприємствами. 2017. Випуск 9. С. 627–631.

Халіна В.Ю. Методичний підхід щодо оцінки рівня економічної безпеки підприємства. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2014. № 1. С. 173–181.

Юрій Е.В. Санація як система заходів оздоровлення підприємства. Вісник ОНУ ім. І. Мечнікова. 2013. № 3. С. 160–162.

Bilyak Yu.V. (2020) Systematyzaciya naukovyx poglyadiv na sutnist finansovoyi bezpeky [Systematization of scientific views on the essence of financial security]. Economy and state, no. 8, pp. 78–82.

Bilokomirova Ya.M. (2014) Informacijne zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemnyczkoyi diyalnosti [Information support of economic security of business activity]. Bulletin of Transport Economics and Industry, no. 29, pp. 308–312.

Bondarchuk N.V. (2016) Sutnist finansovo-ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva ta neobxidnist yiyi zabezpechennya [The essence of financial and economic security of the enterprise and the need to ensure it]. Efficient economy, no.11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5409

Buxtiarova A.G., Semenecz V.P. (2017) Teoretychni pidxody do traktuvannya sutnosti ponyattya sanaciyi pidpryyemstva [Theoretical approaches to the interpretation of the essence of the concept of enterprise rehabilitation]. Problems and prospects of development of the financial and credit system of Ukraine: abstracts of the II All-Ukrainian scientific-practical conference. Sumy, pp. 68–72.

Varnalij Z.S., Mexed A.M. (2019) Vykorystannya teoriyi nechitkyx mnozhyn dlya ocinky rivnya finansovoyi bezpeky pidpryyemstva [Using fuzzy set theory to assess the level of financial security of the enterprise]. International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences", no. 2, pp. 81–87.

Vivchar O., Gevko V. (2020) Kompleksne ocinyuvannya ta mexanizmy zmicznennya finansovoyi bezpeky systemy pidpryyemnyczkyx struktur: informacijno-analitychnyj pidxid [Comprehensive assessment and mechanisms for strengthening the financial security of the system of business structures: an information-analytical approach]. Actual problems of jurisprudence, no. 1 (21), pp. 58–64.

Grycenko V.I., Bazhan L.I. (2014) Scenarne modelyuvannya rivnya bezpeky rozvytku ekonomichnoyi systemy v umovax nevyznachenosti [Scenario modeling of the level of security of economic system development in conditions of uncertainty]. Science and science, pp. 58–65.

Gubaryk O.M., Perexrest I.K. (2017) Upravlinnya finansovo-ekonomichnoyu bezpekoyu pidpryyemstva v umovax kryzy [Management of financial and economic security of the enterprise in a crisis]. Young Scientist, no. 1 (41), pp. 572–575.

Danilova E.I. (2019) Porivnyalnyj analiz metodyk ocinyuvannya ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstv [Comparative analysis of methods for assessing the economic security of enterprises]. Enterprise and innovation, vol. 7, pp. 13–19.

Zubko T.L. (2016) Metodyka vyznachennya ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva [Methods for determining the economic security of the enterprise]. Economy. Management. Business, no. 2, pp. 69–76.

Martynenko V.P. (2011) Funkciyi sanaciyi promyslovyx pidpryyemstv [Functions of rehabilitation of industrial enterprises]. Current problems of economic development of the region, vol. 7. Т. 2, pp. 87–91.

Naumenko Ye.YU. (2017) Struktura ekonomichnoyi bezpeky pidpry`yemstva v umovax kryzy [The structure of economic security of the enterprise in a crisis]. A young scientist, no. 6 (46), pp. 466–471.

Orlyk O.V. (2015) Mexanizm upravlinnya finansovo-ekonomichnoyu bezpekoyu pidpryyemstva ta jogo osnovni skladovi [The mechanism of financial and economic security management of the enterprise and its main components]. Financial and credit activities: problems of theory and practice, vol. 2, pp. 222–232.

Pigul N.G., Semenecz V.P. (2020) Sutnist ta znachennya sanaciyi pidpryyemstva v suchasnyx umovax gospodaryuvannya [The essence and significance of the rehabilitation of the enterprise in modern business conditions]. Economy and society, vol. 21, pp. 86–92.

Ponomarenko O.E. (2015) Teoretychni aspekty finansovoyi bezpeky pidpryyemstv [Theoretical aspects of financial security of enterprises]. Development economics, no. 1 (53), pp. 77–80.

Serdyukov K.G. (2017) Teoretychni aspekty finansovoyi bezpeky pidpryyemstva [Theoretical aspects of financial security of the enterprise]. Economics and business management, vol. 9, pp. 627–631.

Xalina V.Yu. (2014) Metodychnyj pidxid shhodo ocinky rivnya ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva [Methodical approach to assessing the level of economic security of the enterprise]. Bulletin of the Chernivtsi Trade and Economic Institute. Economic sciences, no. 1, pp. 173–181.

Yurij E.V. (2013) Sanaciya yak systema zaxodiv ozdorovlennya pidpryyemstva [Rehabilitation as a system of measures to rehabilitate the enterprise]. Bulletin ONY of I. Mechnikov, no. 3, pp. 160–162.

Переглядів статті: 286
Завантажень PDF: 615
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Новик, І. (2021). САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК ЙОГО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-8
Розділ
ЕКОНОМІКА