ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АВІАПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Ключові слова: економічна безпека, підприємство, система економічної безпеки, елементи системи економічної безпеки, засоби забезпечення економічної безпеки, загрози

Анотація

В статті проаналізовано особливості формування системи економічної безпеки авіапідприємств в умовах трансформаційної економіки. Розглянуто різні підходи щодо визначення поняття «система економічної безпеки підприємства». Визначено основні завдання, цілі, принципи, об'єкти, суб'єкти та важливі функціональні компоненти системи економічної безпеки підприємств авіаційної галузі. Проаналізовано різні підходи до визначення набору елементів системи економічної безпеки. На основі обраних елементів сформовано модель системи забезпечення економічної безпеки авіатранспортних компаній. Здійснено діагностику рівня ефективності системи економічної безпеки Міжнародного аеропорту «Київ» в контексті ідентифікації симптомів банкрутства із застосуванням інтеграційних методик. На основі проведеного дослідження виділено основні аспекти забезпечення економічної безпеки авіапідприємств у контексті управління нею в умовах трансформаційних перетворень.

Посилання

Ареф’єв С.О., Титикало В.С. Управління економічною безпекою підприємств на конкурентних ринках за холічним підходом. Адаптивне управління підприємствами в умовах неотехнологічного відтворення : монографія / за ред. Ареф’євої О.В. Київ : ФОП Маслаков, 2020. С. 222–228.

Ареф’єва О.В., Мізюк С.Г., Ращепкін М.Д. Особливості формування економічного потенціалу підприємств із позицій економічної безпеки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 22(1). С. 5–9.

Валькович О.М., Осіна Є.В. Основні підходи до формування економічної безпеки підприємства. Сучасні тенденції розвитку науки і технологій. 2015. № 5-3. С. 98–101.

Вовк О.М., Сафонік Н.П., Фрідріх Ю.В. Превентивне забезпечення безпеки і конкурентного статусу авіаційного підприємства. Економiчний вiсник Днiпровської полiтехнiки. 2021. № 3 (75). С. 123–134. DOI: https://doi.org/10.33271/ebdut/75.123

Донець Л.І., Ващенко Н.В. Економічна безпека підприємства : навч. посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2008. 240 с.

Дуб Б. Система економічної безпеки підприємства: поняття та структура. Управління проектами та розвиток виробництва. 2016. № 4(60). С. 5–18.

Залізнюк В.П., Сафонік Н.П., Кая А.С. Превентивне управління економічною безпекою в умовах ведення міжнародного бізнесу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2022. Випуск 41. С. 42–46. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2022-41-8

Зінченко Є.А., Власова М.С. Економічна безпека підприємства. Вчені записки Міжнародного банківського інституту. 2014. № 10. С. 91–97.

Іванюта Т.М., Заїчковський А.О. Економічна безпека підприємства. Київ : Центр навчальної літератури, 2015. 54 с.

Іванюта Т.М. Основні підходи до формування системи економічної безпеки на підприємствах. Молодий учений. 2013. № 4. С. 215–223.

Ковальчук А.М. Управлінські аспекти оцінювання економічної безпеки підприємства в умовах трансформаційної економіки. Економiчний вiсник Днiпровської полiтехнiки. 2020. № 4 (72). С. 211–218.

Офіційний сайт КП Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни). URL: https://iev.aero/. (дата звернення: 10.11.2022).

Пригунов П.Я. Особливості використання сучасних концепцій управління в системі забезпечення економічної безпеки підприємств. Європейські перспективи. 2013. № 11. С. 103–108.

Прохорова В.В., Прохорова Ю.В., Кучеренко О.О. Управління економічною безпекою підприємств : монографія. Харків : Український державний університет залізничного транспорту, 2010. 282 с.

Шнипко О.С. Економічна безпека ієрархічних багаторівневих систем: регіональний аспект. Київ : Генеза, 2016. 288 с.

Arefiev S.O., Tytykalo V.S. (2020) Upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstv na konkurentnykh rynkakh za kholichnym pidkhodom [Management of the economic security of enterprises in competitive markets using a holistic approach]. Adaptyvne upravlinnia pidpryiemstvamy v umovakh neotekhnolohichnoho vidtvorennia: monohrafiya [Adaptive management of enterprises in the conditions of neotechnological reproduction: a monograph]. Kyiv: FOP Maslakov, pp. 222–228. (in Ukrainian)

Arefiyeva O.V., Mizyuk S.H., Rashchepkin M.D. (2018) Osoblyvosti formuvannia ekonomichnoho potentsialu pidpryiemstv iz pozytsiy ekonomichnoi bezpeky [Peculiarities of forming the economic potential of enterprises from the standpoint of economic security]. Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, no. 22(1), pp. 5–9.

Valkovych O.M., Osina Ye.V. (2015) Osnovni pidkhody do formuvannia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [The main approaches to the formation of economic security of the enterprise]. Suchasni tendentsii rozvytku nauky i tekhnolohii, no. 5–3, pp. 98–101.

Vovk O.M., Safonik N.P., Fridrikh Yu.V. (2021) Preventyvne zabezpechennia bezpeky i konkurentnoho statusu aviatsiinoho pidpryiemstva [Preventive maintenance of safety and competitive status of an aviation enterprise]. Ekonomichnyi visnyk Dniprovskoi politekhniky, no. 3(75), pp. 123–134. DOI: https://doi.org/10.33271/ebdut/75.123

Donets L.I., Vashchenko N.V. (2008) Economic security of the enterprise. Kyiv: Center for educational literature, 240 p. (in Ukrainian)

Dub B. (2016) Systema ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva: poniattia ta struktura [System of economic security of the enterprise: concept and structure]. Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva, no. 4(60), pp. 5–18.

Zalizniuk V.P., Safonik N.P., Kaia A.S. (2022) Preventyvne upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu v umovakh vedennia mizhnarodnoho biznesu [Preventive management of economic security in the conditions of conducting international business]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 41, pp. 42–46. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2022-41-8

Zinchenko Ye.A., Vlasova M.S. (2014) Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva. [Economic security of the enterprise]. Vcheni zapysky Mizhnarodnoho bankivskoho instytutu, no 10, pp. 91–97.

Ivaniuta T.M., Zaichkovskyi A.O. (2015) Economic security of the enterprise. Kyiv: Center for educational literature, 54 p. (in Ukrainian)

Ivaniuta T.M. (2013) Osnovni pidkhody do formuvannia systemy ekonomichnoi bezpeky na pidpryiemstvakh [Basic approaches to the formation of the economic security system at enterprises]. Molodyi uchenyi, no. 4, pp. 215–223.

Kovalchuk A.M. (2020) Upravlinski aspekty otsiniuvannia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva v umovakh transformatsiinoi ekonomiky [Management aspects of assessing the economic security of the enterprise in the conditions of the transformational economy]. Ekonomichnyi visnyk Dniprovskoi politekhniky, no. 4(72), pp. 211–218.

Ofitsiinyi sait KP Mizhnarodnyi aeroport «Kyiv» (Zhuliany) [Official website of KP International Airport "Kyiv" (Zhulyany)]. Available at: https://iev.aero/ (accessed November 10, 2022).

Pryhunov P.Ia. (2013) Osoblyvosti vykorystannia suchasnykh kontseptsii upravlinnia v systemi zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv [Peculiarities of the use of modern management concepts in the system of ensuring the economic security of enterprises]. Yevropeiski perspektyvy, no. 11, pp. 103–108.

Prokhorova V.V., Prokhorova Yu.V., Kucherenko O.O. (2010) Upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstv: monohrafiya [Management of economic security of enterprises: a monograph]. Kharkiv: Ukrainian State University of Railway Transport, 282 p. (in Ukrainian)

Shnypko O.S. (2016) Economic security of hierarchical multilevel systems: regional aspect. Kyiv: Genesis, 288 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 270
Завантажень PDF: 274
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Сафонік, Н., & Дудік, А. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АВІАПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-9
Розділ
ЕКОНОМІКА