ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ҐЕНДЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: ґендерна рівність, зайнятість, підприємницька діяльність, жіноче підприємництво, ґендерні розриви, ґендерний баланс

Анотація

У статті розглянуто особливості застосування ґендерно орієнтованого підходу у сфері трудових відносин та підприємницькій діяльності. Проаналізовано рівень зайнятості населення у розрізі статі за окремими віковими групами. Визначено особливості горизонтальної та вертикальної професійної сегрегації. Проаналізовано ґендерні розриви в оплаті праці. Визначено фактори, що зумовлюють ґендерний розрив у сфері підприємництва. Розкрито превентивні заходи у сфері управління підприємств в контексті застосування ґендерно орієнтованого підходу у підприємницькій діяльності. Окреслено ряд ключових тенденцій, що зумовлені пандемією та здійснюють вплив на питання ґендерного балансу та подальший розвиток жіночого підприємництва, зокрема у напрямі укріплення принципів ґендерної рівності та підвищення рівня інклюзивності кадрової політики. Визначено основні пріоритети щодо забезпечення ґендерної рівності у сфері трудових відносин та підприємницькій діяльності.

Посилання

Безрукова Н. В., Свічкарь В. А. Гендерна асиметрія у сучасному міжнародному менеджменті. Ефективна економіка. 2020. №10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2020/58.pdf

Жінки і чоловіки на керівних посадах в Україні: 2017-2020. URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/women-and-men-in-leadership-positions-in-ukraine--2017-2020.html

Іващенко О. В., Лободинська О. М. Гендерна сегрегація чи гендерна асиметрія на ринку праці: теоретичні засади та емпіричні прояви при працевлаштуванні в Україні. Український соціум. 2013. № 1(44). С. 43–62.

Кращі практики гендерної рівності в Україні та у світі. URL: https://womenua.today/UWC-library/uwc/2021-uwc-brochure_UA.pdf

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Погляд бізнес-лідерок в Україні. Спецвипуск 2021: COVID-19. URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ua/pdf/2021/03/flo-in-ukraine.pdf

Про затвердження Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року: проект постанови Кабінету Міністрів України. URL: https://www.msp.gov.ua/projects/709/

Тимчак М. В. Загальні аспекти розвитку жіночого підприємництва в Україні. Агросвіт. 2021. № 5–6. С. 75–81.

Харламова Г., Ставицький А. Гендерне питання в підприємницькій діяльності: сучасне сприйняття підприємців. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2020. № 3(210). С. 42–52.

Bezrukova N. V., Svichkar V. A. (2020) Henderna asymetriia u suchasnomu mizhnarodnomu menedzhmenti [Gender asymmetry in modern international management]. Efficient economy, no. 10. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2020/58.pdf

Zhinky i choloviky na kerivnykh posadakh v Ukraini: 2017-2020 [Women and men in management positions in Ukraine: 2017-2020]. Available at: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/women-and-men-in-leadership-positions-in-ukraine--2017-2020.html

Ivashchenko O. V., Lobodynska O. M. (2013) Henderna sehrehatsiia chy henderna asymetriia na rynku pratsi: teoretychni zasady ta empirychni proiavy pry pratsevlashtuvanni v Ukraini [Gender segregation or gender asymmetry in the labor market: theoretical principles and empirical manifestations of employment in Ukraine]. Ukrainian society, no. 1(44), pp. 43–62.

Krashchi praktyky hendernoi rivnosti v Ukraini ta u sviti [Best practices of gender equality in Ukraine and in the world]. Available at: https://womenua.today/UWC-library/uwc/2021-uwc-brochure_UA.pdf

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Pohliad biznes-liderok v Ukraini. Spetsvypusk 2021: COVID-19 [The view of business leaders in Ukraine. Special issue 2021: COVID-19]. Available at: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ua/pdf/2021/03/flo-in-ukraine.pdf

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii zabezpechennia rivnykh prav ta mozhlyvostei zhinok i cholovikiv na period do 2030 roku: proekt postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy [Draft resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine оn approval of the State Strategy for Equal Rights and Opportunities for Women and Men until 2030]. Available at: https://www.msp.gov.ua/projects/709/

Tymchak M. V. (2021) Zahalni aspekty rozvytku zhinochoho pidpryiemnytstva v Ukraini [General aspects of women's entrepreneurship development in Ukraine]. Agrosvit, no. 5–6, pp. 75–81.

Kharlamova H., Stavytskyi A. (2020) Henderne pytannia v pidpryiemnytskii diialnosti: suchasne spryiniattia pidpryiemtsiv [Gender issue in business activity: modern perception of entrepreneurs]. Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, no. 3(210), pp. 42–52.

Переглядів статті: 206
Завантажень PDF: 184
Опубліковано
2021-01-25
Як цитувати
Сафонік, Н., & Богомол, К. (2021). ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ҐЕНДЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-10
Розділ
ЕКОНОМІКА