СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗБУТУ ТА ПРОСУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ

Ключові слова: маркетингова збутова політика, маркетингові комунікації банків, відділення банків, обслуговування клієнтів, неперсоніфікована модель комунікацій, технологічні інновації, онлайн-банкінг

Анотація

Досліджено тенденції змін у маркетинговій збутовій та комунікаційній політиці українських комерційних банків. Встановлено, що в умовах сьогодення для збуту своїх продуктів комерційні банки України активно використовують мережу своїх філій та відділень, систему персонального продажу. Визначено банки-лідери за цими параметрами. Проте в умовах пандемії та війни зростає значення впровадження технологічних інновацій у маркетингову збутову та комунікаційну політику банків. Проаналізовано банки-лідери у цій сфері, визначено перспективні інструменти підвищення ефективності ведення маркетингової збутової та комунікаційної політики банків України. Визначено, що українські банківські установи є орієнтованими на використання переважно неперсоніфікованої моделі комунікацій з ринком та його суб’єктами, іншими цільовими аудиторіями.

Посилання

Demko, M., Kosar, N., & Kuzo, N. (2021). Integrated marketing communications of commercial banks in the conditions of a highly competitive market: essence and formation. Global Prosperity, 1(1-2), 22–31. DOI: https://doi.org/10.46489/gpj.2021-1-1-8

Демко М.Я., Гринів Н.Т. Тенденції розвитку маркетингової збутової та комунікаційної політики вітчизняних і зарубіжних банків в умовах цифрової економіки. Вісник Хмельницького національного університету, 2021. № 1. С. 12-19.

Панченко О.В. Удосконалення маркетингових комунікацій у забезпеченні ефективності діяльності банків в Україні. Вісник Хмельницького національного університету. 2020. № 2. С. 7-13.

Олефіренко О.М. Теоретичні засади формування збутової політики в системі управління комерціалізацією інновацій. Причорноморські економічні студії. Випуск 23, 2017. С. 96-100.

Коваленко В.В. Маркетингові банківські комунікації в умовах цифровізації економіки України. Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics», №21 (2020), 115-121. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/21-2020/kovalenko.pdf

Гірняк В.В. Сучасні інструменти маркетингу в продажу банківських продуктів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. № 23. С. 55-58.

Луців Б. Банківський маркетинг в умовах цифрової глобалізації. Світ фінансів. 2020. №1(62). С. 20-32.

Косар Н.С., Кузьо Н.Є. Напрями втілення інновацій у маркетингову діяльність комерційних банків України у сучасних умовах. Економіка та право. 2018. № 1 (49). С. 143-150.

Огляд банківського сектору. Серпень 2022 року. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_Sector_Review_2022-08.pdf (дата звернення 15.09.2022).

Financial Club. 50 провідних банків України. Переможці в номінації «Обслуговування фізичних осіб у відділенні» 02.06.2021. URL: https://banksrating.com.ua/top-50-2021/peremozhtsi-v-nominatsiyi-obslugovuvannya-fizichnih-osib-u-viddilenni-2/ (дата звернення 15.09.2022).

Financial Club. 50 провідних банків України. Переможці в номінації «Обслуговування юридичних осіб» 04.06.2021. URL: https://banksrating.com.ua/top-50-2021/peremozhtsi-v-nominatsiyi-obslugovuvannya-yuridichnih-osib-2/ (дата звернення 15.09.2022).

BEST MARKETING TEAMS. Переможці 2019. URL: https://best-marketing.com.ua/teams/19/ (дата звернення 15.09.2022).

BEST MARKETING TEAMS. Переможці 2020. URL: https://best-marketing.com.ua/teams/20/ (дата звернення 15.09.2022).

BEST MARKETING TEAMS. Переможці 2021. URL: https://best-marketing.com.ua/ (дата звернення 15.09.2022).

2019 рік з Всеукраїнською рекламною коаліцією. Підсумки 2019 року. URL: https://vrk.org.ua/images/VRK_Annual_Report_2019.pdf (дата звернення 15.09.2022).

Підсумки року 2020. URL: https://vrk.org.ua/images/VRK_Annual_Report_2020.pdf (дата звернення 15.09.2022).

Підсумки року 2021. URL: https://vrk.org.ua/images/VRK_Annual__Report_2021.pdf (дата звернення 15.09.2022).

Мінфін. Sportbank. Офіційний сайт. URL: https://minfin.com.ua/ua/company/sportbank/ (дата звернення 15.09.2022).

Сcloan.ua. URL: https://www.ccloan.ua/yuridichna-informatsiya/ (дата звернення 15.09.2022).

Мінфін. FinAwards 2021: «Мінфін» і Finance.ua нагородили найкращі фінустанови країни. URL: https://minfin.com.ua/ua/2021/05/25/65275974/ (дата звернення 15.09.2022).

Яким буде 2020: основні тренди діджитал-маркетингу. URL: https://mmr.ua/show/kakim_budet_2020_osnovnye_trendy_didzhital-marketinga (дата звернення 13.11.2022).

2020: як українські банки за допомогою ЗМІ формували свій імідж. URL: https://finclub.net/ua/reviews-ua/2020-iak-ukrainski-banky-za-dopomohoiu-zmi-formuvaly-svii-imidzh.html (дата звернення 12.11.2022).

Маркевич К. Необанки vs традиційні банки: як необанки змінюють фінансову системи. URL: https://razumkov.org.ua/statti/neobanky-vs-tradytsiini-banky-iak-neobanky-zminiuiut-finansovu-systemy (дата звернення 20.11.2022).

Cameron N. CommBank's in-app personalised shopping launch heralds new age of super apps. URL: https://www.cmo.com.au/article/693157/commbank-in-app-personalised-shopping-launch-heralds-new-age-super-apps (дата звернення 12.11.2022).

Demko, M., Kosar, N., & Kuzo, N. (2021). Integrated marketing communications of commercial banks in the conditions of a highly competitive market: essence and formation. Global Prosperity, 1(1-2), 22–31. https://doi.org/10.46489/gpj.2021-1-1-8 [in Ukrainian].

Demko, M.Ya., Hryniv, N.T. (2021). Tendenciji rozvytku marketynghovoji zbutovoji ta komunikacijnoji polityky vitchyznjanykh i zarubizhnykh bankiv v umovakh cyfrovoji ekonomiky [Trends of development of marketing sales and communication policy of domestic and foreign banks under conditions of digital economy]. Visnyk Khmeljnycjkogho nacionaljnogho universytetu – Herald of Khmelnytskyi National University, 1, 12–19 [in Ukrainian].

Panchenko, O.V. (2020). Udoskonalennia marketynhovykh komunikatsii u zabezpechenni efektyvnosti diialnosti bankiv v Ukraini [Improvement of marketing communications in ensuring the effectiveness of banks in Ukraine]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu – Herald of Khmelnytskyi National University, 2, 7–13 [in Ukrainian].

Olefirenko, O.M. (2017). Teoretychni zasady formuvannia zbutovoi polityky v systemi upravlinnia komertsializatsiieiu innovatsii [Theoretical foundations of sales policy formation in the management system of innovations commercialization]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black Sea Economic Studies, 23, 96–100 [in Ukrainian].

Kovalenko, V.V. (2020). Marketynghovi bankivsjki komunikaciji v umovakh cyfrovizaciji ekonomiky Ukrajiny [Marketing Banking Communications in the Conditions of Digitalization of Economy of Ukraine]. Elektronne naukove fakhove vydannja z ekonomichnykh nauk "Modern Economics" – Electronic scientific publication on economic sciences "Modern Economics", 21, 115–121. Available at: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/21-2020/kovalenko.pdf [in Ukrainian].

Hirniak, V.V. (2017). Suchasni instrumenty marketynghu v prodazhu bankivsjkykh produktiv [Modern marketing tools in selling banking products]. Naukovyj visnyk Mizhnarodnogho ghumanitarnogho universytetu –Scientific Bulletin of the International Humanitarian University, 23, 55–58 [in Ukrainian].

Lutsiv, B. (2020). Bankivskyi marketynh v umovakh tsyfrovoi hlobalizatsii [Bank marketing in conditions of digital globalization]. Svit finansiv – The world of finance, 1(62), 20–32 [in Ukrainian].

Kosar, N.S., Kuzo, N.Ye. (2018). Napriamy vtilennia innovatsii u marketynhovu diialnist komertsiinykh bankiv Ukrainy u suchasnykh umovakh [Directions of innovations implementation in the Ukrainian commercial banks marketing activities in modern conditions]. Ekonomika ta pravo – Economics and law, 1(49), 143–150 [in Ukrainian].

Oghljad bankivsjkogho sektoru. Serpenj 2022 roku. Nacionaljnyj bank Ukrajiny [Overview of the banking sector. August 2022. National Bank of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_Sector_Review_2022-08.pdf (accessed 15 September 2022).

Financial Club. 50 providnykh bankiv Ukrajiny. Peremozhci v nominaciji "Obslughovuvannja fizychnykh osib u viddilenni" [50 leading banks of Ukraine. Winners in the nomination "Service of individuals in the branch"] 02.06.2021. Available at: https://banksrating.com.ua/top-50-2021/peremozhtsi-v-nominatsiyi-obslugovuvannya-fizichnih-osib-u-viddilenni-2/ (accessed 15 September 2022).

Financial Club. 50 providnykh bankiv Ukrajiny. Peremozhci v nominaciji "Obslughovuvannja jurydychnykh osib" [50 leading banks of Ukraine. Winners in the "Service of legal entities" nomination] 04.06.2021. Available at: https://banksrating.com.ua/top-50-2021/peremozhtsi-v-nominatsiyi-obslugovuvannya-yuridichnih-osib-2/ (accessed 15 September 2022).

BEST MARKETING TEAMS. Peremozhci 2019 [Winners 2019]. Available at: https://best-marketing.com.ua/teams/19/ (accessed 15 September 2022).

BEST MARKETING TEAMS. Peremozhci 2020 [Winners 2020]. Available at: https://best-marketing.com.ua/teams/20/ (accessed 15 September 2022).

BEST MARKETING TEAMS. Peremozhci 2021 [Winners 2021]. Available at: https://best-marketing.com.ua/ (accessed 15 September 2022).

2019 rik z Vseukrajinsjkoju reklamnoju koalicijeju. Pidsumky 2019 roku [2019 with the All-Ukrainian Advertising Coalition. Results of 2019]. Available at: https://vrk.org.ua/images/VRK_Annual_Report_2019.pdf (accessed 15 September 2022).

Pidsumky roku 2020 [Results of 2020]. Available at: https://vrk.org.ua/images/VRK_Annual_Report_2020.pdf (accessed 15 September 2022).

Pidsumky roku 2021 [Results of 2021]. Available at: https://vrk.org.ua/images/VRK_Annual__Report_2021.pdf (accessed 15 September 2022).

Minfin. Sportbank. Oficijnyj sajt [Official site]. Available at: https://minfin.com.ua/ua/company/sportbank/ (accessed 15 September 2022).

Сcloan.ua. Available at: https://www.ccloan.ua/yuridichna-informatsiya/ (accessed 15 September 2022).

Minfin. FinAwards 2021: "Minfin" and Finance.ua naghorodyly najkrashhi finustanovy krajiny [awarded the best financial institutions of the country]. Available at: https://minfin.com.ua/ua/2021/05/25/65275974/ (accessed 15 September 2022).

Yakym bude 2020: osnovni trendy didzhytal-marketynhu [What will 2020 be like: the main trends of digital marketing]. Available at: https://mmr.ua/show/kakim_budet_2020_osnovnye_trendy_didzhital-marketinga (accessed 13 November 2022).

2020: yak ukrainski banky za dopomohoiu ZMI formuvaly svii imidzh [2020: how Ukrainian banks formed their image with the help of mass media]. Available at: https://finclub.net/ua/reviews-ua/2020-iak-ukrainski-banky-za-dopomohoiu-zmi-formuvaly-svii-imidzh.html (accessed 12 November 2022).

Markevych K. Neobanky vs tradytsiini banky: yak neobanky zminiuiut finansovu systemy [Neobanks vs traditional banks: how neobanks are changing the financial system]. Available at: https://razumkov.org.ua/statti/neobanky-vs-tradytsiini-banky-iak-neobanky-zminiuiut-finansovu-systemy (accessed 20 November 2022).

Cameron N. CommBank's in-app personalised shopping launch heralds new age of super apps. Available at: https://www.cmo.com.au/article/693157/commbank-in-app-personalised-shopping-launch-heralds-new-age-super-apps (accessed 12 November 2022).

Переглядів статті: 283
Завантажень PDF: 377
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Демко, М., & Черкес, Р. (2022). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗБУТУ ТА ПРОСУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-120
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають