АГРОТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ РИНКУ ЗЕМЛІ

Ключові слова: агротуризм, сільський туризм, лібералізація, ринок землі, сільські території, об’єднана територіальна громада, кластер

Анотація

Стаття присвячена питанням розвитку агротуристичної діяльності на сільських територіях в умовах лібералізації ринку землі. Проаналізовано сутність агротуризму та його роль для сільських територій. Розкрито можливості та перспективи для селянських (фермерських) господарств в сфері агротуристичної діяльності під впливом лібералізації ринку землі та характерні риси агротуризму в Україні. Запропоновано моделі розвитку агротуризму в Україні шляхом створення регіональних агротуристичних кластерів, спеціалізованих агротуристичних об'єктів та сільськогосподарських парків. Запропоновано основні заходи щодо розвитку агротуризму на сільських територіях в умовах лібералізації ринку землі, які стосуються використання земельних ресурсів, формування «розумних ферм», партнерських зв’язків, локальних брендів сімейного фермерського бізнесу.

Посилання

Аграрний і сільський розвиток для зростання та оновлення української економіки : наукова доповідь [за ред. чл.-кор. НАН України Бородіної О.М., д-ра екон. наук Шубравської О.В.], НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2018. 152 с. URL: http://ief.org.ua/docs/sr/298.pdf

Лукомська О. І. Сільський зелений туризм як інноваційний напрям диверсифікації агробізнесу. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Економіка. 2016. Вип. 1. С. 13–17.

Бабміндра Д. І., Стогній В. А. Раціональне використання земель в аграрному секторі України. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2018. № 1. С. 60–68.

Переверзєва А. В. Критеріальні ознаки формування об’єднаних територіальних громад: національні особливості та зарубіжний досвід. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 42. С. 216–220.

Потенціал розвитку і перспективи відродження сільських територій в умовах сучасних реформ : науково-аналітична доповідь. Львів. 2017. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20170202.pdf

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Біла Книга. Стратегія розвитку земельних відносин в Україні. URL: https://minagro.gov.ua/storage/app/sites/1/PDF/Land-strategy_220530_092343.pdf

Ahrarnyi i silskyi rozvytok dlia zrostannia ta onovlennia ukrainskoi ekonomiky : naukova dopovid [Agrarian and rural development for the growth and renewal of the Ukrainian economy: scientific report] (2018). In O.M. Borodinoi & O.V. Shubravskoi (Eds.). Kyiv : NAN Ukrainy, DU «In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy». Available at: http://ief.org.ua/docs/sr/298.pdf (in Ukrainian)

Lukomska O. I. (2016) Silskyi zelenyi turyzm yak innovatsiinyi napriam dyversyfikatsii ahrobiznesu [Rural green tourism as an innovative direction of agribusiness diversification]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia". Seriia: Ekonomika – Scientific notes of the National University "Ostroh Academy". Series: Economics, 1, 13–17.

Babmindra D. I., Stohnii V. A. (2018) Ratsionalne vykorystannia zemel v ahrarnomu sektori Ukrainy [Rational use of land in the agricultural sector of Ukraine]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. – Bulletin of Zaporizhzhya National University. Economic sciences, 1, 60–68.

Pereverzieva A. V. (2018) Kryterialni oznaky formuvannia obiednanykh terytorialnykh hromad: natsionalni osoblyvosti ta zarubizhnyi dosvid [Criterion features of the formation of united territorial communities: national features and foreign experience]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national economic problems, 42, 216–220.

Potentsial rozvytku i perspektyvy vidrodzhennia silskykh terytorii v umovakh suchasnykh reform: naukovo-analitychna dopovid [Development potential and prospects for revitalization of rural areas in the conditions of modern reforms: scientific and analytical report]. Lviv. Available at: http://ird.gov.ua/irdp/p20170202.pdf (in Ukrainian)

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (in Ukrainian)

Bila Knyha. Stratehiia rozvytku zemelnykh vidnosyn v Ukraini [White Book. Strategy for the development of land relations in Ukraine]. Available at: https://minagro.gov.ua/storage/app/sites/1/PDF/Land-strategy_220530_092343.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 66
Завантажень PDF: 81
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Губарь, О., & Козирєва, Є. (2022). АГРОТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ РИНКУ ЗЕМЛІ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-102

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають