ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНОМУ СВІТІ

Ключові слова: інноваційний менеджмент, конкурентоспроможність підприємств, оптимізація діяльності, стратегія інноваційного розвитку, стратегія «блакитний океан»

Анотація

Впровадження інновацій є невід’ємною умовою успішної діяльності сучасних підприємств, однак ефективність цього процесу залежить від належного управління, що актуалізує питання розвитку концепції інноваційного менеджменту. Метою роботи є оцінка впливу інноваційного менеджменту на конкурентоспроможність підприємств через визначення його цілей та напрямів, а також вивчення позитивного досвіду впровадження. У роботі проведено аналіз щодо встановлення зв’язку між інноваційним менеджментом та конкурентоспроможністю підприємств. Розкрито вплив окремих напрямів інноваційного менеджменту на конкурентоспроможність, охарактеризовано цілі його впровадження та стратегії інноваційного розвитку. Наведено приклади успішного досвіду міжнародних компаній. Практична цінність дослідження полягає у виявленні ключових напрямів, цілей та стратегій інноваційного менеджменту, що може виступати базою для менеджерів у ході вибору підходів до його впровадження на підприємстві.

Посилання

Інноваційний менеджмент: підруч. / П. П. Микитюк та ін. Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2019. 518 с. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36441/3/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%8E%D0%BA%20%281%29.pdf (дата звернення: 19.11.2023).

Бондар Т. В., Тимощенко В. Ю., Вакуленко І. А. Формування ефективного механізму інноваційного менеджменту на підприємствах енергетики. Вісник Сумського державного університету. Серія "Економіка". 2022. № 4. С. 43–51. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/90725/3/Bondar_innovation_management.pdf (дата звернення: 19.11.2023).

Гарбар Ж. В., Майбородюк К. С. Інноваційний менеджмент як базис інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2021. № 9–10, С. 11–17. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/9-10_2021/3.pdf (дата звернення: 19.11.2023).

Заіка, Ю. Інноваційний менеджмент підприємств в антикризових умовах. International Science Journal of Management, Economics & Finance. 2022. Т. 1. № 5. С. 62–67. URL: https://doi.org/10.46299/j.ismef.20220105.08 (дата звернення: 19.11.2023).

Нестеренко С. Інноваційний менеджмент як один із факторів підвищення конкурентоспроможності підприємств. Актуальні проблеми та перспективи розвитку агро- та електроінженерії : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бережани, 10 квітня 2020 р.). Бережани : ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», 2020. С. 116–118. URL: https://www.bati.nubip.edu.ua/Doc/Conference/Conf_2020_april/Bati-Work-CAE-10_04_2020.pdf#page=116 (дата звернення: 19.11.2023).

Leonenko K. R. The role of innovation management in managing the competitiveness of enterprises in world markets. ECONOMICS: time realities. 2021. No. 6(58). P. 53–61. URL: https://doi.org/10.15276/ETR.06.2021.7 (дата звернення: 19.11.2023).

Майстро Р., Назаренко Д. Управлінські інновації як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств. Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний інститут" (економічні науки). 2020. № 1, С. 95–98. URL: https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.1.95 (дата звернення: 19.11.2023).

Кара Н. І., Зинич Л. В. Особливості інноваційного менеджменту в діяльності міжнародних компаній. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. 2021. № 2 (6). С. 40–46. URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2021/nov/25480/nzmened-40-46.pdf (дата звернення: 19.11.2023).

Mykytiuk, P. P., Brych, V. Ya., Shkilniak, M. M., & Mykytiuk, Yu. I. (2019). Innovatsiinyi menedzhment [Innovative management]. Ternopil: Economic opinion TNEU. http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36441/3/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%8E%D0%BA%20 %281%29.pdf (in Ukrainian)

Bondar, T. V., Tymoshchenko, V. Yu., & Vakulenko, I. A. (2022). Formuvannia efektyvnoho mekhanizmu innovatsiinoho menedzhmentu na pidpryiemstvakh enerhetyky [Formation of an effective innovation management mechanism at energy enterprises]. Bulletin of Sumy State University. Series "Economics", (4), 43–51. https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/90725/3/Bondar_innovation_management.pdf (in Ukrainian)

Harbar, Zh. V., & Maiborodiuk, K. S. (2021). Innovatsiinyi menedzhment yak bazys innovatsiinoho rozvytku silskohospodarskykh pidpryiemstv [Innovative management as a basis for innovative development of agricultural enterprises]. Agrosvit, (9–10), 11–17. http://www.agrosvit.info/pdf/9-10_2021/3.pdf (in Ukrainian)

Zaika, Y. (2022). Innovatsiinyi menedzhment pidpryiemstv v antykryzovykh umovakh [Innovative management of enterprises in anti-crisis conditions]. International Science Journal of Management, Economics & Finance, 1(5), 62–67. https://doi.org/10.46299/j.ismef.20220105.08 (in Ukrainian)

Nesterenko, S. (2020). Innovatsiinyi menedzhment yak odyn iz faktoriv pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv [Innovative management as one of the factors of increasing the competitiveness of enterprises]. In Current problems and prospects for the development of agricultural and electrical engineering (pp. 116–118). Berezhany: VP NUBiP of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute". https://www.bati.nubip.edu.ua/Doc/Conference/Conf_2020_april/Bati-Work-CAE-10_04_2020.pdf#page=116 (in Ukrainian)

Leonenko, K. R. (2021). The role of innovation management in managing the competitiveness of enterprises in world markets. ECONOMICS: Time Realities, (6(58), 53–61. https://doi.org/10.15276/ETR.06.2021.7

Maistro, R., & Nazarenko, D. (2020) Upravlinski innovatsii yak faktor pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv [Management innovation as a factor of increase competitiveness of enterprises]. Bulletin of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" (Economic Sciences), (1), 95–98. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.1.95 (in Ukrainian)

Kara, N. I., & Zynych, L. V. (2021) Osoblyvosti innovatsiinoho menedzhmentu v diialnosti mizhnarodnykh kompanii [Peculiarities of innovative management in the activities of international companies]. Management and Entrepreneurship in Ukraine: Stages of Formation and Problems of Development, (2(6), 40–46. https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2021/nov/25480/nzmened-40-46.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 59
Завантажень PDF: 23
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Славков, М., Калантаєвська, О., & Губарь, О. (2023). ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНОМУ СВІТІ. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-95
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ