ЗАСАДИ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В ІНФРАСТРУКТУРІ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ

Ключові слова: цифрова економіка, цифрова інфраструктура, малий та середній бізнес, цифрові технології

Анотація

У статті аргументовано необхідність формування та удосконалення цифрової інфраструктури як основи цифрової економіки. Розглянуто сутність, види цифрової інфраструктури та її елементи. Розкрито потенціал для розвитку бізнесу, який створюють цифрова інфраструктура та цифрові послуги. Розглянуто основні проєкти з цифрової трансформації інфраструктури сучасного малого і середнього бізнесу. Проведено аналіз цифрової інфраструктури сучасного бізнесу в Україні, показано основні проєкти міжнародного співробітництва у цій сфері. Досліджено основні онлайн-платформи, які сприяють взаємодії підприємств з державою, бізнесом, суспільством. Проаналізовано вітчизняні цифрові консалтингові сервіси, які надають підприємцям інформаційні, консультаційні, аудиторські послуги. Показано основні цифрові сервіси для онлайн-навчання, які сприяють адаптації підприємців до бізнес-середовища та подальшому розвитку бізнесу. Проведено аналіз інформаційних цифрових сервісів з актуальним законодавством та правилами у сфері податків, ведення бухгалтерської звітності, експорту. Показано роль цифровізації у розвитку вітчизняного підприємництва. Обґрунтовано пріоритетні напрямки та завдання у сфері розвитку цифрової інфраструктури як засобу стимулювання підприємницької діяльності в Україні.

Посилання

Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою. Український Інститут майбутнього. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р. Урядовий кур’єр від 11.05.2018. № 88.

Краус К.М., Краус Н.М., Поченчук,Г.М. Цифрова інфраструктура в умовах віртуалізації та нової якості управління економічними відносинами. Ефективна економіка. 2021. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2021/84.pdf

Ernst&Young та USAID. Національна стратегія збільшення прямих іноземних інвестицій в Україну. Розділ 2.3: Цифрова інфраструктура. URL: https://ukraineinvest.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/FDI-Strategy-Section-2-Digital-Infrastructure-UKR.pdf

Цифрова адженда України – 2020 (“Цифровий порядок денний” – 2020). Концептуальні засади (версія 1.0). Першочергові сфери, ініціативи, проекти “цифровізації” України до 2020 року. HITECH office. 2016. 90 с.

Manzhura, O., Kraus, K., Kraus, N. (2021). Digitalization of Business Processes of Enterprises of the Ecosystem of Industry 4.0: Virtual-Real Aspect of Economic Growth Reserves. WSEAS Transactions on Business and Economics. Vol. 18, No. 57, pp. 569-580.

Marchenko, O., Kraus, N., Kraus, K. (2020). The impact of servation on the results of economic digital entrepreneurship activities. Ukraine in the context of global and national modern servisation processes and digital economy: monograph. Praha: OKTAN PRINT, 265 р.

Овсієнко, О.В. Цифрова інфраструктура підтримки малого бізнесу в україні. Ефективна економіка. 2021. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2021/86.pdf

Cenamor, J., Parida, V., Wincent, J. How entrepreneurial SMEs compete through digital platforms: The roles ofdigital platform capability, network capability and ambidexterity. Journal of Business Research. 2019. Vol. 100. Р. 196–206.

SME digitalisation to “Build Back Better”. Digital for SMEs (D4SME) policy paper. 2021. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/50193089-en.pdf?expires=1669665270&id=id&accname=guest&checksum=A51B1C5B00D7F7310E98A7F0DCB4DC30

Дія. Бізнес: Сервіси та можливості. URL: https://business.diia.gov.ua/services

EU4Business: Підтримка малого та середнього бізнесу. URL: https://eu4business.eu/uk/smeprojects/ukraine/knowledge

Merezha: Проєкт в рамках ініціативи ЄС для країн Східного партнерства EU4Business. URL: https://www.merezha.ua/about

Національна платформа малого та середнього бізнесу: Адвокасі. URL: https://platformamsb.org/category/advokasi/aktualni-advokasi/

Ukraina 2030E – kraina z rozvynutoiu tsyfrovoiu ekonomikoiu [Ukraine 2030E – a country with a developed digital economy]. Ukrainskyi Instytut maibutnoho [Ukrainian Institute of the Future]. Available at: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html [in Ukrainian].

“Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na 2018-2020 roky” [On the approval of the Concept of Development of the Digital Economy and Society of Ukraine for 2018-2020]: Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated January 17, 2018 No. 67-p. Uriadovyi kurier – Government Courier. 11.05.2018. No 88. [in Ukrainian].

Kraus, K.M., Kraus, N.M., Pochenchuk, H.M. Tsyfrova infrastruktura v umovakh virtualizatsii ta novoi yakosti upravlinnia ekonomichnymy vidnosynamy [Digital infrastructure in conditions of virtualization and new quality of management of economic relations]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy. 2021. No 9. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2021/84.pdf [in Ukrainian].

Ernst&Young & USAID (2021). Natsionalna stratehiia zbilshennia priamykh inozemnykh investytsii v Ukrainu. Rozdil 2.3: Tsyfrova infrastruktura [National strategy for increasing foreign direct investment in Ukraine. Section 2.3: Digital infrastructure]. Available at: https://ukraineinvest.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/FDI-Strategy-Section-2-Digital-Infrastructure-UKR.pdf [in Ukrainian].

“Tsyfrova adzhenda Ukrainy – 2020” (“Tsyfrovyi poriadok dennyi” – 2020). Kontseptualni zasady (versiia 1.0). Pershocherhovi sfery, initsiatyvy, proekty “tsyfrovizatsii” Ukrainy do 2020 roku [Digital Agenda of Ukraine - 2020 ("Digital Agenda" - 2020). Conceptual foundations (version 1.0). Priority areas, initiatives, projects of "digitalization" of Ukraine by 2020]. HITECH office. 2016. 90 р. [in Ukrainian].

Manzhura, O., Kraus, K., Kraus, N. (2021). Digitalization of Business Processes of Enterprises of the Ecosystem of Industry 4.0: Virtual-Real Aspect of Economic Growth Reserves. WSEAS Transactions on Business and Economics, Vol. 18, No. 57, pp. 569-580.

Marchenko, O., Kraus, N., Kraus, K. (2020). The impact of servation on the results of economic digital entrepreneurship activities. Ukraine in the context of global and national modern servisation processes and digital economy: monograph. Praha: OKTAN PRINT, 265 р.

Ovsiienko, O.V. Tsyfrova infrastruktura pidtrymky maloho biznesu v Ukraini [Digital infrastructure of small business support in Ukraine]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy. 2021. No. 2. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2021/86.pdf [in Ukrainian].

Cenamor, J., Parida, V., Wincent, J. How entrepreneurial SMEs compete through digital platforms: The roles ofdigital platform capability, network capability and ambidexterity. Journal of Business Research. 2019. Vol. 100. R. 196–206.

SME digitalisation to “Build Back Better”. Digital for SMEs (D4SME) policy paper. 2021. Available at: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/50193089-en.pdf?expires=1669665270&id=id&accname=guest&checksum=A51B1C5B00D7F7310E98A7F0DCB4DC30 [in Ukrainian].

Diia. Biznes: Servisy ta mozhlyvosti [Services and opportunities]. Available at: https://business.diia.gov.ua/services [in Ukrainian].

EU4Business: Pidtrymka maloho ta serednoho biznesu [Support for small and medium businesses]. Available at: https://eu4business.eu/uk/smeprojects/ukraine/knowledge [in Ukrainian].

Merezha: Proiekt v ramkakh initsiatyvy YeS dlia krain Skhidnoho partnerstva EU4Business [EU4Business project under the EU initiative for Eastern Partnership countries]. Available at: https://www.merezha.ua/about [in Ukrainian].

Natsionalna platforma maloho ta serednoho biznesu [National platform for small and medium business]. Advokasi. Available at: https://platformamsb.org/category/advokasi/aktualni-advokasi/

Переглядів статті: 141
Завантажень PDF: 153
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Рачинська, Г. (2022). ЗАСАДИ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В ІНФРАСТРУКТУРІ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-107
Розділ
ЕКОНОМІКА