ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ КАДРОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Ключові слова: кадри, кадрова стратегія, кадрова політика, мотивація, управління за цілями, система збалансованих показників, депреміювання

Анотація

У статті виокремлено особливості планування кадрової стратегії підприємств малого і середнього бізнесу, які обумовлені обмеженими фінансовими і організаційними ресурсами. Визначено ціль, завдання структурні елементи кадрової стратегії підприємств МСБ. Запропоновано підходи до планування системи мотивації працівників МСБ, яка займає центральне місце в кадровій стратегії. Проаналізовано сутність, алгоритм застосування, позитивні і негативні впливи практичного використання системи мотивації працівників МСБ за результатами діяльності на основі управління за цілями, системи збалансованих показників, депреміювання.

Посилання

Мазур В.С. Сучасна кадрова стратегія підприємства. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. 2010. № 4(3). С. 140–144. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2010_4(3)__32

Щёкин Г.В. Управление бизнесом: Экспресс-курс для деловых людей. Киев : ДП «ИЗД. дом "Персонал"», 2012. 232 с.

Гальків Л.І., Кулініч Т.В., Новаківський І.І., Петрович Й.М., Рачинська Г.В. Розвиток малого та середнього підприємництва в сучасних умовах: моніторинг і регулювання : монографія . Львів: Видавництво «Растр-7», 2020. 284 с.

Васильців Т.Г., Іляш О.Ш., Міценко Н Г. Економіка малого підприємства : навч. посіб, Київ : «Знання», 2013. 446 с.

Рачинська Г.В., Гарасюк І.Р. Мотивування персоналу в бізнесі на основі performance management. Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту: Матеріали X міжнар. науково-практичної інтернет-конференції (28 травня 2021 р., м. Одеса. С. 32-33). URL: https://economics.net.ua/conf-m

Ветлужских Е. Мотивация и оплата труда: Инструменты. Методики. Практика. Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008. 148 с.

Mazur V.S. (2010) Suchasna kadrova strategiya pidpruemstva [Modern personnel strategy of the enterprise]. Naukoviuy visnuk Poltavskogo universitetu ekonomiku i torgivli. Seriya: Economichni nauku, 4(3), 140–144.

Schekin G.V. (2012) Upravlenie biznesom: Ecspres kurs dlya delovikh lyudei [Business Management: Express course for business people]. Kyiv, 232 p. (in Ukrainian)

Halkiv L., Kulinich T., Novakivskyu I., Petrovych, Y., Rachynska H. (2020) Rozvitok malogo i serednogo pidpruemnictva v suchasnikh umovakh: monohrafiya [Development of small and medium business in modern conditions: monitoring and regulation: monitoring i regulyuvanya: a monograph]. Lviv: Raster-7, 284 p. (in Ukrainian)

Vasiltciv T., Ilyash O., Mitcenko N. (2013) Ekonomika maloho pidpryyemstva: navchalʹnyy posibnyk [Small business economy: tutorial] Kyiv: Znannya, 446 p. (in Ukrainian)

Rachynska H, Harasiuk I. (2021) Motyvuvannya personalu v biznesi na osnovi performance management [Motivation of personnel in business on the basis of performance management]. Aktualʹni problemy teoriyi i praktyky menedzhmentu. Abstractsofthe X International Scientific and Practical Conference, Derzhavnyy universytet «Odesʹka politekhnika». (Odesa, May 28, 2021). Available at: https://economics.net.ua/conf-m (in Ukrainian)

Vetluzhskikh E. (2008) Motivaciya i oplata truda:Instrumenti. Metodiki. Practika [Motivation and remuneration: Tools. Methods. Practice]. Moskva: Alpina biznes buks, 148 p. (in Russian)

Переглядів статті: 110
Завантажень PDF: 199
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Рачинська, Г. (2021). ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ КАДРОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-96
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ