ІННОВАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗЗЮ РОСЛИННИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ключові слова: інновації, прибуток, нововведення, розвиток, інноваційне оновлення

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням в області інновацій на підприємстві. Завдяки впровадженням на підприємстві інновацій в галузях рослинництва або тваринництва напряму забезпечує підприємству збільшення чистого прибутку, зниження собівартості продуктів або послуг, залучення більше інвестицій, підвищення іміджу, також повернення на інвестиції (ROI) тощо. Завдяки розвитку в інноваціях забезпечується формування конкурентної позиції аграрного підприємства на аграрному ринку. Розвиток згодом змінюється у бік інноваційної форми підприємства, забезпечуючи перевагами досягнення найголовніших стратегічних цілей на підприємстві – це конкурентоспроможності, рентабельності та ефективності в аграрному просторі. Таким чином, інновації відіграють важливу роль в розвитку підприємства та зміцнюють його всі позиції на ринку. Адже вони сприяють інтенсивному росту не тільки підприємства а й економіки загалом, прискорюються новітні впровадження. Проаналізовано та систематизовано фактори інноваційного розвитку в галузі рослинництва. Досліджено світовий досвід підприємств в аграрному секторі з використанням інноваційних нововведень. У статті проаналізовано всі можливі особливості нововведень у сільському господарстві. Висвітлено основні можливості розвитку сучасних новітніх та інноваційних технологій у галузі рослинництва. Запропоновано шляхи подолання кризового стану інноваційно-технологічного забезпечення підприємства.

Посилання

Безус А.М., Чуйок М.Г. Стратегія підвищення інноваційної діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 1. URL: http//www.ecnomy.nayka.com.ua

Білінська В. Сучасні інноваційні технології в сільському господарстві: основна характеристика та перспективи впровадження. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Сер. : Економіка. 2015. Вип. 7 (172). С. 74–80.

Бузько І.Р. Вартанова О.В., Голубченко Г.О. Стратегічне управління інноваціями та інноваційна діяльність підприємства : монографія. Луганськ: Вид'во СНУ ім. В. Даля, 2002. 176 с.

Оптимізація посівних площ соняшнику. URL: https://www.agronom.com.ua/optymizatsiya-posivnyh-ploshh-

sonyashnyku/

Bezus A.M. (2018) The strategy of increasing the innovative activity of the enterprise [The strategy of increasing the innovative activity of the enterprise]. Effective economy, vol. 1. Available at: http//www.ecnomy.nayka.com.ua

Bilinska V. (2015) Modern innovative technologies in agriculture: main characteristics and prospects of implementation [Modern innovative technologies in agriculture: main characteristics and prospects of implementation]. Bulletin of Kyiv National University named after Taras Shevchenko. Ser.: Economy, vol. 7 (172), pp. 74–80.

Buzko I.R. (2002) Strategic management of innovations and innovative activity of the enterprise: monograph [Strategic management of innovations and innovative activity of the enterprise: monograph]. Luhansk: Faculty of SNU named after V. Dalya, 176 p.

Optimization of sunflower sowing areas [Optimization of sunflower sowing areas]. Available at: https://www.agronom.com.ua/optymizatsiya-posivnyh-ploshh-sonyashnyku/

Переглядів статті: 129
Завантажень PDF: 89
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Макаренко, П., Миколенко, І., & Рєпіна, М. (2022). ІННОВАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗЗЮ РОСЛИННИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-105
Розділ
ЕКОНОМІКА