МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: прибутковість, фінансові результати, ефективна діяльність, інструменти управління, механізм формування фінансових результатів

Анотація

Досліджено механізм формування та підходи до проведення аналізу фінансових результатів сільськогосподарських підприємств. Розглянуто складові формування фінансових результатів діяльності підприємства. Узагальнено наукові погляди у сфері механізму їх формування та управління використання в сучасних умовах. Визначено, що завдяки аналізу можна осягнути склад, структуру фінансових результатів, вивчити дію факторів, що мають вплив на величину фінансових результатів. Вивчено, що принципи оптимальності вибору найкращого управлінського рішення діє в кожній окремо взятій ситуації по-різному, а також принцип гнучкості вимагає можливість системи управління враховувати зміни навколишнього середовища. Визначено, що користування аналітичними інструментами в управлінні фінансовими результатами суб’єкта господарювання має за мету оптимізувати їх розмір у вартісному вимірнику, забезпечити стабільність прибутковості та економічного нарощування.

Посилання

Андросова Т.В. Систематизація показників моніторингу фінансових результатів на підприємстві. Бізнес Інформ. 2019. № 6. С. 127–132.

Бедринець М.Д., Довгань Л.П. Фінанси підприємств : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 292 с.

Гайбура Ю.А. Моніторинг фінансових результатів: сутність і підходи. Причорноморські економічні студії. 2018. № 28(2). С. 101–105.

Єпіфанова І.Ю., Ревенко В.С. Особливості управління фінансовим результатом від операційної діяльності підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. № 2. С. 160–166.

Кравчук Г. Дослідження проблем формування фінансових результатів. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2020. № 1. С. 193–203.

Орликовський М.О., Гришковець В.В., Зелінський Р.С., Мордюк В.В. Управління прибутком підприємства як умова його ефективного функціонування. Агросвіт. 2020. № 1. С. 96–102.

Тютюнник Ю.М., Дорогань-Писаренко Л.О., Тютюнник С.В. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Полтава : ПДАА, 2016. 430 с.

Щербанюк О.М. Управління прибутком підприємств України в сучасних умовах. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 8. С. 157–164.

Яворський А.А. Управління фінансовим станом підприємства в кризових умовах. Економіка і суспільство. 2016. Випуск 6. С. 242–248.

Androsova, T.V. (2019), Systematization of indicators of monitoring of financial results at the enterprise. «Business Inform», vol. 6, 127–132.

Bedrynets, M.D., Dovgan, L.P. (2018) Finance of enterprises [text] textbook. way. Kyiv: Center for Educational Literature, 292 p.

Haybura, Yu.A. (2018), Monitoring of financial results: essence and approaches, «Prychornomors’ki ekonomichni studiyi», 28(2), 101–105.

Jepifanova, I.Ju. and Revenko, V.S. (2016), Features of financial result management from operating activities of the enterprise, «Skhidna Jevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnja», 2, 160–166.

Kravchuk, G. (2020), Research of problems of formation of financial results. «Problems and prospects of economy and management», 1, 193–203.

Orlykovsky, M., Grishkovets, V., Zelinskyy, R. and Morduk, V. (2020), Enterprise profit management as a condition for its effective functioning, «Agrosvit», 1, 96–102.

Tyutyunnik, Yu.M., Dorogan-Pisarenko, L.O., Tyutyunnik, S.V. (2016), Financial analysis: textbook. way. Poltava: PDAA, 430 p.

Shcherbanyuk, O.M. (2017), Profit management of Ukrainian enterprises in modern conditions. «Economy. Finances. Management: current issues of science and practice», 8, 157–164.

Yavors’kyy, A.A. (2016), Management of the financial condition of the enterprise in crisis conditions, «Ekonomika i suspil’stvo», 6, 242–248.

Переглядів статті: 283
Завантажень PDF: 260
Опубліковано
2021-11-26
Як цитувати
Миколенко, І., & Дігтяр, В. (2021). МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-17
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають