ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА РОЗРОБКИ МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ В ТОВАРНІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ АГРОБІЗНЕСУ

Ключові слова: товарна політика, підприємство, агробізнес, маркетингова діяльність, імперативи, товарний портфель, маркетингові дослідження, цільові ринки, опитування

Анотація

Досліджено теоретичні, методологічні і практичні аспекти формування маркетингової інформаційної системи як імперативу забезпечення ефективності товарної політики підприємств сфери агробізнесу. З метою аналітичного обґрунтування стану товарної політики сільськогосподарських підприємств проведено маркетингове дослідження методом опитування на основі спеціально розробленої анкети, що містить запитання щодо маркетингового комплексу, профілю цільових споживачів та стратегічного планування. Враховуючи необхідність ідентифікації цільової аудиторії підприємств сфери агробізнесу в контексті формування ними ефективної товарної політики обґрунтовано комплекс критеріїв сегментації потенційних споживачів продуктових пропозицій підприємств сфери агробізнесу. Запропоновано підхід щодо ідентифікації базових характеристик потреби цільових споживачів потреби в В2В послугах у сфері агробізнесу. На основі аналітичної оцінки споживачів В2В послугах у сфері агробізнесу обґрунтовано структурний профіль цільового ринку.

Посилання

Балабанова Л. В. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств : навч. посібн. Київ : «Професіонал», 2006. 336 с.

Ілляшенко С. М., Пересадько Г. О. Маркетингова товарна політика промислового підприємства. Управління стратегіями диверсифікації : монографія. Суми : ВТД «Університетська книга», 2015. 328 с.

Касич А. О., Марченко К. О. Асортиментна політика підприємства: мета, завдання, моделі. Ефективна економіка. 2018. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6387

Котлер Ф. Маркетинг от А до Я. 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер. Київ : Видавництво Альпіна Паблішер Україна, 2020. 242 с.

Кубишина Н.С., Державська А.В. Формування маркетингової товарної політики. Актуальні проблеми економіки та управління: зб. наук. праць. Київ : НТУУ КПІ, 2016. Вип. 10.

Макаренко Н.О. Оптимізація формування товарного портфеля як інструмента управління товарним асортиментом та номенклатурою. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. № 2 (13). URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/13_2018/20.pdf.

Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова товарна політика : навч. посібн. Київ : ЦНЛ, 2014. 208 с.

Соловйов І.О. Агромаркетинг: системна методологія, реалізація концепції : монографія. Херсон, 2008. 344 с.

Balabanova L.V. (2006) Marketing commodity policy in the management system of enterprises: training. manual. Kyiv: "Professional", 336 p.

Ilyashenko S.M., Peresadko G.O. (2015) Marketing commodity policy of an industrial enterprise. Management of diversification strategies: a monograph. Sumy: VTD "University book", 328 p.

Kasich A. (2018) Assortment policy of the enterprise: purpose, tasks, models. Effective economy. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6387

Kotler F. (2020) Marketing from A to Z. 80 concepts that every manager should know. Kyiv: Alpina Publisher Ukraine, 242 p.

Kubyshina N.S., Derzhavska A.V. (2016) Formation of marketing product policy. Actual problems of economics and management: collection of scientific papers. Kyiv: NTUU KPI, Issue 10.

Makarenko N. (2018) Optimization of product portfolio formation as a tool for product range and nomenclature management. Eastern Europe: Economy, Business and Management. Available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/13_2018/20.pdf

Oklander M.A., Kirnosova M.V. (2014) Marketing commodity policy: teaching. manual. Kyiv: TsNL, 208 p.

Solovyov I. (2008) Agromarketing: systematic methodology, implementation of the concept. Kherson.

Переглядів статті: 97
Завантажень PDF: 58
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Степаненко, Н., & Волкова, І. (2022). ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА РОЗРОБКИ МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ В ТОВАРНІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ АГРОБІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-99
Розділ
МАРКЕТИНГ