МОДЕЛЮВАННЯ СПОЖИВАЦЬКОЇ ПОВЕДІНКИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ

Ключові слова: ринок, управління, маркетинг, поведінка споживача, відносини, стратегія

Анотація

Висококонкурений статус сучасних вітчизняних та міжнародних ринків товарів та послуг об’єктивно зумовлює необхідність розробки та обґрунтування нових підходів до формування лояльності цільових споживачів. За умов використання суб’єктами господарювання сукупності актуальних маркетингових інструментів споживацька поведінка нині представляється системоутворюючим чинником формування та реалізації стратегії їх розвитку. Окремою теоретико-методологічною та практичною проблемою вбачається обґрунтування сутності понятійно-категоріального апарату як фундаментальної основи розробки теорії управління купівельною поведінкою в контексті формування лояльності цільової аудиторії. З метою формування стратегічно орієнтованих комунікацій із споживачами непересічного значення набуває обґрунтування моделі споживацької поведінки, що дасть змогу на основі системного підходу забезпечити імплементацію маркетингових систем управління підприємством, орієнтованих на підтримку лояльності споживачів і підвищення ефективності діяльності підприємства. Представлено сучасні підходи до моделювання споживчої поведінки, а також сукупність чинників, що її детермінують. Акцентовано увагу на теоретичних та емпіричних відмінностях клієнтоорієнтованого та традиційного маркетингу. Встановлено, що інструментарій забезпечення лояльності споживачів концептуально доцільно розробляти на основі максимізації споживчої цінності товарів. Представлено класифікацію споживацької поведінки на ринку в розрізі основних її типів. Визначено закономірності імплементації алгоритму споживацької поведінки та їх застосування у маркетингових технологіях підприємства. Обґрунтовано структурну модель управління споживацькою поведінкою клієнтоорієнтованої компанії.

Посилання

Блэкуэлл Р., Миниард П., Энджел Дж. Поведение потребителей : учебник. Санкт-Петербург, 2007. 944 с.

Давидова О.Б., Солнцев М.І., Зозульов О.В. Споживач у сучасному світі: проблеми ідентифікації, самосприйняття і взаємовідносини з навколишнім світом. Використання в маркетингу. Актуальні проблеми економіки та управління. № 12. 2018.

Жовковська Т. Формування моделі поведінки споживача. Економічний дискурс. № 2. 2017. URL: http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/126058/120746

Зозульов О.В., Василенко А.Т. Аналіз поведінки споживачів на промисловому ринку для формування торгової пропозиції. Економічний вісник Національного технічного університету України. № 14. 2017.

Котлер Ф., Вонг В., Сондерс Дж. Основы маркетинга : учебник. Москва, 2012. 752 с.

Полторак К.А. Аналіз особливостей поведінки споживачів в мережі Інтернет. Ефективна економіка. № 11. 2015. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2015/99.pdf

Прокопенко О.В., Троян М.Ю. Поведінка споживачів : навч. посібник. Київ, 2008. 176 с.

Раца О.Б. Стратегічне управління споживчою поведінкою підприємства у системі забезпечення економічної безпеки. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». № 23. 2017. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_23/1/41.pdf

Семенда Д.К., Семенда О.В. Дослідження поведінки споживачів в сучасних ринкових умовах. Молодий вчений. № 1 (53). URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/1/126.pdf

Blackwell, R., Miniard, P., Engel, J. (2007). Customer Behavior. Saint Petersburg: Piter.

Davidova O., Solncev M., Zozulyov O. (2018). Customer is in the Consumer in the modern world: problems of identification, self-perception and relationships with the outside world. Use in marketing. Current problems of economics and management.

Zhovkovska T. (2017). Formation of a model of consumer behavior. Economic discourse. Retrieved from http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/126058/120746

Zozulyov O., Vasilenko A. (2018). Analysis of consumer behavior in the industrial market to form a trade offer. Economic Bulletin of the National Technical University of Ukraine.

Kotler F., Vong V., Sonders J. (2012). Basics of marketing. Moscow: Williams.

Poltorak К. (2015). Analysis of consumer behavior on the Internet. Efficient economy. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2015/99.pdf

Prokopenko О., Troyan М. (2008). Customer Behavior: Kyiv: Center for Educational Literature.

Ratza О. (2017). Strategic management of consumer behavior of the enterprise in the system of economic security. Scientific Bulletin of Kherson State University. Economic Sciences Series. Retrieved from http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_23/1/41.pdf

Semenda D., Semenda O. (2018). Research of consumer behavior in modern market conditions. A young scientist. Retrieved from http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/1/126.pdf

Переглядів статті: 102
Завантажень PDF: 131
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Степаненко, Н., & Волкова, І. (2020). МОДЕЛЮВАННЯ СПОЖИВАЦЬКОЇ ПОВЕДІНКИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-42
Розділ
МАРКЕТИНГ