ДІАЛЕКТИКА РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ» В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ключові слова: глобалізація, зелена економіка, розвиток, сталий розвиток, національна економіка

Анотація

Метою статті є удосконалення та формування теоретико-методологічних підходів до розвитку «зеленої економіки» в епоху глобальних змін. Проведено ґрунтовний аналіз сучасних трактувань дефініції «зелена економіка». Обґрунтовано, що діалектика концепції «зеленої економіки» виходить з ідей багатьох напрямів філософії, економічної та математичної теорії. Встановлено, що методологія та підбір методичного інструментарію для моніторингу та оцінки результативності реалізації концепції «зеленої економіки» базуються на взаємозв’язку між процесами пізнання розвитку «зеленої економіки» та економічними розрахунками, серед яких системи оцінок та міжнародні рейтинги. Доведено, що існуючі загрози та глобальні виклики потребують трансформації економічних моделей розвитку національних економік, в основу яких мають бути покладені природні ресурси та захист довкілля. Зазначено, що головною ідеєю трансформації національної економіки у повоєнний період є «кліматична модернізація» та реалізація принципів відновлення, зокрема стрімкий розвиток енергетичної галузі та логістики на принципах «зеленої економіки».

Посилання

Бистряков І. К. Становлення зеленої економіки в Україні: методологічні аспекти. Механізм регулювання економіки. 2011. № 4. С. 50–57.

Боровик Ю. Т., Єлагін Ю. В., Полякова О. М. «Зелена економіка»: сутність, принципи, перспективи для України. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020. № 69. С. 75–83.

Вступ до ЄС у 2024 році, військові технології та ставка на переробку: план уряду з відновлення України. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/21/686094/ (дата звернення 01.09.2022).

Гончаренко М. Ф., Пархоменко Н. М., Лучин О. М. «Зелена» економіка як напрям досягнення стійкого еколого-економічного розвитку регіону. Актуальні проблеми економіки. 2020. № 6(228). С. 6–15.

Горянська Т. В. «Зелена економіка» як чинник розвитку зовнішньоторгівельних відносин. Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут». 2014. № 11. С. 67–71. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2014_11_13 (дата звернення: 27.08.2022).

Дерріда Ж. Письмо та відмінність / пер. з фр. В. Шовкуна. Київ : Основи, 2004. 602 с.

Екологія в умовах війни: бомба уповільненої дії. URL: https://armyinform.com.ua/2022/06/05/ekologiya-v-umovah-vijny-bomba-upovilnenoyi-diyi/ (дата звернення: 27.08.2022).

«Зелені» інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст : Аналітична доповідь / Центр Разумкова. Київ : Заповіт, 2019. 316 с.

Квач Я. П., Фірсова К. В., Борісов О. Г. «Зелена економіка»: можливості для України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 6. С. 52–56.

Маковоз О. С., Передерій Т. С. Зелена економіка як запорука сталого розвитку. Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток : матеріали X Ювілейної Міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 квіт. 2018 р.). Харків : Панов А.М., 2018. Ч. 2. С. 159–168.

Марченко О. І., Мамалига В. О. «Зелена» економіка: теоретичні аспекти. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Вип. 6(23). С. 535–541.

Марчук Л. П. «Зелена» економіка: суперечності та перспективи розвитку. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2014. Вип. 1. С. 34–41.

Мільйон видів тварин та рослин на межі вимирання через людей. Шокуючий звіт ООН. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-48174673 (дата звернення 29.08.2022).

Оновлений національно визначений внесок України до Паризької угоди. URL: https://bit.ly/2TRxxm5 (дата звернення 19.09.2022).

Основні засади впровадження моделі «зеленої» економіки в Україні : навч. посібник / Т. П. Галушкіна, Л. А. Мусіна, В. Г. Потапенко та ін.; за наук. ред. Т. П. Галушкіної. Київ : Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. 154 с.

Шабранська Н. І. Моделювання розвитку «зеленої» економіки. Економіка та управління національним господарством. 2015. Вип. 6. С. 143–147.

Яворська О. Г. Теоретико-методологічні засади дослідження інтелектуального капіталу зеленого підприємництва. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 34–39.

Cameron A., Clouth S. A guidebook to the Green Economy. Issue 1: Green Economy, Green Growth, and Low-Carbon Development – history, definitions and a guide to recent publications / UN Division for Sustainable Development. 2012. 64 р. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/GE%20Guidebook.pdf. (дата звернення 11.10.2022).

Carson R. Silent spring. New-York: Houghton-Miffin, 1962. Retrieved from: https://library.uniteddiversity.coop/More_Books_and_Reports/Silent_Spring-Rachel_Carson-1962.pdf.

Global Cleantech Innovation Index. URL: https://i3connect.com/gcii (дата звернення 10.10.2022).

Global Green Economy IndexTM (GGEI). URL: https://dualcitizeninc.com/global-green-economy-index/ (дата звернення 10.10.2022).

Habermas J. Theorie des kommunikativen Handeln. B.I. Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung. Frankfurt : Suhrkamp Verlag, 1981. 534 s.

Kennet M. The Green economics reader. Berkshire : Green Economics Institute, 2012. 318 p.

Michael F. Brewer, Barnett, Harold J. & Morse, Chandler. Scarcity and Grown: The Economics of Natural Resource Availability, 3 Nat. Resource J. 550 (1963). URL: https://digitalrepository.unm.edu/nrj/vol3/iss3/14 (дата звернення 28.08.2022).

PwC’s Low Carbon Economy Index (LCEI). URL: https://www.pwc.co.uk/services/sustainability-climate-change/insights/net-zero-economy-index.html. (дата звернення 12.10.2022).

System of Environmental Economic Accounting. URL: https://seea.un.org/. (дата звернення 11.10.2022).

The Limits to Growth / Meadows D. H., Meadows D. L., William J. R., Behrens W. New York : Universe Books, 1974. URL: http://www.donellameadows.org/wp-content/userfiles/Limits-to-Growth-digital-scan-version.pdf (дата звернення 18.10.2022).

Towards a Green Economy Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. URL: https://www.unep.org/resources/report/towards-green-economy-pathways-sustainable-development-and-poverty-eradication-10. (дата звернення 29.08.2022).

Towards Green Growth: Monitoring Progress OECD. Indicators. URL: http://www.oecd.org/greengrowth/48224574.pdf. (дата звернення 21.10.2022).

Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services Search form Search. URL: https://www.wavespartnership.org/. (дата звернення 15.10.2022).

Bystriakov, I. K. (2011). Stanovlennia zelenoi ekonomiky v Ukraini: metodolohichni aspekty [Formation of the green economy in Ukraine: methodological aspects]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, 4, рр. 50–57 [In Ukrainian].

Borovyk, Yu. T., Yelahin, Yu. V. & Poliakova, O. M. (2020). «Zelena ekonomika»: sutnist, pryntsypy, perspektyvy dlia Ukrainy ["Green economy": essence, principles, prospects for Ukraine]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, 69, рр. 75–83 [In Ukrainian].

Vstup do YeS u 2024 rotsi, viiskovi tekhnolohii ta stavka na pererobku: plan uriadu z vidnovlennia Ukrainy [Accession to the EU in 2024, military technology and recycling rates: the government's plan for the recovery of Ukraine]. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/21/686094/ [In Ukrainian].

Honcharenko, M. F., Parkhomenko, N. M. & Luchyn, O. M. (2020). «Zelena» ekonomika yak napriam dosiahnennia stiikoho ekoloho-ekonomichnoho rozvytku rehionu ["Green" economy as a direction to achieve sustainable ecological and economic development of the region]. Aktualni problemy ekonomiky, 6(228), рр. 6–15 [In Ukrainian].

Horianska, T. V. (2014). «Zelena ekonomika» yak chynnyk rozvytku zovnishnotorhivelnykh vidnosyn ["Green economy" as a factor in the development of foreign trade relations]. Ekonomichnyi visnyk NTUU «Kyivskyi politekhnichnyi instytut», 11, рр. 67–71 [In Ukrainian].

Derrida, Zh. (2004). Pysmo ta vidminnist [Writing and difference]. (V. Shovkun., Trans). Kyiv : Osnovy [In Ukrainian].

Ekolohiia v umovakh viiny: bomba upovilnenoi dii [Ecology in conditions of war: a time bomb]. Retrieved from: https://armyinform.com.ua/2022/06/05/ekologiya-v-umovah-vijny-bomba-upovilnenoyi-diyi/ [In Ukrainian].

Tsentr Razumkova (2019). «Zeleni» investytsii u stalomu rozvytku: svitovyi dosvid ta ukrainskyi kontekst : Analitychna dopovid ["Green" investments in sustainable development: world experience and the Ukrainian context : Analytical report]. Kyiv : Zapovit [In Ukrainian].

Kvach, Ya. P., Firsova, K. V. & Borisov, O. H. (2015). «Zelena ekonomika»: mozhlyvosti dlia Ukrainy ["Green economy": opportunities for Ukraine]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, 6, рр. 52–56 [In Ukrainian].

Makovoz, O. S. & Perederii, T. S. (2018). Zelena ekonomika yak zaporuka staloho rozvytku [Green economy as a guarantee of sustainable development]. Yevropeiskyi vektor modernizatsii ekonomiky: kreatyvnist, prozorist ta stalyi rozvytok : materialy X Yuvileinoi Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (18-19 kvit. 2018 r.) (рр. 159–168). Kharkiv : Panov A.M., Ch. 2 [In Ukrainian].

Marchenko, O. I. & Mamalyha, V. O. (2019). «Zelena» ekonomika: teoretychni aspekty ["Green" economy: theoretical aspects]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, 6(23), рр. 535–541 [In Ukrainian].

Marchuk, L. P. (2014). «Zelena» ekonomika: superechnosti ta perspektyvy rozvytku. ["Green" economy: contradictions and development prospects]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria, 1, рр. 34–41 [In Ukrainian].

Milion vydiv tvaryn ta roslyn na mezhi vymyrannia cherez liudei. Shokuiuchyi zvit OON [A million species of animals and plants are on the verge of extinction because of humans. Shocking UN report]. Retrieved from: https://www.bbc.com/ukrainian/features-48174673 [In Ukrainian].

Onovlenyi natsionalno vyznachenyi vnesok Ukrainy do Paryzkoi uhody [Updated nationally determined contribution of Ukraine to the Paris Agreement]. Retrieved from: https://bit.ly/2TRxxm5 [In Ukrainian].

Halushkina, T. P., Musina, L. A., Potapenko, V. H., Mashkov, O. A. & Kurykin, S. I. (2017). Osnovni zasady vprovadzhennia modeli «zelenoi» ekonomiky v Ukraini : navch. posibnyk [The main principles of the implementation of the "green" economy model in Ukraine: training. manual]. T. P. Halushkinoi (Ed.). Kyiv : Instytut ekolohichnoho upravlinnia ta zbalansovanoho pryrodokorystuvannia [In Ukrainian].

Shabranska, N. I. (2015). Modeliuvannia rozvytku «zelenoi» ekonomiky [Modeling the development of the "green" economy]. Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom, 6, рр. 143–147 [In Ukrainian].

Iavorska, O. H. (2020). Teoretyko-metodolohichni zasady doslidzhennia intelektualnoho kapitalu zelenoho pidpryiemnytstva [Theoretical and methodological foundations of the study of intellectual capital of green entrepreneurship]. Ekonomika ta derzhava, 12, рр. 34–39 [In Ukrainian].

Cameron, A. & Clouth, S. (2012). A guidebook to the Green Economy. Issue 1: Green Economy, Green Growth, and Low-Carbon Development – history, definitions and a guide to recent publications / UN Division for Sustainable Development. Retrieved from: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/GE%20Guidebook.pdf.

Carson R. Silent spring. New-York: Houghton-Miffin, 1962. Retrieved from: https://library.uniteddiversity.coop/More_Books_and_Reports/Silent_Spring-Rachel_Carson-1962.pdf.

Global Cleantech Innovation Index. Retrieved from: https://i3connect.com/gcii.

Global Green Economy IndexTM (GGEI). Retrieved from: https://dualcitizeninc.com/global-green-economy-index/.

Habermas, J. (1981). Theorie des kommunikativen Handeln. B.I. Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung. Frankfurt : Suhrkamp Verlag [In Deutschland].

Kennet, M. (2012). The Green economics reader. Berkshire : Green Economics Institute [In England].

Michael F. Brewer, Barnett, Harold J. & Morse, Chandler. (1963). Scarcity and Grown: The Economics of Natural Resource Availability, 3 Nat. Resource J. 550 [In England]. Retrieved from: https://digitalrepository.unm.edu/nrj/vol3/iss3/14.

PwC’s Low Carbon Economy Index (LCEI). Retrieved from: https://www.pwc.co.uk/services/sustainability-climate-change/insights/net-zero-economy-index.html.

System of Environmental Economic Accounting. Retrieved from: https://seea.un.org/.

Meadows, D.H., Meadows, D.L., William, J.R. & Behrens, W. (1974). The Limits to Growth. New York : Universe Books [In England]. Retrieved from: http://www.donellameadows.org/wp-content/userfiles/Limits-to-Growth-digital-scan-version.pdf.

Towards a Green Economy Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. Retrieved from: https://www.unep.org/resources/report/towards-green-economy-pathways-sustainable-development-and-poverty-eradication-10.

Towards Green Growth: Monitoring Progress OECD. Indicators. Retrieved from: http://www.oecd.org/greengrowth/48224574.pdf.

Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services Search form Search. Retrieved from: https://www.wavespartnership.org/.

Переглядів статті: 176
Завантажень PDF: 221
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Зінчук, Т., Паламарчук, Т., & Усюк, Т. (2022). ДІАЛЕКТИКА РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ» В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-86
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають