ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА ЗГУРТУВАННЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ, ІМПЕРАТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Ключові слова: політика згуртування, Європейський Союз, економічне згуртування, соціальне згуртування, територіальне згуртування, Україна

Анотація

У статті викладено результати дослідження концептуальних та прикладних основ європейської політики згуртування, що можуть бути успішно апробованими в умовах України. На основі використання сукупності індикаторів, що практикуються в країнах Європейського Союзу, здійснено аналіз економічного, соціального та територіального згуртування регіонів України. Їх комплексна оцінка доводить взаємозалежність та взаємообумовленість економічного, соціального та територіального згуртування. Встановлено, що для усіх адміністративних областей України характерним є низький рівень соціальної та територіальної згуртованості. Відповідно, інвестиційні пріоритети, визначені у політиці згуртування Європейського Союзу (інноваційність, екологічність, єдність, соціальна орієнтованість, наближеність до громадян), мають бути стратегічними імперативами регіональної політики України.

Посилання

Ashmarina, S., Horák, J., Vrbka, J., Šuleř, P. (2021). EU Cohesion Policy 2021–2027: New Tools to Foster European Integration? URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7971617

Bacthler, J., Mendez, C., Wishlade, F. (2019). Reforming the MFF and Cohesion Policy 2021-27: pragmatic drift or paradigmatic shift? URL: http://www.eprc-strath.eu/Publications.html

Cohesion Policy 2021–2027. (2020). A further step towards flexibility & simplification. URL: https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/3%20DG%20Regio%20Post2020%20-%20Maria%20Soumela.pdf

Dąbrowski, M., Spaans, M., Fernandez-Maldonado, A., & Rocco, R. (2021). Cohesion Policy and the citizens’ perceptions of the EU: the role of communication and implementation, European Planning Studies, рр. 827-843.

European Commission. (2017). Boosting growth and cohesion in EU border regions. Brussels. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/boosting_growth/com_boosting_borders.pdf

European Commission. (2017). My Region, My Europe, Our Future. Seventh report on economic, social and territorial cohesion. Brussels. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr.pdf

Growing regions, growing Europe – Fourth progress report oneconomic and social cohesion. (2007). Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities. 222 p.

New Cohesion Policy. (2020). URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/

Questions and Answers on the EU Cohesion policy legislative package 2021-2027. (2020). URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_2381

White paper on the Future of Europe. Reflections and scenarios for the EU 27 by 2025. (2017). URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ba81f70e-2b10-11e7-9412-01aa75ed71a1/language-en

Глосарій Європейської Комісії. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/glossary/c/cohesion-policy

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки від 5 серпня 2020 р. № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року від 6 серпня 2014 р. № 385. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#Text

Зінчук Т., Куцмус Н. Політика згуртування ЄС: задум, еволюція, критика. Науковий вісник Чернівецького університету. 2020. Випуск 825 Економіка. С. 3-11.

Оржель, О. (2010). Економічне, соціальне і територіальне згуртування ЄС: від концепції до індикаторів.

Оржель, О. (2010). Концепція економічного, соціального та територіального згуртування Європейського Союзу пост-лісабонського періоду.

Оржель, О. (2012). Концептуальні підходи до визначення соціального згуртування. URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2012-01(7)/12ooyvsz.Pdf

Офіційний сайт Державного комітету статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Офіційний сайт Європейської комісії. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/.

Пошедін О. Європейська політика згуртування 2021–2027: орієнтири для України. Збірник наукових праць НАДУ. 2019. Випуск 2. С. 107–112.

Ashmarina, S., Horák, J., Vrbka, J., Šuleř, P. (2021). EU Cohesion Policy 2021–2027: New Tools to Foster European Integration? Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7971617

Bacthler, J., Mendez, C., Wishlade, F. (2019). Reforming the MFF and Cohesion Policy 2021-27: pragmatic drift or paradigmatic shift? Retrieved from: http://www.eprc-strath.eu/Publications.html

Cohesion Policy 2021–2027. (2020). A further step towards flexibility & simplification. Retrieved from: https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/3%20DG%20Regio%20Post2020%20-%20Maria%20Soumela.pdf

Dąbrowski, M., Spaans, M., Fernandez-Maldonado, A., & Rocco, R. (2021). Cohesion Policy and the citizens’ perceptions of the EU: the role of communication and implementation, European Planning Studies, рр. 827-843.

European Commission. (2017). Boosting growth and cohesion in EU border regions. Brussels. Retrieved from: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/boosting_growth/com_boosting_borders.pdf

European Commission. (2017). My Region, My Europe, Our Future. Seventh report on economic, social and territorial cohesion. Brussels. Retrieved from: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr.pdf

Growing regions, growing Europe – Fourth progress report oneconomic and social cohesion. (2007). Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities. 222 p.

New Cohesion Policy. (2020). Retrieved from: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/

Questions and Answers on the EU Cohesion policy legislative package 2021-2027. (2020). Retrieved from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_2381

White paper on the Future of Europe. Reflections and scenarios for the EU 27 by 2025. (2017). Retrieved from: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ba81f70e-2b10-11e7-9412-01aa75ed71a1/language-en

Hlosarii Yevropeiskoi Komisii. Retrieved from: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/glossary/c/cohesion-policy

Derzhavna strateghija reghionaljnogho rozvytku na 2021-2027 roky vid 5 serpnja 2020 r. # 695. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text (in Ukrainian)

Derzhavna strateghija reghionaljnogho rozvytku na period do 2020 roku vid 6 serpnja 2014 r. # 385. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#Text

Zinchuk, T., Kucmus N., (2020). Polityka zghurtuvannja JeS: zadum, evoljucija, krytyka. Naukovyj visnyk Chernivecjkogho universytetu, Vypusk 825 Ekonomika, S. 3-11. (in Ukrainian)

Orzhelj, O. (2010). Ekonomichne, socialjne i terytorialjne zghurtuvannja JeS: vid koncepciji do indykatoriv.

Orzhelj, O. (2010). Koncepcija ekonomichnogho, socialjnogho ta terytorialjnogho zghurtuvannja Jevropejsjkogho Sojuzu post-lisabonsjkogho periodu.

Orzhelj, O. (2012). Konceptualjni pidkhody do vyznachennja socialjnogho zghurtuvannja. Retrieved from: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2012-01(7)/12ooyvsz.Pdf (in Ukrainian)

Oficijnyj sajt Derzhavnogho komitetu statystyky Ukrajiny. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian)

Oficijnyj sajt Jevropejsjkoji komisiji. Retrieved from: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/.

Poshedin, O. (2019). Jevropejsjka polityka zghurtuvannja 2021–2027: orijentyry dlja Ukrajiny. Zbirnyk naukovykh pracj NADU, Vypusk 2, S. 107-112. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 662
Завантажень PDF: 403
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Прокопчук, О., Ковальчук, О., & Усюк, Т. (2021). ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА ЗГУРТУВАННЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ, ІМПЕРАТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-13
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають