МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛЯННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: дебіторська заборгованість, знижки, сумнівна дебіторська заборгованість, безнадійна дебіторська заборгованість, форфейтинг, факторинг, кластерний аналіз, вексель

Анотація

Сьогодні досить гостро постало питання, щодо неповернення коштів дебіторами. Метою даної статті є визначення складових дебіторської заборгованості та ідентифікація шляхів та методів ефективного управління цією складовою оборотних активів суб’єктів господарювання. Виявлення нових шляхів управління дебіторською заборгованістю в умовах сучасності. Тому авторами було проведено дослідження зміни величини дебіторської заборгованості підприємств за видами економічної діяльності. В результаті чого було з’ясовано, що це є невід’ємна складова функціонування будь-якого підприємства. Було досліджено склад дебіторської заборгованості на підприємствах, та здійснено порівняння з закордонними фінансовими системами. Виокремлено шляхи та методи управління дебіторською заборгованістю. Виділено поняття факторингу та форфейтингу, як основних елементів у процесі управління дебіторською заборгованістю.

Посилання

Паянок Т. М. (2019). Система внутрішнього контролю дебіторської заборгованості: напрями вдосконалення. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 1(42). C 58–63. URL: https://doi.org/10.26642 (дата звернення: 08.11.2022).

П(С)БО № 10 «Дебіторська заборгованість» URL: https://zakon.help/article/polozhennya-standart-buhgalterskogo-obliku (дата звернення: 08.11.2022).

Колісник О. П., Замота І. О. Теоретичні та практичні аспекти обліку і аналізу дебіторської заборгованості у сфері інформації та телекомунікацій. Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics», №15 (2019), C. 108-113. URL: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6172/1/kolisnyk.pdf (дата звернення: 08.11.2022).

Кюрджиєв А. С., Іонін Є. Є. Дебіторська заборгованість підприємства. Вісник СНТ. 2018. Вип. 10. С. 164–169. URL: https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/2266/3/5454 (дата звернення: 09.11.2022).

Сабліна Н. В., Литовченко О. Ю. Моделювання процесу управління заборгованістю в системі адміністрування фінансової діяльності підприємства. Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки. 2022. Вип. 2 (169). С. 49-56. URL: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/27939/1/document.pdf (дата звернення: 09.11.2022).

Коковіхіна О. О. Надмірна дебіторська заборгованість як загроза фінансовій безпеці підприємств. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку – 2022 : матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дебрецен 07 червня 2022р.) Дебрецен, Угорщина. С. 68–72. URL: http://perspectives.pp.ua/public/site/conferency/conf-21.pdf#page=69 (дата звернення: 11.11.2022).

Макарович В.К., Ганусин А.А. Економічний зміст факторингових операцій в системі управління підприємствами для цілей їх облікового відображення. Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 28 квітня 2021 р.) Полтава: ЦФУНД, 2021. Ч. 1. С. URL: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/1598 (дата звернення: 11.11.2022).

Цуркан І. М., Калюжна В. С. Математичні методи та моделі в управлінні оборотним капіталом підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 18. С. 25–29. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/18_2021/6.pdf (дата звернення: 12.11.2022).

Андрієнко, В. В. Особливості виконання договору форфейтингу. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. 2021. №50. С. 37–40. URL: https://vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc50/10.pdf (дата звернення: 12.11.2022).

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: http://nfp.gov.ua (дата звернення: 13.11.2022).

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 13.11.2022).

Payanok T.M. (2019) Systema vnutrishnʹoho kontrolyu debitorsʹkoyi zaborhovanosti: napryamy vdoskonalennya [Internal control system of accounts receivable: areas of improvement] Problemy teoriyi ta metodolohiyi bukhhaltersʹkoho obliku, kontrolyu i analizu – Problems of theory and methodology of accounting, control and analysis, vol. 1 (42), pp. 58–63. Available at: https://doi.org/10.26642 (accessed on 08.11.2022).

P(S)BO № 10 «Debitorsʹka zaborhovanistʹ»[ P (S) BU № 10 "Accounts receivable"]. Available at: https://zakon.help/article/polozhennya-standart-buhgalterskogo-obliku (accessed on 08.11.2022).

Kolisnyk O. P., Zamota I. O. (2019) Teoretychni ta praktychni aspekty obliku i analizu debitorsʹkoyi zaborhovanosti u sferi informatsiyi ta telekomunikatsiy [Theoretical and practical aspects of accounting and analysis of receivables in the field of information and telecommunications]. Elektronne naukove fakhove vydannya z ekonomichnykh nauk «Modern Economics» – Electronic scientific research in economic sciences "Modern Economics", 15, pp. 108–113. Available at: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6172/1/kolisnyk.pd (accessed on 08.11.2022).

Kyurdzhyyev A.S., Ionin YE.YE. (2018) Debitorsʹka zaborhovanistʹ pidpryyemstva [Accounts receivable of the enterprise] Visnyk SNT – Bulletin of the SNT, Issue 10. pp. 164–169. Available at: https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/2266/3/5454 (accessed on 08.11.2022).

Sablina N.V., Lytovchenko O.YU. (2022) Modelyuvannya protsesu upravlinnya zaborhovanistyu v systemi administruvannya finansovoyi diyalʹnosti pidpryyemstva [Modeling of the debt management process in the system of administration of financial activities of the enterprise]. Komunalʹne hospodarstvo mist. Seriya: Ekonomichni nauky – Public utilities of cities. Series: Economic sciences, Issue 2 (169). pp. 49–56. Available at: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/27939/1/document.pdf (accessed on 10.11.2022).

Kokovikhina O. O. (2022) Nadmirna debitorsʹka zaborhovanistʹ yak zahroza finansoviy bezpetsi pidpryyemstv [Excessive receivables as a threat to the financial security of enterprises]. Suchasni aspekty modernizatsiyi nauky: stan, problemy, tendentsiyi rozvytku – 2022: ХХІ Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya (Debrecen, June 07 2022). Available at: http://perspectives.pp.ua/public/site/conferency/conf-21.pdf#page=69 (accessed on 10.11.2022).

Makarovych V.K., Hanusyn A.A. (2021). Ekonomichnyy zmist faktorynhovykh operatsiy v systemi upravlinnya pidpryyemstvamy dlya tsiley yikh oblikovoho vidobrazhennya [The economic content of factoring operations in the enterprise management system for the purposes of their accounting reflection]. Aktualʹni problemy ekonomiky, obliku, finansiv ta prava: zbirnyk tez dopovidey mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (Poltava, April 28, 2021). Available at: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/handle/123456789/1598 (accessed on 11.11.2022).

Tsurkan I.M., Kalyuzhna V.S. (2021), Matematychni metody ta modeli v upravlinni oborotnym kapitalom pidpryyemstva [Mathematical methods and models in the management of working capital of the enterprise]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, vol. 18. pp. 25–29. Available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/18_2021/6.pdf (accessed on 12.11.2022).

Andriyenko, V. V. (2021) Osoblyvosti vykonannya dohovoru forfeytynhu [Features of the forfeiting agreement execution]. Naukovyy visnyk mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu – Scientific Bulletin of the International Humanitarian University, vol. 50, pp. 37–40. Available at: https://vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc50/10.pdf (accessed on 12.11.2022).

Natsionalʹna komisiya, shcho zdiysnyuye derzhavne rehulyuvannya u sferi rynkiv finansovykh posluh [National Commission for State Regulation of Financial Services Markets]. Available at: http://nfp.gov.ua (accessed on 13.11.2022).

Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny [Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed on 13.11.2022).

Переглядів статті: 151
Завантажень PDF: 195
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Курило, О., & Карпець, А. (2022). МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛЯННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-69
Розділ
ЕКОНОМІКА