ПОКАЗНИКИ ВІДНОСНОГО РІВНЯ ВИТРАТ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: витрати, підприємство, рівень витрат, економічна ефективність, показник ефективності

Анотація

Метою цього дослідження є розгляд показників відносного рівня витрат як інструменту аналізування ефективності діяльності підприємств. Наведено головні завдання, які повинні вирішуватися у процесі оцінювання відносного рівня витрат підприємств. Подано перелік принципів оцінювання відносного рівня витрат суб’єктів підприємництва. Виконано групування показників оцінювання відносного рівня витрат підприємств, зокрема за такими ознаками: за конструкцією аналітичного виразу показника, за метою застосування показників, за ступенем узагальненості, за характером витрат, за спрямованістю витрат тощо. Доведена наявність тісного зв'язку між показниками оцінювання відносного рівня витрат підприємства та індикаторами вимірювання економічної ефективності господарської діяльності. Показано, що відносний приведений рівень витрат є безпосередньо пов’язаним з узагальненим індикатором оцінювання економічної ефективності господарської діяльності. Одержані результати можуть бути використано у практиці господарської діяльності суб’єктів підприємництва при формуванні ними комплексу економічних, технічних та організаційних заходів стосовно управління витратами.

Посилання

Верхоглядова Н. І., Русинко М. І. Характеристика і структура трудового потенціалу підприємства. Інноваційна економіка. 2013. № 4. С. 37–40.

Бойчук Н. Я., Острянко М. М. Проблеми енергозбереження та підвищення енергоефективності економіки України. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. 2017. № 19. С. 25–34.

Жадько К. С. Сучасні тенденції енергозбереження та ефективності діяльності підприємств. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2017. Вип. 16. С. 302–307.

Lesinskyi V., Yemelyanov O., Zarytska O., Symak A., Koleshchuk O. Substantiation of projects that account for risk in the resource-saving technological changes at enterprises. East. Eur. J. Enterp. Technol. 2018. Vol. 6(1). Р. 6–16.

Lesinskyi V., Yemelyanov O., Zarytska O., Symak A., Petrushka T. Devising a Toolset for Assessing the Potential of Loan Financing of Projects Aimed at Implementing Energy-Saving Technologies. East. Eur. J. Enterp. Technol. 2021. Vol. 4(13), Р. 15–33.

Линенко А. В., Шевченко О. Л. Сутність й аналіз трудового потенціалу підприємства за показниками ефективності його використання. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2008. № 4. С. 111–116.

Майстро С., Більовський М. Державна політика енергоефективності та енергозбереження як необхідна умова забезпечення енергетичної безпеки України. Ефективність державного управління. 2018. № 1(54). С. 80–87.

Севастьянов Р. В., Калініна Я. Ю. Енергоефективність промислових підприємств України та бар'єри з її впровадження. Економічний вісник ЗДІА. 2014. Вип. 7. С. 144–154.

Склярук Т. В., Соболь, І. В. Сучасний механізм оцінювання ефективності персоналу промислового підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2017. № 2(27). С. 72–75.

Шарманська В. М., Вітюк В. В. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами та ефективності їх використання. Молодий вчений. 2018. № 1(53). С. 550–552.

Yemelyanov O., Symak A., Petrushka T., Lesyk R., Lesyk L. Assessment of the technological changes impact on the sustainability of state security system of Ukraine [Online]. Sustainability. 2018. Vol. 10 (4). DOI: https://doi.org/10.3390/su10041186

Yemelyanov O., Symak A., Petrushka T., Vovk O., Ivanytska O., Symak D., Havryliak A., Danylovych T., Lesyk L. Criteria, Indicators and Factors of the Sustainable Energy Saving Economic Development: the Case of Natural Gas Consumption [Online]. Energies. 2021. Vol. 14(18). DOI: https://doi.org/10.3390/en14185999

Yemelyanov O., Kurylo O., Petrushka T. Methodological principles of evaluating economic potential of industrial enterprise sustainable development. Scientific bulletin of Polissia. 2018. Vol. 2 (14). P. 141–149.

Yemelyanov O., Symak A., Zarytska O. Modelling the process of forming the potential of economic development of an industrial enterprise. Periodyk naukowy Akademii Polonijnej, Czestochowa, Akademia Polonijna w Czestochowie. 2016. Vol. 3. P. 128–137.

Безродна Т. М. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: визначення сутності поняття. Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. 2008. № 10. С. 58–62.

Занора В. О. Ризик-орієнтоване управління виробничо-технологічними витратами машинобудівних підприємств. Бізнес Інформ. 2014. № 4. С. 157–161.

Kostetska N. I., Litkovets Yu. O. Risk cost management in Ukraine’s fat and oil industry. Economic and social development of Ukraine in XXI century: national vision and globalization challenges: Collection of scientific articles. Oklahoma City, 2017. P. 46–48.

Пасенко Н. С. Організація обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 17.

Рожелюк В. М., Денчук П. Н. Принципи управління витратами на виробництво у ринковому середовищі. Науковий вісник Ужгородського університету. 2007. Спецвип. 22. Ч. ІІ. С. 212–216.

Скрипник М. І. Розвиток бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю витрат та калькулювання собівартості : монографія. Житомир, 2011. 732 с.

Чернецька О. В. Методичні підходи до визначення ефективності витрат сільськогосподарських підприємств в управлінському обліку. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2011. № 7(1). С. 188–195.

Чернишова Л. І. Особливості формування системи управління витратами вітчизняних підприємств. Інноваційна економіка. 2014. № 3 (52). С. 61–68.

Yemelyanov O., Symak A., Petrushka T., Zahoretska O., Kusiy M., Lesyk R., Lesyk L. Changes in Energy Consumption, Economic Growth and Aspirations for Energy Independence: Sectoral Analysis of Uses of Natural Gas in Ukrainian Economy. [Online]. Energies. 2019. Vol. 12(24). DOI: https://doi.org/10.3390/en12244724

Yemelyanov O., Symak A., Petrushka T., Lesyk R., Lesyk, L. Evaluation of adaptability of Ukrainian economy to changes in prices for energy carriers and to energy market risks. [Online]. Energies. 2018. Vol. 11 (12). DOI: https://doi.org/10.3390/en11123529

Verkhohliadova N. I., Rusynko M. I. (2013) Kharakterystyka i struktura trudovoho potentsialu pidpryiemstva [Characteristics and structure of labor potential of the enterprise]. Innovative economy, no. 4, pp. 37–40.

Bojchuk N. Ya., Ostrianko M. M. (2017) Problemy enerhozberezhennia ta pidvyschennia enerhoefektyvnosti ekonomiky Ukrainy [Problems of energy saving and energy efficiency of Ukraine's economy]. Modern problems of economy and entrepreneurship, no. 19, pp. 25–34.

Zhad'ko K. S. (2017) Suchasni tendentsii enerhozberezhennia ta efektyvnosti diial'nosti pidpryiemstv [Modern trends in energy saving and efficiency of enterprises]. Theoretical and practical aspects of economics and intellectual property, vol. 16, pp. 302–307.

Lesinskyi V., Yemelyanov O., Zarytska O., Symak A., Koleshchuk O. (2018) Substantiation of projects that account for risk in the resource-saving technological changes at enterprises. East. Eur. J. Enterp. Technol., vol. 6(1), pp. 6–16.

Lesinskyi V., Yemelyanov O., Zarytska O., Symak A., Petrushka T. (2021) Devising a Toolset for Assessing the Potential of Loan Financing of Projects Aimed at Implementing Energy-Saving Technologies. East. Eur. J. Enterp. Technol., vol. 4(13), pp. 15–33.

Lynenko A. V., Shevchenko O. L. (2008) Sutnist' j analiz trudovoho potentsialu pidpryiemstva za pokaznykamy efektyvnosti joho vykorystannia [The essence and analysis of the labor potential of the enterprise in terms of efficiency of its use]. State and regions. Series: Economics and Entrepreneurship, no. 4, pp. 111–116.

Majstro S., Bil'ovs'kyj M. (2018) Derzhavna polityka enerhoefektyvnosti ta enerhozberezhennia iak neobkhidna umova zabezpechennia enerhetychnoi bezpeky Ukrainy [State policy of energy efficiency and energy saving as a necessary condition for ensuring energy security of Ukraine]. Efficiency of public administration, no. 1(54), pp. 80–87.

Sevast'ianov R. V., Kalinina Ya. Yu. (2014) Enerhoefektyvnist' promyslovykh pidpryiemstv Ukrainy ta bar'iery z ii vprovadzhennia [Energy efficiency of industrial enterprises of Ukraine and barriers to its implementation]. Economic Bulletin of the ZSEA, vol. 7, pp. 144–154.

Skliaruk T. V., Sobol' I. V. (2017) Suchasnyj mekhanizm otsiniuvannia efektyvnosti personalu promyslovoho pidpryiemstva [Modern mechanism for evaluating the effectiveness of the personnel of an industrial enterprise]. Scientific Bulletin of the NFU of Ukraine, no. 2(27), pp. 72–75.

Sharmans'ka V. M., Vitiuk V. V. (2018) Analiz zabezpechenosti pidpryiemstva osnovnymy zasobamy ta efektyvnosti ikh vykorystannia [Analysis of the company's fixed assets and the effectiveness of their use]. Young scientist, no. 1(53), pp. 550–552.

Yemelyanov O., Symak A., Petrushka T., Lesyk R., Lesyk L. (2018) Assessment of the technological changes impact on the sustainability of state security system of Ukraine, [Online], Sustainability, vol. 10 (4). DOI: https://doi.org/10.3390/su10041186

Yemelyanov O., Symak A., Petrushka T., Vovk O., Ivanytska O., Symak D., Havryliak A., Danylovych T., Lesyk L. (2021) Criteria, Indicators and Factors of the Sustainable Energy Saving Economic Development: the Case of Natural Gas Consumption [Online], Energies, vol. 14(18). DOI: https://doi.org/10.3390/en14185999

Yemelyanov O., Kurylo O., Petrushka T. (2018) Methodological principles of evaluating economic potential of industrial enterprise sustainable development, Scientific bulletin of Polissia, vol. 2 (14), pp. 141–149.

Yemelyanov O., Symak A., Zarytska O. (2016) Modelling the process of forming the potential of economic development of an industrial enterprise, Periodyk naukowy Akademii Polonijnej, Czestochowa, Akademia Polonijna w Czestochowie, vol. 3, pp. 128–137.

Bezrodna T. M. (2008) Oblіkovo-analіtichne zabezpechennya upravlіnnya pіdpriemstvom: viznachennya sutnostі ponyattya [Accounting and analytical management of enterprise: defining the essence of the concept]. Vіsnik Skhіdnoukrainskogo natsіonalnogo unіversitetu іm. V. Dalya, no. 10, pp. 58–62.

Zanora V. O. (2014) Ryzyk-oriientovane upravlinnia vyrobnycho-tekhnolohichnymy vytratamy mashynobudivnykh pidpryiemstv [Risk-oriented management of production and technological costs of engineering enterprises]. Biznes Inform, no 4, pp. 157–161. (in Ukrainian)

Kostetska N. I., Litkovets Yu. O. (2017) Risk cost management in Ukraine’s fat and oil industry. Economic and social development of Ukraine in XXI century: national vision and globalization challenges: Collection of scientific articles. Oklahoma City, pp. 46–48.

Pasenko N. S. (2017) Organіzatsіya oblіkovo-analіtichnogo zabezpechennya upravlіnnya fіnansovimi rezultatami pіdpriemstva [Organization of accounting and analytical management of financial results of the enterprise]. Globalnі ta natsіonalnі problemi ekonomіki, no. 17. URL: http://global-national.in.ua/issue-17-2017/26-vipusk-16-kviten-2017-r-2/3246-pasenko-upravlinnyafinansovimi-rezultatami-pidpriemstva

Rzhelyuk V. M., Denchuk P. N. (2007) Printsipi upravlіnnya vitratami na virobnitstvo u rinkovomu seredovishchі [Principles of production cost management in the market environment]. Naukoviy vіsnik Uzhgorodskogo unіversitetu. Spetsvip. 22. Ch. ІІ. pp. 212–216.

Skripnik M. І. (2011) Rozvitok bukhgalterskogo oblіku і vnutrіshnogo kontrolyu vitrat ta kalkulyuvannya sobіvartostі: monografіya [Development of accounting and internal control costs and costing]. Zhytomyr, 732 p.

Chernetska O. V. (2011) Metodichnі pіdkhodi do viznachennya efektivnostі vitrat sіlskogospodarskikh pіdpriemstv v upravlіnskomu oblіku [Methodical approaches to determining the cost effectiveness of agricultural enterprises in management accounting]. Aktualnі problemi rozvitku ekonomіki regіonu, no. 7(1), pp. 188–195.

Chernishova L. І. (2014) Osoblivostі formuvannya sistemi upravlіnnya vitratami vіtchiznyanikh pіdpriemstv [Features of the formation of cost management system of domestic enterprises]. Іnnovatsіyna ekonomika, no. 3 (52), pp. 61–68.

Yemelyanov O., Symak A., Petrushka T., Zahoretska O., Kusiy M., Lesyk R., Lesyk L. (2019) Changes in Energy Consumption, Economic Growth and Aspirations for Energy Independence: Sectoral Analysis of Uses of Natural Gas in Ukrainian Economy, [Online], Energies, vol. 12 (24). DOI: https://doi.org/10.3390/en12244724

Yemelyanov O., Symak A., Petrushka T., Lesyk R., Lesyk L. (2018) Evaluation of adaptability of Ukrainian economy to changes in prices for energy carriers and to energy market risks, [Online], Energies, vol. 11 (12). DOI: https://doi.org/10.3390/en11123529

Переглядів статті: 65
Завантажень PDF: 45
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Ємельянов, О., & Курило, О. (2022). ПОКАЗНИКИ ВІДНОСНОГО РІВНЯ ВИТРАТ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-85
Розділ
ЕКОНОМІКА