УКРАЇНА ТА ТУРЕЧЧИНА НА ШЛЯХУ ДО ЄС: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЄВРО-ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Ключові слова: євроінтеграція, Європейський Союз, територіальна цілісність, економіка, Туреччина, Україна

Анотація

У статті проаналізовано проблеми вступу України та Туреччини до Європейського Союзу. Досліджено характер вимог, перешкоди та критерії, що ставляться перед державами, які прагнуть набути членства у Європейському Союзі. Розкрито політичні та економічні компоненти, що стоять на заваді вступу країн до ЄС. Досліджено та визначено рівень запозичення та доцільної взаємодії у використанні досвіду у процесі євроінтеграції. Виявлено основні переваги ефективної координації європейських країн у сфері контролю, співпраці та боротьбі з чинниками, що порушують європейський устрій.

Посилання

Галан В.О., Маринів І.І. Вплив принципу недискримінації на набуття членства в ЄС: довгий шлях Туреччини. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 3. С. 354–360. URL: http://lsej.org.ua/3_2021/92.pdf (дата звернення: 2.11.2022).

Єрмакова Г.С. Релігійний фактор і питання інтеграції Туреччини в ЄС: організаційно-правовий і теоретико-методологічний аспекти. Держава та регіони. 2018. № 3. С. 11–15. URL: http://law.stateandregions.zp.ua/archive/3_2018/4.pdf(дата звернення: 2.11.2022).

Чубрикова О. Євроінтеграційна мета в концепції сучасної зовнішньої політики Туреччини: переосмислення руху до Європейського Союзу в 50-ту річницю підписання Угоди про асоціацію. Науковий вісник Дипломатичної академії України. 2013. Вип. 20. С. 44–51. URL: https://cutt.ly/wM0sWCz (дата звернення: 2.11.2022).

Куріло О. Інтеграція Туреччини до Європейського Союзу: організаційно-правовий аспект. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 12. С. 357–360. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/12/67.pdf (дата звернення: 2.11.2022).

Відносини між ЄС та Україною: інформаційна довідка. Офіційний сайт Європейського Союзу. URL: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartersHomepage/29685/node/29685_uk (дата звернення: 2.11.2022).

Державна служба статистика України. URL: https://ukrstat.gov.ua (дата звернення: 2.11.2022).

Логвиненко Б., Половинка В. Чому Україні треба ЄС, а ЄС зараз треба Україна. Сайт організації Ukraїner 17.03.2022. URL: https://ukrainer.net/ukraina-eu/ (дата звернення: 2.11.2022).

Україна – кандидат в ЄС: які законодавчі зміни слід очікувати. Платформа ліга: закон. 6.07.2022. URL: https://cutt.ly/DM0hAjA (дата звернення: 2.11.2022).

Galan V.O., Maryniv I.I. (2021) Vplyv pryntsypu nedyskryminatsii na nabuttia chlenstva v YeS: dovhyi shliakh Turechchyny. [The impact of the principle of non-discrimination on EU membership: Turkey's long journey.] Legal scientific electronic journal. No. 3. P. 354–360. Available at: http://lsej.org.ua/3_2021/92.pdf (access date: 11/2/2022).

Yermakova G.S. (2018) Relihiinyi faktor i pytannia intehratsii Turechchyny v YeS: orhanizatsiino-pravovyi i teoretyko-metodolohichnyi aspekty. [The religious factor and the issue of Turkey's integration into the EU: organizational-legal and theoretical-methodological aspects]. State and regions. No. 3. P. 11–15. Available at: http://law.stateandregions.zp.ua/archive/3_2018/4.pdf.(access date: 11/2/2022).

Chubrikova O. (2013) Yevrointehratsiina meta v kontseptsii suchasnoi zovnishnoi polityky Turechchyny: pereosmyslennia rukhu do Yevropeiskoho Soiuzu v 50-tu richnytsiu pidpysannia Uhody pro asotsiatsiiu. [European integration goal in the concept of modern foreign policy of Turkey: rethinking the movement towards the European Union on the 50th anniversary of the signing of the Association Agreement]. Scientific Bulletin of the Diplomatic Academy of Ukraine. Issue 20. P. 44–51. Available at: https://cutt.ly/wM0sWCz (access date: 11/2/2022).

Kurilo O. (2019) Intehratsiia Turechchyny do Yevropeiskoho Soiuzu: orhanizatsiino-pravovyi aspekt. [Integration of Turkey into the European Union: organizational and legal aspect]. Entrepreneurship, economy and law. No. 12. P. 357–360. Available at: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/12/67.pdf (access date: 11/2/2022).

Vidnosyny mizh YeS ta Ukrainoiu: informatsiina dovidka. [Relations between the EU and Ukraine: informational reference]. Official website of the European Union. Available at: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartersHomepage/29685/node/29685_uk (access date: 2.11.2022).

Derzhavna sluzhba statystyka Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://ukrstat.gov.ua (access date: 11/2/2022).

Logvynenko B., Polovynka V. (03/17/2022) Chomu Ukraini treba YeS, a YeS zaraz treba Ukraina. [Why Ukraine needs the EU, and the EU now needs Ukraine]. Website of the Ukrainer organization Available at: https://ukrainer.net/ukraina-eu/ (access date: 2.11.2022).

Ukraina – kandydat v YeS: yaki zakonodavchi zminy slid ochikuvaty. [Ukraine is a candidate for the EU: what legislative changes should will expected]. League Platform: Law. 07/06/2022. Available at: https://cutt.ly/DM0hAjA (access date: 11/2/2022).

Переглядів статті: 177
Завантажень PDF: 164
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Дугієнко, Н., & Флоренцев, Р. (2022). УКРАЇНА ТА ТУРЕЧЧИНА НА ШЛЯХУ ДО ЄС: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЄВРО-ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-68
Розділ
ЕКОНОМІКА