ПРІОРИТЕТИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ: ГЛОБАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

Ключові слова: глобалізація, регіоналізація, національна економіка, суперечливість, проблеми, держава, реформування економіки

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення пріоритетів міжнародної економічної діяльності України враховуючи глобальний та регіональний аспекти. Розкрито взаємозв’язок, особливості та відмінності процесів глобалізації та регіоналізації економіки. Акцентовано увагу на тому, що ці відмінності та особливості актуалізують дослідження процесів глобалізації та регіоналізації з нових позицій, що необхідно для з’ясування змін у глобальній економіці з метою формування ефективної стратегії розвитку України. Проаналізовано позитивні та негативні наслідки глобалізаційних процесів. Досліджено рівень глобалізації в економіці України та чинники, що на нього впливають. Виявлено основні глобальні процеси, що визначають характер розвитку економіки нашої держави. Окреслено основні механізми підвищення конкурентних переваг країни.

Посилання

Глобалізація та регіоналізація як вектори розвитку міжнародних економічних відносин : колективна монографія; кол. авт.; за ред. О. А. Довгаль, Н. А. Казакової. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. 540 с.

Економіка України в глобальному і внутрішньому вимірі: монографія; за ред. В.Г. Федоренка, І.М. Грищенка, Т.Є. Воронкової. Київ: ТОВ «ДКС центр», 2017. 344 с.

Євтушенко О. Н., Андріяш В. І. Регіоналізація та глобалізація в процесі формування геополітичного і геоекономічного простору. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/4_2013/26.pdf (дата звернення: 4.08.2021)

Воронова О. В. Взаємозв’язок та відмінності регіоналізації та глобалізації. Всеукраїнська науково-практична конференція викладачів та студентів «Стратегічні вектори розвитку національної економіки в умовах протидії викликам глобалізації» (Сімферополь, 22-23 березня 2012 року). Сімферополь, 2012. С. 143-144. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1548 (дата звернення: 4.08.2021)

Мирна Н. В. Сучасні тенденції регіоналізації та їх роль в європейських інтеграційних процесах. Державне будівництво. 2013. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2013_1_34 (дата звернення: 5.08.2021)

Сардак С., Радзієвська С. Перспективи України в процесах регіоналізації та глобалізації. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2018. № 5(200). С. 41-50.

Шейко І. А., Петрова Р. В. Оцінка поточного стану та перспектив розвитку глобалізаційних процесів в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Випуск 21, частина 2. С. 133-139.

Хелд Д. Глобальные трансформации: политика, экономика, культура. Москва, 2004. 576 с.

Бутко М. П. Архітектоніка конкурентоспроможності регіонів України в контексті євроінтеграції: монографія. Київ: АМУ, 2016. 452 с.

Сідоров В. І. Торгово-економічна складова регіональних економічних процесів в умовах глобалізації. Бізнес Інформ. 2016. № 6. C. 31 – 37.

Червінський А., Шутиш М. Глобалізація: Україна залишається напіввідкритою і напівпрозорою. Україна Business. 2004. № 16. С. 4–5.

Frankel J. The Environment and Globalization. Cambridge : MA, 2003. 152 р.

Sokolova L., Veriasova G., Sokolov O. Scientific and Methodical Support for Enterprise’s Competitiveness Increase under Conditions of Marketing Orientation. Slovak international scientific journal. 2018. № 16. Vol. 1. P. 15–17

Стройко Т.В. Удовіченко О.Р. Розвиток української економіки в умовах глобалізації: уроки ірландського досвіду. Економіка і суспільство Електронне наукове видання. 2018, Випуск 19, с. 240-245. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/35.pdf (дата звернення: 5.08.2021)

Рейтинг стран мира по индексу глобальной конкурентоспособности. URL: https://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index (дата звернення: 4.08.2021)

Dovhal O. A., Kazakovа N. A. (2018) Hlobalizatsiia ta rehionalizatsiia yak vektory rozvytku mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosyn [Globalization and regionalization as vectors of development of international economic relations]. kolektyvna monohrafiia [collective monograph]. Kharkiv : KhNU imeni V. N. Karazina. 540 р. (in Ukrainian).

Fedorenkо V.H., Hryshchenkо I.M., Voronkovа T.Ye. (2017) Ekonomika Ukrainy v hlobalnomu i vnutrishnomu vymiri [Economy of Ukraine in the global and domestic dimension]. monohrafiia [a monograph]. Kyiv: TOV «DKS tsentr». 344 р. (in Ukrainian).

Yevtushenko O. N., Andriiash V. I. (2013) Rehionalizatsiia ta hlobalizatsiia v protsesi formuvannia heopolitychnoho i heoekonomichnoho prostoru [Regionalization and globalization in the process of forming the geopolitical and geoeconomic space]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no 4, pp. 109–112. Available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/4_2013/26.pdf (accessed 4 August 2021)

Voronova O.V. (2012) Vzaiemozviazok ta vidminnosti rehionalizatsii ta hlobalizatsii [The relationship and differences between regionalization and globalization]. Proceedings of the Stratehichni vektory rozvytku natsionalnoi ekonomiky v umovakh protydii vyklykam hlobalizatsii» (Ukraine, Simferopol, March 22-23, 2012). Available at: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1548 (accessed 4 August 2021)

Myrna N. V. (2013) Suchasni tendentsii rehionalizatsii ta yikh rol v yevropeiskykh intehratsiinykh protsesakh [Current trends in regionalization and their role in European integration processes]. Derzhavne budivnytstvo, no 1. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2013_1_34 (accessed 5 August 2021)

Sardak S., Radziievska S. (2018) Perspektyvy Ukrainy v protsesakh rehionalizatsii ta hlobalizatsii [Prospects of Ukraine in the processes of regionalization and globalization]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, no. 5(200), pp. 41-50.

Sheiko I. A., Petrova R. V. (2018) Otsinka potochnoho stanu ta perspektyv rozvytku hlobalizatsiinykh protsesiv v Ukraini [Assessment of the current state and prospects of globalization processes in Ukraine]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, vol. 21 (2), рр. 133-139.

Kheld D. (2004) Global'nye transformatsii: politika, ekonomika, kul'tura [Global transformations: politics, economics, culture]. Moskva. 576 p. (in Russian).

Butko M. P. Arkhitektonika konkurentospromozhnosti rehioniv Ukrainy v konteksti yevrointehratsii [Architectonics of competitiveness of regions of Ukraine in the context of European integration] monohrafiia [a monograph]. Kyiv: AMU. 452 р. (in Ukrainian).

Sidorov V. I. (2016) Torhovo-ekonomichna skladova rehionalnykh ekonomichnykh protsesiv v umovakh hlobalizatsii [Trade and economic component of regional economic processes in the context of globalization]. Biznes Inform, no. 6, рр. 31 – 37.

Chervinskyi A., Shutysh M. (2004) Hlobalizatsiia: Ukraina zalyshaietsia napivvidkrytoiu i napivprozoroiu [Globalization: Ukraine remains semi-open and translucent]. Ukraina Business, no. 16, рр. 4–5.

Frankel J. (2003) The Environment and Globalization. Cambridge : MA, 152 р.

Sokolova L., Veriasova G., Sokolov O. (2018) Scientific and Methodical Support for Enterprise’s Competitiveness Increase under Conditions of Marketing Orientation. Slovak international scientific journal, no 16, vol. 1, рр. 15–17.

Stroiko T.V. Udovichenko O.R. (2018) Rozvytok ukrainskoi ekonomiky v umovakh hlobalizatsii: uroky irlandskoho dosvidu. [Development of the Ukrainian economy in the context of globalization: lessons from the Irish experience]. Ekonomika i suspilstvo, vol. 19, рр. 240-245. Available at: http://economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/35.pdf (accessed 5 August 2021)

Reyting stran mira po indeksu global'noy konkurentosposobnosti [Ranking of the countries of the world according to the Global Competitiveness Index]. Available at: https://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index (accessed 4 August 2021)

Переглядів статті: 289
Завантажень PDF: 228
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Дугієнко, Н., & Дугієнко, О. (2021). ПРІОРИТЕТИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ: ГЛОБАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-9
Розділ
ЕКОНОМІКА