ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

  • Оксана Гюлтекін Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-2440-2392
Ключові слова: рекреаційне лісокористування, еколого-економічне забезпечення, децентралізаційні процеси, капітальні видатки, лісові біогеоценози, лісові землі

Анотація

У статті сформовано авторський концепт побудови системи еколого-економічного забезпечення рекреаційного лісокористування в умовах поглиблення децентралізаційних процесів, зокрема з урахуванням наслідків завершення процесу об’єднання територіальних громад та дерегуляції земельних відносин. Встановлено, що система еколого-економічного забезпечення рекреаційного лісокористування охоплює еколого-лісівничу та фінансово-економічну складові, які відповідно містять комплекс методів, способів та інструментів регуляторного впливу на постійних та тимчасових лісокористувачів, а також на поведінку спеціалізованих рекреаційних підприємств, які користуються лісовими біогеоценозами задля надання певного переліку рекреаційних послуг. Обґрунтовано, що еколого-лісівнича складова має містити методи, способи та інструменти, які зобов’язують суб’єктів рекреаційного підприємництва здійснювати необхідний комплекс лісогосподарських та лісоохоронних заходів, а також комплекс заходів з лісовпорядкування згідно вимог наукового обґрунтованого ведення лісового господарства. Встановлено, що фінансово-економічна складова повинна охоплювати методи, способи та інструменти, які забезпечать повноцінне фінансування оновлення і модернізації основних лісогосподарських засобів, процесів лісовідновлення, лісовідтворення та лісорозведення, а також процесів збереження та примноження лісового біорізноманіття як матеріально-речової та несировинної бази продукування рекреаційних послуг. Доведено, що необхідним є таке поєднання еколого-лісівничих та фінансово-економічних регуляторів для забезпечення процесів користування складовими лісових біогеоценозів (лісові землі, деревна та недеревна лісосировинна, корисні властивості лісів, лісова фауна), яке дасть змогу продукувати широкий спектр рекреаційних послуг і тим самим забезпечувати вищий рівень комплексності господарського освоєння лісоресурсного потенціалу. Встановлено, що важливим елементом системи еколого-економічного забезпечення рекреаційного лісокористування має стати використання переваг і можливостей бюджетно-фіскальної децентралізації, завершення процесу створення територіальних громад базового рівня, дерегуляції земельних відносин. Обґрунтовано, що ключовим моментом регуляторного впливу на лісокористувачів в частині розширення територіального базису рекреаційного лісокористування є застосування інструментів стимулювання територіальних громад та домогосподарств щодо використання самозаліснених угідь для потреб рекреаційної індустрії.

Посилання

Васильєва Н.В., Приліпко С.М., Мухін В.М., Шевченко Н.О. Публічне управління розвитком лісового господарства та любительського рибальства як об’єктів туристично-рекреаційної сфери. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 12. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/5.pdf

Дейнека А., Копач М. Проблеми і перспективи рекреаційного використання лісів Львівської області. Регіональна економіка. 2001. № 2. С. 171–175.

Дубовіч І.А., Фомічева Т.Є., Василишин Х.Р. Сучасні проблеми та перспективи розвитку екологічного туризму на території лісового фонду Українських Карпат. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. 2021. № 46. С. 76–80.

Калуцький І.Ф., Запоточний М.М., Осташук Р.В. Проблеми збереження гірських лісів в умовах інтенсивного розвитку рекреації на Прикарпатті. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. 2011. Вип. 21.13. С. 8–17.

Марків П.Д. Оцінка рекреаційної стійкості лісових насаджень. Лісівництво і агролісомеліорація. 2009. Вип. 116. С. 211–213.

Пантелеймоненко А.О., Гончаренко В.В. Кооперативи у сфері рекреаційних послуг: досвід США. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. 2019. Вип. 3(36). С. 36–44.

Прокопович О.Р. Європейський досвід впровадження еколого-економічних проєктів у діяльність лісових кластерів. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.15. С. 96–100.

Vasylieva N.V., Prylipko S.M., Mukhin V.M., Shevchenko N.O. (2020) Publichne upravlinnia rozvytkom lisovoho hospodarstva ta liubytelskoho rybalstva yak obiektiv turystychno-rekreatsiinoi sfery [Public management of the development of forestry and recreational fishing as objects of the tourist and recreational sphere]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok – Public administration: improvement and development, vol. 12. Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/5.pdf

Deineka A., Kopach M. (2001) Problemy i perspektyvy rekreatsiinoho vykorystannia lisiv Lvivskoi oblasti [Problems and prospects of recreational use of forests in the Lviv region]. Rehionalna ekonomika – Regional economy, vol. 2, pp. 171–175.

Dubovich I.A., Fomicheva T.Ie., Vasylyshyn Kh.R. (2021) Suchasni problemy ta perspektyvy rozvytku ekolohichnoho turyzmu na terytorii lisovoho fondu Ukrainskykh Karpat [Modern problems and prospects for the development of ecological tourism in the territory of the forest fund of the Ukrainian Carpathians]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia Ekonomichni nauky – Scientific Bulletin of Kherson State University. Economic sciences series, vol. 46, pp. 76–80.

Kalutskyi I.F., Zapotochnyi M.M., Ostashuk R.V. (2011) Problemy zberezhennia hirskykh lisiv v umovakh intensyvnoho rozvytku rekreatsii na Prykarpatti [Problems of preservation of mountain forests in the conditions intensive development of recreation in Prykarpattia]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy. zb. nauk.-tekhn. pr., vol. 21.13, pp. 8–17.

Markiv P.D. (2009) Otsinka rekreatsiinoi stiikosti lisovykh nasadzhen [Assessment of recreational sustainability of forest plantations]. Lisivnytstvo i ahrolisomelioratsiia – Forestry and agroforestry, vol. 116, pp. 211–213.

Panteleimonenko A.O., Honcharenko V.V. (2019) Kooperatyvy u sferi rekreatsiinykh posluh: dosvid SShA [Cooperatives in the field of recreational services: the experience of the United States]. Tsentralnoukrainskyi naukovyi visnyk. Ekonomichni nauky – Central Ukrainian scientific bulletin. Economic sciences, vol. 3(36), pp. 36–44.

Prokopovych O.R. (2012) Yevropeiskyi dosvid vprovadzhennia ekoloho-ekonomichnykh proiektiv u diialnist lisovykh klasteriv [European experience of implementing ecological and economic projects in the activities of forest clusters]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy – Scientific bulletin of NLTU of Ukraine, vol. 22.15, pp. 96–100.

Переглядів статті: 122
Завантажень PDF: 82
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Гюлтекін, О. (2022). ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ . Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-66
Розділ
ЕКОНОМІКА