ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ВПЛИВУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД НА СУБ’ЄКТИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

  • Василь Голян Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція» https://orcid.org/0000-0002-2502-4573
  • Оксана Гюлтекін Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-2440-2392
  • Антоніна Гордійчук Луцький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0003-3274-8219
Ключові слова: інституціоналізація, децентралізація, рекреаційне лісокористування, територіальна громада, комерціалізація, лісове біорізноманіття

Анотація

У статті обґрунтовано авторський підхід до формування регуляторного механізму активізації рекреаційної діяльності через інституціоналізацію еколого-економічного впливу територіальних громад на суб’єкти рекреаційного лісокористування з урахуванням широкого спектра можливостей, що сформувалися внаслідок поглиблення децентралізації, зокрема дерегуляції земельних відносин. Встановлено, що інституціоналізація еколого-економічного впливу територіальних громад на суб’єкти рекреаційного лісокористування має охоплювати комплекс інструментів економічного стимулювання та інструментів дотримання вимог природоохоронного законодавства, щоб підвищувати заінтересованість виробників даного виду рекреаційних послуг супроводжувати процеси господарського освоєння природно-рекреаційного потенціалу лісів перманентним відтворенням асиміляційної місткості лісових біогеоценозів. Обґрунтовано, що інституціоналізація інструментів еколого-економічного впливу місцевого самоврядування на суб’єкти рекреаційного підприємництва дасть змогу отримати економічний та екологічний ефект як для лісового господарства, так і для місцевого господарського комплексу в цілому, зокрема в частині розширеного відтворення ресурсно-виробничого потенціалу суміжних видів діяльності (місцевої будівельної індустрії, сектору переробки деревини, сектору виробництва будівельних дерев’яних конструкцій, громадського харчування та роздрібної торгівлі). Доведено, що економічний ефект полягатиме у підвищенні комплексності використання лісоресурсного потенціалу, комерціалізації корисних властивостей лісових біогеоценозів, додатковому залученні у господарський обіг самозаліснених та малопродуктивних сільськогосподарських угідь. Встановлено, що екологічний ефект знайде свій прояв у зміцненні екологічної стійкості лісових біогеоценозів, збереженні та примноженні лісового біорізноманіття, покращенні природоохоронних функцій лісів. Доведено, що ключовим елементом інституціоналізації еколого-економічного впливу місцевого самоврядування на процеси рекреаційного лісокористування має стати створення у структурі бюджетів територіальних громад спеціального фонду розвитку лісового господарства, а одним з пріоритетів цільового використання акумульованих в ньому коштів має бути також господарське освоєння природно-рекреаційного потенціалу лісів.

Посилання

Воловик В.М. Ландшафтний аналіз рекреаційних умов та ресурсів Східного Поділля. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук. Київ, 1997. 23 с.

Ільїна М.В., Шпильова Ю.Б. Сутнісні характеристики системи сталого рекреаційного природокористування на сільських територіях України. Бізнес, економіка, сталий розвиток, лідерство та інновації. 2018. №1. С. 16–25.

Калуцький І.Ф., Зарічняк А.П. Сучасні проблеми рекреаційного лісокористування в Горганах (на прикладі ДП «Осмолодське лісове господарство»). Карпатський край. 2018. № 1-2(12-13). С. 136–145.

Карий О.І., Глинський Н.Ю. Об’єднання зусиль територіальних громад з метою використання їх туристично-рекреаційного потенціалу. Ефективна економіка. 2020. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2020/17.pdf

Мельник А., Мельник Н., Качаровський Р., Єрко І. Можливості використання туристично-рекреаційного потенціалу в умовах децентралізації (на прикладі ОТГ Волинської області). Часопис соціально-економічної географії. 2021. Випуск 30. С. 67–75.

Приліпко С.М. Розвиток обслуговуючої кооперації сільських територій: теорія та практика : монографія. Київ : ТОВ «Август Трейд», 2019. 372 с.

Volovyk V.M. (1997) Landshaftnyi analiz rekreatsiinykh umov ta resursiv Skhidnoho Podillia [Landscape analysis of recreational conditions and resources of Eastern Podillia]. Avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. heohr. nauk. Kyiv, 23 p.

Ilina M.V., Shpylova Yu.B. (2018) Sutnisni kharakterystyky systemy staloho rekreatsiinoho pryrodokorystuvannia na silskykh terytoriiakh Ukrainy [Essential characteristics of the system of sustainable recreational nature use in rural areas of Ukraine]. Biznes, ekonomika, stalyi rozvytok, liderstvo ta innovatsii, vol. 1, pp. 16–25.

Kalutskyi I.F., Zarichniak A.P. (2018) Suchasni problemy rekreatsiinoho lisokorystuvannia v Horhanakh (na prykladi DP «Osmolodske lisove hospodarstvo») [Modern problems of recreational forest use in Gorgany (on the example of SE "Osmolod Forestry")]. Karpatskyi krai, vol. 1-2(12-13), pp. 136–145.

Karyi O.I., Hlynskyi N.Iu. (2020) Obiednannia zusyl terytorialnykh hromad z metoiu vykorystannia yikh turystychno-rekreatsiinoho potentsialu [Uniting the efforts of territorial communities in order to use their tourist and recreational potential]. Efektyvna ekonomika, vol. 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2020/17.pdf

Melnyk A., Melnyk N., Kacharovskyi R., Yerko I. (2021) Mozhlyvosti vykorystannia turystychno-rekreatsiinoho potentsialu v umovakh detsentralizatsii (na prykladi OTH Volynskoi oblasti) [Possibilities of using tourism and recreation potential in the conditions of decentralization (on the example of OTG of Volyn region)]. Chasopys sotsialno-ekonomichnoi heohrafii, vol. 30, pp. 67–75.

Prylipko S.M. (2019) Rozvytok obsluhovuiuchoi kooperatsii silskykh terytorii: teoriia ta praktyka : monohrafiia [Development of service cooperation in rural areas: theory and practice: monograph]. Kyiv : TOV «Avhust Treid», 372 p.

Переглядів статті: 101
Завантажень PDF: 62
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Голян, В., Гюлтекін, О., & Гордійчук, А. (2022). ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ВПЛИВУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД НА СУБ’ЄКТИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-89
Розділ
ЕКОНОМІКА