БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Ключові слова: бізнес-план, бізнес-планування, стратегія розвитку, проект, стандарти бізнес-планування, стейкхолдери, методологія бізнес-планування

Анотація

У статті досліджено особливості забезпечення організаційного та методологічного супроводу процесу бізнес-планування розвитку компанії. Розкрито сутність бізнес-планування як інструменту управління стратегічним розвитком компанії, обґрунтовано необхідність його розробки та сфери застосування. Уточнено та доповнено стадії бізнес-планування з деталізацією робіт та конкретних результатів їх виконання. Проаналізовано методичні підходи до складання бізнес-плану та особливості використання шаблонів міжнародних стандартів для структуризації їх змістового наповнення. Доведено, що цінність бізнес-плану визначається корисністю інформації для осіб, від рішень яких залежить авторизація проекту. Згруповано інформаційні потреби ключових стейкхолдерів компанії та напрямки адаптації до них змісту бізнес-плану. Виявлено та узагальнено типові методологічні проблеми розробки та обґрунтування бізнес-плану.

Посилання

Борисенко О.С., Шевченко А.В., Нетребко М.В. Методичне забезпечення підготовки бізнес-плану як ключового складника стратегічного управління діяльністю підприємства. Проблеми системного підходу в економіці. 2020. Вип. 1 (75). С. 90–97.

Демиденко В.В. Методологічні проблеми бізнес-планування підприємницької діяльності в сучасних умовах. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2015. Вип. 40. С. 38–46.

Жуков В.В. Сутність та особливості формування процесу бізнес-планування. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 26–1. С. 149–153.

Кваша О.С., Фоміна В.В. Бізнес-планування у діяльності організації: європейські стандарти, основні методологічні підходи та базові процедури. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 12. С. 268–275. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/12_ukr/45.pdf

Лаврів Л.А. Бізнес-планування у діяльності організації: базові процедури та основні методичні підходи. Інноваційна економіка. 2013. № 10 (48). С. 104–111.

Лозовський О.М., Савчук В.В. Роль бізнес-планування в системі стратегічного управління підприємством. Актуальные научные исследования в современном мире. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 11 (43), ч. 3. С. 47–51.

Масловська М.В., Перевозчикова Н.О. Особливості процесу бізнес-планування в сучасних умовах розвитку України. Ефективна економіка. 2013. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2474

Пробоїв О.А. Концептуальні підходи до процесу розроблення бізнес-плану розвитку вітчизняних підприємств. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 39–2. С. 12–16.

Радевич Д. Чому бізнес-план не працює: 7 головних помилок. 2020. URL: https://uaspectr.com/2021/01/18/chomu-biznes-plan-ne-pratsyuye-7-golovnyh-pomylok

Рач В.А., Россошанська О.В., Медведєва О.М. Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку : навч. посіб. / за ред. В.А. Рача. Київ : «К.І.С.», 2010. 276 с.

Kawasaki Guy The 10/20/30 Rule of PowerPoint. URL: https://guykawasaki.com/the_102030_rule

Borysenko O.S., Shevchenko A.V., & Netrebko M.V. (2020) Metodychne zabezpechennia pidhotovky biznes-planu yak kliuchovoho skladnyka stratehichnoho upravlinnia diialnistiu pidpryiemstva [Methodical support for preparing a business plan as a key component of strategic management of enterprise activities]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 1 (75), pp. 90–97.

Demydenko V.V. (2015) Metodolohichni problemy biznes-planuvannia pidpryiemnytskoi diialnosti v suchasnykh umovakh [Methodological issues of business planning in modern conditions]. Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 40, pp. 38–46.

Zhukov V.V. (2018) Sutnist ta osoblyvosti formuvannia protsesu biznes-planuvannia [Essence and features of formation of business planning]. Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 26–1, pp. 149–153.

Kvasha O.S., & Fomina V.V. (2017) Biznes-planuvannia u diialnosti orhanizatsii: yevropeiski standarty, osnovni metodolohichni pidkhody ta bazovi protsedury [Business-planning in activity of organization: the European standards, basic methodological approaches and base procedures]. Ekonomika i suspilstvo, vol. 12, pp. 268–275. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/12_ukr/45.pdf.

Lavriv L.A. (2013) Biznes-planuvannia u diialnosti orhanizatsii: bazovi protsedury ta osnovni metodychni pidkhody [The business planning in the activities of organization: the basic procedures and methodical approaches]. Innovatsiina ekonomika, no 10 (48), pp. 104–111.

Lozovskyi O.M., & Savchuk V.V. (2018) Rol biznes-planuvannia v systemi stratehichnoho upravlinnia pidpryiemstvom [The role of business planning in the system of strategic management of the enterprise]. Aktualni naukovi doslidzhennia u suchasnomu sviti. Pereiaslav-Khmelnytskyi, vol. 11 (43), part 3, pp. 47–51.

Maslovska M.V., & Perevozchykova N.O. (2013) Osoblyvosti protsesu biznes-planuvannia v suchasnykh umovakh rozvytku Ukrainy [Features of the process of business planning under current conditions development of Ukraine]. Efektyvna ekonomika, no 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2474

Proboiv O.A. (2019) Kontseptualni pidkhody do protsesu rozroblennia biznes-planu rozvytku vitchyznianykh pidpryiemstv [Conceptual approaches to the process of a business plan development for the national businesses]. Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 39-2, pp. 12–16.

Radevych D. (2020) Chomu biznes-plan ne pratsiuie: 7 holovnykh pomylok [Why a business plan does not work: 7 main mistakes]. Available at: https://uaspectr.com/2021/01/18/chomu-biznes-plan-ne-pratsyuye-7-golovnyh-pomylok

Rach V.A., Rossoshanska O.V., & Medvedieva O.M. (2010) Upravlinnia proektamy: praktychni aspekty realizatsii stratehii rehionalnoho rozvytku [Project management: practical aspects of implementing regional development strategies]: navchalnyi posibnyk [handbook]. In V.A. Rach (Ed.). Kyiv. 276 p. [in Ukrainian].

Kawasaki Guy The 10/20/30 Rule of PowerPoint. Available at: https://guykawasaki.com/the_102030_rule

Переглядів статті: 364
Завантажень PDF: 368
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Галько, Л. (2022). БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-63
Розділ
ЕКОНОМІКА