ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА УПРАВЛІННЯ

Ключові слова: управління інвестиційною діяльністю, інвестиційна стратегія, інвестиційна політика, ліквідність активів, ризик та дохідність інвестицій, інвестиційний портфель, реальні та фінансові інвестиції

Анотація

У статті досліджено взаємозв’язок між процесами стратегічного планування та оперативного супроводу реалізації інвестиційних рішень підприємства. Узагальнено цільові орієнтири стратегічного управління інвестиційною діяльністю та розглянуто особливості формування базових інвестиційних стратегій підприємства. Визначено складові тактичного управління інвестиційною діяльністю, які регламентують процедуру прийняття управлінських рішень (інвестиційна політика) та визначають кінцевий результат їх реалізації (інвестиційний портфель). Акцентовано, що збалансування складу інвестиційного портфелю відбувається в умовах наявних обмежень часу та бюджету при дотриманні вимог ліквідності та законодавчих регуляторних норм. Виділено напрямки оперативного управління інвестиційною діяльністю підприємства, узагальнено етапи реалізації відібраних інвестиційних проектів та підходи до реструктуризації складу фінансових активів інвестиційного портфелю підприємства.

Посилання

Бушовська Л.Б. Управління інвестиційною діяльністю як важливий складник економічної безпеки підприємства. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 11. С. 170–176. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/11_ukr/28.pdf.

Гайдай Г.Г. Інвестиційний портфель як важлива складова інвестиційної стратегії. Вісник Національного транспортного університету. 2019. Вип. 2 (44). С. 48–55.

Голубєв Д.І. Етапи розробки інвестиційної політики підприємства. Економіка та держава. 2014. № 10. С. 97–99.

Гринько П.Л. Дослідження формування інвестиційної політики підприємств як важливого фактору їх стратегічного розвитку. Технологический аудит и резервы производства. 2016. № 1/3 (27). С. 63–68.

Замятіна Н.В. Теоретико-методичні засади управління інвестиційною діяльністю підприємства. Фінансовий простір. 2013. № 3 (11). С. 138–142.

Каут О.В., Дунайчук С.М. Аналіз типових інвестиційних стратегій промислових підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 7. С. 20–24.

Коритько Т.Ю., Крук О.М. Процес формування інвестиційної політики підприємства. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. 2016. № 3 (39). С. 86–90.

Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 472 с.

Сімкова Т.О., Байда О.К. Формування системи управління інвестиційною діяльністю підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/121.pdf.

Скотнікова Л.П., Угрімова І.В. Роль інвестиційної стратегії у розвитку підприємства. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 2018. № 19 (1295). С. 19–22.

Чорна М.В., Глухова С.В. Формування ефективної інвестиційної політики підприємства : монографія. Харків, 2010. 210 с.

Bushovska L.B. (2017) Upravlinnia investytsiinoiu diialnistiu yak vazhlyvyi skladnyk ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Management of investment activity as an important component of the economic security of the enterprise]. Ekonomika i suspilstvo – Economy and Society, 11, 170–176. Retrieved from: https://economyandsociety.in.ua/journals/11_ukr/28.pdf (in Ukrainian)

Haidai H.H. (2019) Investytsiinyi portfel yak vazhlyva skladova investytsiinoi stratehii [Investment portfolio of the enterprise as an important component of investment strategy]. Visnyk Natsionalnoho transportnoho universytetu – The National Transport University Bulletin, 2 (44), 48–55. (in Ukrainian)

Holubiev D.I. (2014) Etapy rozrobky investytsiinoi polityky pidpryiemstva [Stages of development of investment policy of the enterprise]. Ekonomika ta derzhava – Economy and state, 10, 97–99. (in Ukrainian)

Hrynko P.L. (2016) Doslidzhennia formuvannia investytsiinoi polityky pidpryiemstv yak vazhlyvoho faktoru yikh stratehichnoho rozvytku [Research of formation of enterprises investment policy of as an important factor of their strategic development]. Tekhnologicheskiy audit i rezervy proizvodstva – Technology Audit and Production Reserves, 1/3 (27), 63–68. (in Ukrainian)

Zamiatina N.V. (2013) Teoretyko-metodychni zasady upravlinnia investytsiinoiu diialnistiu pidpryiemstva [Theoretical and methodological principles of enterprise investment management]. Finansovyi prostir – Financial Space, 3 (11), 138–142. (in Ukrainian)

Kaut O.V., & Dunaichuk S.M. (2018) Analiz typovykh investytsiinykh stratehii promyslovykh pidpryiemstv [Analysis of typical investment strategies of industrial enterprises]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 7, 20–24. (in Ukrainian)

Korytko T.Yu., & Kruk O.M. (2016) Protses formuvannia investytsiinoi polityky pidpryiemstva [The process of forming the investment policy of the enterprise]. Visnyk Donbaskoi derzhavnoi mashynobudivnoi akademii – Bulletin of the Donbas State Engineering Academy, 3 (39), 86–90. (in Ukrainian)

Maiorova T.V. Investytsiina diialnist [Investment activity]. pidruchnyk [textbook]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 472 p. (in Ukrainian)

Simkova T.O., & Baida O.K. (2020) Formuvannia systemy upravlinnia investytsiinoiu diialnistiu pidpryiemstva [Formation of the enterprise investment activity management system]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 12. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/121.pdf (in Ukrainian)

Skotnikova L.P., & Uhrimova I.V. (2018) Rol investytsiinoi stratehii u rozvytku pidpryiemstva [The role of investment strategy in enterprise development].Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «Kharkivskyi politekhnichnyi instytut» – Bulletin of the National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», 19 (1295), 19–22. (in Ukrainian)

Chorna M.V., & Hlukhova S.V. (2010) Formuvannia efektyvnoi investytsiinoi polityky pidpryiemstva [Formation of effective investment policy of the enterprise]. monohrafiia [a monograph]. Kharkiv, 210 р. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 534
Завантажень PDF: 742
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Галько, Л. (2021). ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА УПРАВЛІННЯ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-63
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ