ОЦІНКА КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: конкурентоздатність продукції, асортимент продукції, методика порівняльної оцінки конкурентоздатності, товар-еталон, споживчі властивості товару

Анотація

У статті розглянуто особливості проведення оцінки конкурентоздатності продукції промислового підприємства. Для достовірності оцінки та функціональної повноти аналізу запропоновано використовувати методику порівняльної оцінки конкурентоздатності, яка передбачає оцінку конкурентних переваг продукції промислового підприємства шляхом її порівняння з товаром-еталоном. Досліджено рівень конкурентоздатності продукції ПрАТ «Калинівський машинобудівний завод», який є стратегічно важливим промисловим підприємством України. Спираючись на масштаб номенклатури підприємства обраним продуктом для оцінки конкурентоздатності є піч хлібопекарська тунельного типу А2-ХПК, а основними конкурентами – ПрАТ «Барський машзавод» та ПУ «Броварський ЗТМ». За результатами аналізу для ПрАТ «Калинівський машинобудівний завод» запропоновано рекомендації для забезпечення впевненої конкурентоспроможності підприємства.

Посилання

Гайдук В.А. Конкурентоздатність в умовах сучасного ринку. Економіка та держава. 2016. № 2. С. 16–17.

Піскун Д.Н. Фактори впливу на рівень конкурентоздатності підприємств машинобудування. Причорноморські економічні студії. 2018. № 35 (2). С. 56–60.

Бащук Г.О. Методичні підходи до оцінки промислової продукції в Україні. URL: https://cutt.ly/U1tsYlm (дата звернення: 12.11.22).

Заріцька Н.М. Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємства. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4647 (дата звернення: 14.11.22).

Гладка Л.І., Васильєва В.Р., Шинкаренко К.Е. Конкурентоспроможність української продукції на прикладі машинобудівного комплексу та шляхи її підвищення. Молодий вчений. 2016. № 7 (34). C. 26–27.

Haiduk V.A. (2016) Konkurentozdatnist v umovakh suchasnoho rynku. [Competitiveness in the conditions of the modern market]. Economy and the state, vol. 2, pp. 16–17.

Piskun D.N. (2018) Faktory vplyvu na riven konkurentozdatnosti pidpryiemstv mashynobuduvannia. [Factors affecting the level of competitiveness of machine-building enterprises]. Black Sea Economic Studies, vol. 35 (2), pp. 56–60.

Bashchuk H.O. Metodychni pidkhody do otsinky promyslovoi produktsii v Ukraini. [Methodical approaches to the evaluation of industrial products in Ukraine]. Available at: https://cutt.ly/U1tsYlm (accessed November 12, 2022).

Zaritska N.M. Otsinka konkurentospromozhnosti produktsii pidpryiemstva. [Evaluation of the competitiveness of the company's products]. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4647 (accessed November 14, 2022).

Hladka L.I., Vasylieva V.R., Shynkarenko K.E. (2016). Konkurentospromozhnist ukrainskoi produktsii na prykladi mashynobudivnoho kompleksu ta shliakhy yii pidvyshchennia [Competitiveness of Ukrainian products on the example of the machine-building complex and ways to improve it]. Young Scientist, vol. 7 (34), pp. 26–27.

Переглядів статті: 104
Завантажень PDF: 143
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Слободянюк, К., & Клочковський, О. (2022). ОЦІНКА КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-59
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ