КОНЦЕПТУАЛЬНА СУТНІСТЬ ЗВ’ЯЗКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ І РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

  • Ольга Мульска ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України» http://orcid.org/0000-0002-1666-3971
Ключові слова: економічна поведінка, домогосподарства, економічний розвиток, каузальність, фінансові детермінанти

Анотація

Стаття присвячена питанням каузальності економічної поведінки домогосподарств і розвитку територій, причинно-наслідковий зв’язок який визначається потребами, інтересами, мотивами, стимулами та формами прийняття економічних рішень домогосподарствами. Виявлено, що ефективна фінансова система країни позитивно впливає на економічний розвиток та зростання національного добробуту, а стан і перспективи розвитку фінансових джерел домогосподарств мають пріоритетне значення для функціонування економічної системи регіону або країни загалом. Доведено, що фінанси домогосподарств займають особливе місце серед ресурсів національного фінансового ринку, що характеризує не тільки рівень життя, пов’язаний зі споживанням, доходами та витратами домогосподарств, але також представляє важливий інвестиційний ресурс в економічному розвитку.

Посилання

Arano K., Parker C., Terry R. Gender-based risk aversion and retirement asset allocation. Economic Inquiry, 2010, 48(1), 147-155. https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.2008.00201.x

Весker G. The Economic Way of Looking at Life. Nobel Lecture, December. URL: http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1509&context=law_and_economics

Brown S., Ghosh P., Taylor K. Household finances and social interaction: Bayesian analysis of household panel data. Review of Income and Wealth, 62(3), 2016, 467-488. https://doi.org/10.1111/roiw.12174

Campbell J. Y. (2006). Household finance. The Journal of Finance, 61(4), 2006, 1553-1604. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.00883.x

Curtis C., Lugauer S., Mark N. Demographics and aggregate household saving in Japan, China and India. Journal of Macroeconomics, 51, 2017, 175-191. https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2017.01.002

Dierkes M., Klos A., Langer T. (2011). A note on representativeness and household finance. Economics Letters, 113(1), 2011, 62-64. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2011.05.045

Dominitz J., Manski C. Using Expectations Data To Study SubjectiveIncome Expectations. Journal of the American Statistical Association. 92(439), 1997, 855-867.

Gao M., Fok R. Demographics, family/social interaction, and household finance. Economics Letters, 136, 2015, 194-196. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2015.09.027

Glaeser E., Laibson D., Sacerdote B. The Economic Approach to Social Capital. Economic Journal, 112 (483), 2002, 437-458.

Gogolin F., Dowling M., Cummins M. Individual values and household finances. Applied Economics, 49(35), 2017, 3560-3578. https://doi.org/10.1080/00036846.2016.1262528

Hong H., Kubik J., Stein J. Social interaction and stock market participation. The Journal of Finance, 59(1), 2004, 137-163. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2004.00629.x

Liang P. H., Guo S. Q. Social interaction, internet access and stock market participation – An empirical study in China. Journal of Comparative Economics, 43(4), 2015, 883-901. https://doi.org/10.1016/j.jce.2015.02.003

Renneboog B., Spaenjers, C. Religion, economic attitudes, and household finance. Oxford Economic Papers, 64(1), 2012, 103-127. https://doi.org/10.1093/oep/gpr025

Stango V., Zinman J. Exponential growth bias and household finance. The Journal of Finance, 64(6), 2009, 2807-2849. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2009.01518.x

Біль М.М., Мульска О.П. Добробут як домінанта економічного зростання: концептуально-методичний базис. Modern Economics, 23, 2020, 6-12. https://doi.org/10.31521/modecon.V23(2020)-01.

Біль М.М., Мульска О.П. Економічна поведінка домогосподарств та їх добробут: моделі і форми взаємовпливу. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 5 (145). 3-8. https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-5-1.

Галушка З.І. Соціалізація трансформаційної економіки: особливості, проблеми, пріоритети: монографія. Чернівецький національний університет, 2009.

Іванов Р. В. Теоретико-методологічні основи моделювання економічної поведінки домогосподарств. (Автореф. дис. д-ра екон. Наук). Запоріжжя.

Катаранчук Г. Г. Поведінка домашніх господарств як суб’єктів ринкових відносин. (Дис. канд. екон. наук). Київ.

Шкварчук Л. О. Сучасні тенденції споживчої поведінки населення. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 833, 2015, 124-130.

Arano, K., Parker, C., & Terry, R. (2010). Gender-based risk aversion and retirement asset allocation. Economic Inquiry, 48(1), 147-155. https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.2008.00201.x

Весker G. The Economic Way of Looking at Life. Nobel Lecture, December. URL: http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1509&context=law_and_economics

Brown, S., Ghosh, P., & Taylor, K. (2016). Household finances and social interaction: Bayesian analysis of household panel data. Review of Income and Wealth, 62(3), 467-488. https://doi.org/10.1111/roiw.12174

Campbell, J. Y. (2006). Household finance. The Journal of Finance, 61(4), 1553-1604. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.00883.x

Curtis, C. C., Lugauer, S., & Mark, N. C. (2017). Demographics and aggregate household saving in Japan, China and India. Journal of Macroeconomics, 51, 175-191. https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2017.01.002

Dierkes, M., Klos, A., & Langer, T. (2011). A note on representativeness and household finance. Economics Letters, 113(1), 62-64. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2011.05.045

Dominitz, J. & Manski C. (1997). Using Expectations Data To Study SubjectiveIncome Expectations. Journal of the American Statistical Association. 92(439), 855-867.

Gao, M., & Fok, R. (2015). Demographics, family/social interaction, and household finance. Economics Letters, 136, 194-196. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2015.09.027

Glaeser E., Laibson D., & Sacerdote B. (2002). The Economic Approach to Social Capital. Economic Journal, 112 (483), 437-458.

Gogolin, F., Dowling, M., & Cummins, M. (2017). Individual values and household finances. Applied Economics, 49(35), 3560-3578. https://doi.org/10.1080/00036846.2016.1262528

Hong, H., Kubik, J. D., & Stein, J. C. (2004). Social interaction and stock market participation. The Journal of Finance, 59(1), 137-163. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2004.00629.x

Liang, P. H., & Guo, S. Q. (2015). Social interaction, internet access and stock market participation – An empirical study in China. Journal of Comparative Economics, 43(4), 883-901. https://doi.org/10.1016/j.jce.2015.02.003

Renneboog, B. L., & Spaenjers, C. (2012). Religion, economic attitudes, and household finance. Oxford Economic Papers, 64(1), 103-127. https://doi.org/10.1093/oep/gpr025

Stango, V., & Zinman, J. (2009). Exponential growth bias and household finance. The Journal of Finance, 64(6), 2807-2849. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2009.01518.x

Bil M., Mulska O. (2020). Dobrobut yak dominanta ekonomichnoho zrostannya: kontseptualʹno-metodychnyy bazys [Welfare as a dominant economic growth: the conceptual and methodological basis]. Modern Economics, 23, 6-12. https://doi.org/10.31521/modecon.V23(2020)-01. (in Ukrainian)

Bil M., Mulska O. (2020). Ekonomichna povedinka domohospodarstv ta yikh dobrobut: modeli i formy vzayemovplyvu [Economic behavior of households and their welfare: models and forms of interaction]. Sotsialʹno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny – Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, 5 (145), 3-8. https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-5-1. (in Ukrainian)

Galushka ZI Sotsializatsiya transformatsiynoyi ekonomiky: osoblyvosti, problemy, priorytety [Socialization of transformational economy: features, problems, priorities]. Chernivtsi: Chernivtsi National University, 2009. (in Ukrainian)

Ivanov R.V. (2019). Teoretyko-metodolohichni osnovy modelyuvannya ekonomichnoyi povedinky domohospodarstv [Theoretical and methodological foundations of modeling the economic behavior of households]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Zaporizhzhia. (in Ukrainian)

Kataranchuk, G.G. (2017). Povedinka domashnikh hospodarstv yak sub’yektiv rynkovykh vidnosyn [Behavior of households as subjects of market relations]. Candidate’s thesis. Kyiv. (in Ukrainian)

Shkvarchuk, L.O. (2015). Suchasni tendentsiyi spozhyvchoyi povedinky naselennya [Modern trends in consumer behavior]. Visnyk Natsional’noho universytetu «Lvivs’ka politekhnika» – Bulletin of the National University ‘Lviv Polytechnic’, 833, 124-130. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 86
Завантажень PDF: 73
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Мульска, О. (2021). КОНЦЕПТУАЛЬНА СУТНІСТЬ ЗВ’ЯЗКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ І РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-16
Розділ
ЕКОНОМІКА