МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

  • Надія Рущишин Львівський торговельно-економічний університет https://orcid.org/0000-0002-1198-8582
  • Ольга Мульска ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0002-1666-3971
Ключові слова: соціальна стабільність держави, соціальна політика, міграційні процеси, механізм в сфері соціально-економічних відносин, трудова міграція

Анотація

У статті висвітлено суть соціальної стабільності держави. Охарактеризовано механізм забезпечення соціальної стабільності в державі та його особливості. Представлено модель структурно-функціональної взаємозалежності процесів забезпечення соціальної стабільності в контексті зменшення активності міграційних процесів в Україні. Подано послідовність формування механізму забезпечення соціальної стабільності держави в умовах інтенсифікації міграційних процесів. Наведено передумови загострення проблеми соціальної несправедливості в українському суспільстві та зростання міграційної активності населення. Окреслено пріоритетні напрями забезпечення соціальної стабільності в державі та стримування активності населення у сегменті зовнішньої трудової міграції. Визначено напрями структурної модернізації соціальної політики в умовах інтенсифікації міграційних процесів. Представлено агрегований механізм забезпечення соціальної стабільності держави в умовах інтенсифікації міграційних процесів.

Посилання

Барна М. Ю., Рущишин Н. М. Структурні характеристики розвитку економіки: системно-аналітичний зріз. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2020. Том 1. № 12 (44). С. 23–30.

Bettin G., Presbitero A. F., Spatafora K. Remittances and vulnerability in developing countries. InIMF Working Paper No. WP/14/13; International Monetary Fund: Washington, DC, USA, 2014.

Donou-Adonsou F., Lim S. An empirical analysis of remittance flows into West African Economic and Monetary Union: A panel time-series approach. Applied Economics, 2015, 48, 1–12. URL: https://doi.org/10.1080/00036846.2015.1093080

Kumar R. R., Stauvermann P. J., Kumar N. N., Shahzad S. J. H. Revisiting the threshold effect of remittances on total factor productivity growth in South Asia: A study of Bangladesh and India. Applied Economics, 2018, 50, 2860–2877. URL: https://doi.org/10.1080/00036846.2017.1412074

Libanova E. Labour migration from Ukraine: key features, drivers and impact. Economics and Sociology, 2019, 12(1), 313–328. DOI: https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-1/19

Vasyltsiv T., Lupak R., Kunytska-Iliash M. Social security of Ukraine and the EU: aspects of convergence and improvement of migration policy. Baltic Journal of Economic Studies, 2019, 5 (4), 50–58. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-4-50-58

Васильців Т. Г., Шехлович А., Васильців В. Г. Фінансово-економічні інструменти стимулювання розвитку ІТ-сфери України. Економічний дискурс. 2017. Вип. 4. С. 128–136.

Волоско Я. О. Адміністративно-правове регулювання трудової міграції в умовах трансформації економіки України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Львів, 2015. 181 с.

Мульска О. П. Балансування ринку праці в умовах підвищеної міграційної активності населення. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць. 2019. Вип. № 1 (135). С. 59–65.

Мульска О. П. До формування системи соціального захисту трудових мігрантів. Економіка та держава. 2015. № 7. С. 54–57.

Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації / НАН України, Інститут регіональних досліджень; Наук. ред. У. Я. Садова. Львів, 2011. 380 с.

Рущишин Н. М. Структурні реформи як базис сталого та збалансованого розвитку системи національного господарства. Бізнес-навігатор. 2018. № 6 (49). С. 264–269.

Лузан Ю. Я. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку агропромислового виробництва України : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2010. 485 с.

Криклій О. А., Маслак Н. Г. Визначення сутності та структури фінансового механізму управління філіями банку. Вісник Української академії банківської справи. 2007. № 1(22). С. 53–58.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Демографічний паспорт території. Державна служба статистики України. URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/Mult/Dialog/statfile1_c_files/pasport1.htm.

Barna M. Ju., Rushhyshyn N. M. (2020) Strukturni kharakterystyky rozvytku ekonomiky: systemno-analitychnyj zriz [Structural characteristics of economic development: system-analytical section]. Mizhnarodnyj naukovyj zhurnal «Internauka». Serija: «Ekonomichni nauky», no 12 (44), pp. 23–30.

Bettin G., Presbitero A. F., Spatafora K. (2014) Remittances and vulnerability in developing countries. InIMF Working Paper No. WP/14/13; International Monetary Fund: Washington, DC, USA.

Donou-Adonsou F., Lim S. (2015) An empirical analysis of remittance flows into West African Economic and Monetary Union: A panel time-series approach. Applied Economics, 48, 1–12. Available at: https://doi.org/10.1080/00036846.2015.1093080

Kumar R. R., Stauvermann P. J., Kumar N. N., Shahzad S. J. H. (2018) Revisiting the threshold effect of remittances on total factor productivity growth in South Asia: A study of Bangladesh and India. Applied Economics, no. 50, pp. 2860–2877. Available at: https://doi.org/10.1080/00036846.2017.1412074

Libanova E. (2019) Labour migration from Ukraine: key features, drivers and impact. Economics and Sociology, no. 12(1), pp. 313–328. DOI: https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-1/19

Vasyltsiv T., Lupak R., Kunytska-Iliash M. (2019) Social security of Ukraine and the EU: aspects of convergence and improvement of migration policy. Baltic Journal, no. 5 (4), pp. 50–58.

Vasyljciv T. Gh., Shekhlovych A., Vasyljciv V. Gh. (2017) Finansovo-ekonomichni instrumenty stymuljuvannja rozvytku IT-sfery Ukrajiny [Financial and economic instruments to stimulate the development of the IT sphere of Ukraine]. Ekonomichnyj dyskurs, no. 4, pp. 128–136.

Volosko Ja. O. (2018) Administratyvno-pravove reghuljuvannja trudovoji mighraciji v umovakh transformaciji ekonomiky Ukrajiny [Administrative and legal regulation of labor migration in the conditions of transformation of the economy of Ukraine]. Candidate’s legal sciences. Lviv. (in Ukrainian)

Muljska O. P. (2019) Balansuvannja rynku praci v umovakh pidvyshhenoji mighracijnoji aktyvnosti naselennja. Socialjno-ekonomichni problemy suchasnogho periodu Ukrajiny [Balancing the labor market in conditions of increased migration activity of the population]. Zbirnyk naukovykh pracj, no. 1 (135), pp. 59–65.

Muljska O. P. (2015) Do formuvannja systemy socialjnogho zakhystu trudovykh mighrantiv [Before the formation of the system of social protection of migrant workers]. Ekonomika ta derzhava, no 7, pp. 54–57.

Reghionaljna mighracijna polityka ta mekhanizmy jiji realizaciji 2011 [Regional migration policy and mechanisms for its implementation] / NAN Ukrajiny, Instytut reghionaljnykh doslidzhenj; Nauk. red. U. Ja. Sadova. Lviv, 380 s.

Rushhyshyn N. M. 2018 Strukturni reformy jak bazys stalogho ta zbalansovanogho rozvytku systemy nacionaljnogho ghospodarstva [Structural reforms as a basis for sustainable and balanced development of the national economy]. Biznes-navighator, no. 6 (49), pp. 264–269.

Luzan Ju. Ja. 2010 Orghanizacijno-ekonomichnyj mekhanizm zabezpechennja rozvytku aghropromyslovogho vyrobnyctva Ukrajiny [Organizational and economic mechanism for ensuring the development of agro-industrial production of Ukraine] : monoghrafija. Kyiv: NNC IAE. (in Ukrainian)

Kryklij O. A., Maslak N. Gh. 2007 Vyznachennja sutnosti ta struktury finansovogho mekhanizmu upravlinnja filijamy banku [Defining the essence and structure of the financial mechanism of bank branch management]. Visnyk Ukrajinsjkoji akademiji bankivsjkoji spravy, no 1(22), pp. 53–58.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny [State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Demoghrafichnyj pasport terytoriji [Demographic passport of the territory] Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny. Retrieved from: http://database.ukrcensus.gov.ua/Mult/Dialog/statfile1_c_files/pasport1.htm.

Переглядів статті: 222
Завантажень PDF: 212
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Рущишин, Н., & Мульска, О. (2021). МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-41
Розділ
ЕКОНОМІКА