МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Ключові слова: страхова компанія, механізм управління, фінансова стійкість, суб’єкт управління, об’єкт управління, забезпечення, методи управління

Анотація

Стаття присвячена питанням трактування та структури механізму управління фінансовою стійкістю страховика. Зосереджено увагу на змістовому наповнені даної категорії, оскільки на сьогодні обмежено її дослідження науковцями. Доведено, що такий механізм є фінансовим, зважаючи на його універсальність та можливість застосування у різних сферах. Структуру механізму управління фінансовою стійкістю суб’єкта страхового ринку представлено у вигляді чотирьох підсистем, які взаємодіють між собою. Це дозволяє говорити про комплексність механізму та неможливість застосування лише однієї складової. Кожна підсистема містить свої елементи, ідентифікація, розуміння та правильне застосування яких дозволяє досягти ключових цілей такого управління.

Посилання

Адонін С. В., Шиманська Д. О. Управління фінансовою стійкістю суб’єкта підприємницької діяльності. Ефективна економіка. 2022. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10051 (дата звернення: 01.11.2022).

Балицька М. В. Основні принципи та механізм управління фінансовою стійкістю страхової організації. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 19. С. 61–64.

Богун М. М. Управління фінансовою стійкістю банків як невід’ємною складової національної економіки України. Економіка та підприємництво. 2021. Вип. 46. С. 73–85.

Кальченко О. М. Теоретичні аспекти формування механізму управління фінансовою стійкістю підприємства. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2016. № 2 (6). С. 320–326.

Сітак І., Івахненко А. Управління фінансовою стійкістю в системі формування фінансової стратегії підприємства. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Економічні науки. 2021. № 3. С. 7–15. DOI: https://doi.org/10.20998/2519-4461.2021.3.7 (дата звернення: 01.10.2022).

Озерова А. Г., Левкович О. В. Управління фінансовою стійкістю страхової компанії. Бізнес Інформ. 2020. № 7. C. 230–235.

Серпенінової Ю. С. Фінансовий механізм управління ліквідністю банку : дис. … канд. екон. наук: 08.00.08 / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». Суми, 2010. 197 с.

Журавльова О. Є. Фінансова стійкість страхових компаній та її забезпечення : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08 / Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана». Київ, 2014. 22 с.

Adonin S. V., Shymanska D. O. (2022) Upravlinnia finansovoiu stiikistiu subiekta pidpryiemnytskoi diialnosti [Management of financial stability of the subject of entrepreneurial activity]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, vol. 3. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10051 (in Ukrainian)

Balytska M. V. (2016) Osnovni pryntsypy ta mekhanizm upravlinnia finansovoiu stiikistiu strakhovoi orhanizatsii [Basic principles and mechanism of managing the financial stability of an insurance organization]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, vol. 19, pp. 61–64. (in Ukrainian)

Bohun M. M. (2021) Upravlinnia finansovoiu stiikistiu bankiv yak nevidiemnoiu skladovoi natsionalnoi ekonomiky Ukrainy [Management of financial stability of banks as an integral component of the national economy of Ukraine]. Ekonomika ta pidpryiemnytstvo – Economy and entrepreneurship, vol. 46, pp. 73–85. (in Ukrainian)

Kalchenko O. M. (2016) Teoretychni aspekty formuvannia mekhanizmu upravlinnia finansovoiu stiikistiu pidpryiemstva [Theoretical aspects of the formation of the mechanism for managing the financial stability of the enterprise]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia – Problems and prospects of economics and management, vol. 2 (6), pp. 320–326. (in Ukrainian)

Sitak I., Ivakhnenko A. (2021) Upravlinnia finansovoiu stiikistiu v systemi formuvannia finansovoi stratehii pidpryiemstva [Management of financial stability in the system of formation of the company's financial strategy]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «Kharkivskyi politekhnichnyi instytut». Ekonomichni nauky – Bulletin of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". Economic sciences, vol. 3, pp. 7–15. DOI: https://doi.org/10.20998/2519-4461.2021.3.7 (in Ukrainian)

Ozerova A. H., Levkovych O. V. (2020) Upravlinnia finansovoiu stiikistiu strakhovoi kompanii [Management of financial stability of an insurance company]. Biznes Inform – Business Inform, vol. 7, pp. 230–235. (in Ukrainian)

Serpeninovoi Yu. S. (2010) Finansovyi mekhanizm upravlinnia likvidnistiu banku [Financial mechanism of bank liquidity management]. Candidate’s thesis. Sumy. (in Ukrainian)

Zhuravlova O. Ye. (2014) Finansova stiikist strakhovykh kompanii ta yii zabezpechennia [Financial stability of insurance companies and its provision]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 284
Завантажень PDF: 291
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Мельничук, І., & Ляшук, О. (2022). МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ . Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-46
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають