ЗМІСТ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

Ключові слова: соціальний капітал, банківська установа, довіра, репутація, гудвіл, соціальна відповідальність бізнесу

Анотація

Стаття присвячена характеристиці соціального капіталу банківської установи. Проведено аналіз досліджень вчених в частині змістового наповнення категорії «соціальний капітал», виявлено наявність проблем його оцінки та відображення в системі бухгалтерського обліку. Обґрунтовано, що банки, маючи в наявності арсенал достатніх засобів для ефективного формування соціального капіталу, можуть розглядати його через призму ключових характеристик в частині соціальної, громадської роботи. Наявність достатнього соціального капіталу забезпечує можливість банку сформувати додаткову вартість у вигляді гудвілу та значно покращити фінансові показники своєї роботи. Оскільки складові соціального капіталу можуть відображатися за різними статтями фінансових звітів, доречно подавати інформацію про соціальний капітал банку в цілому у нефінансових звітах.

Посилання

Жиглей І. В. Соціальний капітал та його місце в системі бухгалтерського обліку. Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. 2007. № 2 (40). С. 53–62.

Романенко О. О., Яворська О. Г. Соціальний капітал в умовах інтелектуалізації підприємств сфери туризму та індустрії гостинності. Економiка та держава. 2018. № 4. С. 26–31.

Боцян Т. В., Зварич Л. В. Соціальний капітал в індустрії гостинності: обліковий аспект. Економіка. Управління. Інновації. 2019. Випуск № 1 (24). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2019_1_4

Яворська О. Г.Соціальний капітал підприємств середнього та малого бізнесу сфери туризму та індустрії гостинності. Бізнес-Навігатор.2018. Випуск 4 (47). С. 134–138.

Яворська О. Г. Соціальний капітал підприємств індустрії туризму та гостинності. Проблеми економіки та політичної економії. 2018. № 1. С. 236–247.

Мельничук М. О. Організаційно-методичні аспекти обліку елементів соціального капіталу підприємства. Науковий погляд: економіка та управління. 2020. № 1 (67).С. 173–179.

Бурджанадзе І. В. Соціальний капітал підходи до визначення і виміру. Економіка і управління. 2018. № 4. С. 19–24.

Гриненко А. М., Кирилюк В. В. Соціальний капітал: сутність і генезис його трактування. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2017. № 2. С. 321–328.

Нафус І. І. Соціальний капітал як категорія економіко-теоретичного дослідження. Бізнес-Навігатор. 2018. Випуск 1–1 (44). С. 17–20.

Галушка З., Нафус І. Соціальний капітал як економічний ресурс: сутність та методологічні підходи до його оцінки. Економічна теорія. 2019. № 1. С. 71–86.

Бурджанадзе І. В. Соціальний капітал організації: поняття і методи оцінки. Економіка і управління. 2020. № 2. С. 53–62.

Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління : Наказ Міністерства фінансів України від 07.12.2018 р. № 982. Дата оновлення: 18.01.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0982201-18#Text (дата звернення: 25.02.2022).

Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України : Постанова правління НБУ від 24.10.2011. № 373. Дата оновлення: 13.05.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1288-11#Text (дата звернення: 25.02.2022).

Zhyhlei, I. V. (2007). Sotsialnyi kapital ta yoho mistse v systemi bukhhalterskoho obliku [Social capital and its place in the accounting system].Visnyk ZhDTU. Seriia: Ekonomichni nauky – Bulletin of ZhSTU. Series: Economic Sciences, 2 (40), 53–62. (in Ukrainian)

Romanenko, O. O., Yavorska, O. H. (2018). Sotsialnyi kapital v umovakh intelektualizatsii pidpryiemstv sfery turyzmu ta industrii hostynnosti [Social capital in terms of intellectualization of enterprises in the field of tourism and hospitality industry]. Ekonomika ta derzhava – Economy and state, 4, 26–31. (in Ukrainian)

Botsian, T. V., Zvarych, L. V. (2019). Sotsialnyi kapital v industrii hostynnosti: oblikovyi aspekt [Social capital in the hospitality industry: accounting aspect]. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii – Economy. Management. Innovation, 1(24). Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2019_1_4 (in Ukrainian)

Iavorska, O. H. (2018). Sotsialnyi capital pidpryiemstv serednoho ta maloho biznesu sfery turyzmu ta industrii hostynnosti [Social capital of medium and small businesses in the field of tourism and hospitality industry]. Biznes-Navihator – Business Navigator, 4(47), 134–138. (in Ukrainian)

Iavorska, O. H. (2018). Sotsialnyi capital pidpryiemstv industrii turyzmu ta hostynnosti [Social capital of the tourism and hospitality industry]. Problemy ekonomiky ta politychnoi ekonomii – Problems of economics and political economy, 1, 236–247. (in Ukrainian)

Melnychuk, M. O. (2020). Orhanizatsiino-metodychni aspekty obliku elementiv sotsialnoho kapitalu pidpryiemstva [Organizational and methodological aspects of accounting for elements of social capital of the enterprise]. Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia – Scientific view: economics and management, 1(67), 173–179. (in Ukrainian)

Burdzhanadze, I. V. (2018). Sotsialnyi capital: pidkhody do vyznachennia i vymiru [Social capital approaches to definition and measurement]. Ekonomika i upravlinnia – Economics and management, 4, 19–24. (in Ukrainian)

Hrynenko, A. M., Kyryliuk, V. V. (2017). Sotsialnyi kapital: sutnist i henezys yoho traktuvannia [Social capital: the essence and genesis of its interpretation]. Sotsialno-trudovividnosyny: teoriia ta praktyka – Social and labor relations: theory and practice, 2, 321–328. (in Ukrainian)

Nafus, I. I. (2018). Sotsialnyi kapital yak katehoriia ekonomiko-teoretychnoho doslidzhennia [Social capital as a category of economic and theoretical research]. Biznes-Navihator – Business Navigator, 1–1(44), 17–20. (in Ukrainian)

Halushka, Z., Nafus, I. (2019). Sotsialnyi kapital yak ekonomichnyi resurs: sutnist ta metodolohichni pidkhody do yoho otsinky [Social capital as an economic resource: the essence and methodological approaches to its evaluation]. Ekonomichna teoriia – Economic theory, 1, 71–86. (in Ukrainian)

Burdzhanadze, I. V. (2020). Sotsialnyi capital orhanizatsii: poniattia i metody otsinky [Social capital of the organization: the concept and methods of evaluation]. Ekonomika i upravlinnia – Economics and management, 2, 53–62. (in Ukrainian)

Order of the Ministry of Finance of Ukraine оn approval of Methodical recommendations for the preparation of the management report № 982 (dated 2018, December 07). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0982201-18#Text (in Ukrainian)

Resolution of the NBU Board on approval of the Instruction on the procedure for compiling and publishing financial statements of banks of Ukraine № 373 (2011, October 24). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1288-11#Text (in Ukrainian)

Переглядів статті: 241
Завантажень PDF: 143
Опубліковано
2022-01-22
Як цитувати
Мельничук, І., & Лопатовська, О. (2022). ЗМІСТ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-3
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ