СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРИРОДНОГО РУХУ НАСЕЛЕННЯ ЯК ФАКТОРУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СТІЙКОСТІ УКРАЇНИ

Ключові слова: природний рух населення, народження, смертність, міграція, трендовий аналіз, прогноз, демографічна стійкість

Анотація

Проаналізовано динаміку демографічних показників, що визначають природний рух населення. Розраховано темпи приросту кількості народжених і померлих громадян в Україні в 1991−2019 роках. З метою визначення в майбутньому основних гіпотетичних демографічних тенденцій в якості аналізу і механізму прогнозування був обраний математичний метод – трендового аналізу. Гіпотетично було встановлено, що за розробленим прогнозом природнє скорочення населення в 2020–2030 рр. в Україні (за оптимістичним сценарієм) може становити 1,33 млн. осіб. Крім того, за розробленим гіпотетичним прогнозом встановлено, що міграційний приріст населення в 2020–2030 рр. може додатково збільшитись (за оптимістичним сценарієм) на 880 тис. осіб. Розроблено рекомендації щодо стабілізації чисельності населення та підвищення демографічної стійкості України в сучасних умовах глобалізації.

Посилання

Рейтинг країн світу за чисельністю населення. Центр гуманітарних технологій. 2020. URL: https://gtmarket.ru/ratings/world-population

Boubtane E., Dumont J.-C., Rault C. Immigration and Economic Growth in the OECD Countries 1986−2006. France. 2016. URL: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01252406/document

Maestas N., Mullen K. J., Powell D. The effect of population aging on economic growth, the labor force and productivity. Cambridge. 2016. URL: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w22452/w22452.pdf

Грішнова О.А., Харазішвілі Ю.М. Демографічна безпека України: індикатори, рівень, загрози. Демографія та соціальна економіка. 2019. № 2. С. 65−80.

Козловський С.В., Мазур Г.Ф., Непиталюк А.В. Демографічна стійкість суспільства як основа економічного розвитку. Економіка та держава. 2019. № 10. С. 14−19.

Сайт Національної академії наук. Інтерв’ю академіка Елли Лібанової: «Україна може рухатись швидше. Якщо не змінюватиме напрям і правила». Київ. 2021. URL: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7388

Пирожков С.І. Демографічний фактор у глобальній стратегії розвитку України. Демографія та соціальна економіка. 2004. № 1−2. С. 5−20.

Демографічна криза в Україні. Проблеми дослідження, витоки, складові, напрями протидії / за ред. В.С. Стешенко. Київ : Інститут економіки НАН України, 2001. 560 с.

Грибіненко О.М. Економічна безпека країн світу в контексті сталого розвитку: монографія. Дніпро : Середняк Т.К., 2020, 434 с.

Сайт електронного журналу ВВС. Українська демографія: що змінилося за 25 років? Київ. 2016. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/society/2016/08/160801_ukraine_demography_az

Сайт Державної служби статистики України. Населення. Київ. 2021. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Слово державним органам. Розмір допомоги при народженні дитині у 2011 році збільшено. Київ. 2011. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/sb/2011/may/issue-9/article-95314.html

Журнал «Дебет-Кредит». Держбюджет-2020: розмір допомоги при народженні дитини пропонують збільшити. Київ. 2020. URL: https://news.dtkt.ua/labor/other/58411

Сайт Радіо Свободи. Чому в Україні смертність вища, ніж народжуваність? Київ. 2017. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/28859966.html

Грабовецький Б.О. Економічна статистика. Вінниця : ВНТУ, 2001. 169 с.

Сайт «Українська правда». В Украине живет 37,3 миллиона человек – оценка правительства. Киев. 2020. URL: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/23/7238191/

Козловський С.В., Козловський В.О., Бурлака О.М. Стійкість розвитку аграрної галузі регіону як чинник економічного зростання України. Економіка України. 2014. № 9. С. 59–73.

Козловський С.В. Фінансова математика : навчальний посібник Київ : Знання України, 2006. 308 с.

Калетнік Г.М., Козловський С.В., Козловський В.О. Стійкість економіки як фактор безпеки та розвитку держави. Економіка України. 2012. № 7. С.16−25.

Rejtyngh krajin svitu po chyseljnosti naselennja. Centr ghumanitarnykh tekhnologhij [Ranking of countries in the world by population. Center for Humanitarian Technologies]. Available at: https://gtmarket.ru/ratings/world-population

Boubtane E., Dumont J.-C., Rault C. (2016). Immigration and Economic Growth in the OECD Countries 1986−2006. Available at: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01252406/document

Maestas N., Mullen K. J., Powell D. (2016). The effect of population aging on economic growth, the labor force and productivity. Cambridge. 2016. Available at: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w22452/w22452.pdf

Ghrishnova O.A., Kharazishvili Ju.M. (2019). Demoghrafichna bezpeka Ukrajiny: indykatory, rivenj, zaghrozy. Demoghrafija ta socialjna ekonomika, no 2, pp. 65−80.

Kozlovsjkyj S.V., Mazur Gh.F., Nepytaljuk A.V. (2019). Demoghrafichna stijkistj suspiljstva jak osnova ekonomichnogho rozvytku [Demographic stability of society as a basis for economic development]. Ekonomika ta derzhava, no 10, pp. 14−19.

Sajt Nacionaljnoji akademiji nauk. Interv'ju akademika Elly Libanovoji: «Ukrajina mozhe rukhatysj shvydshe. Jakshho ne zminjuvatyme naprjam i pravyla» [Website of the National Academy of Sciences. Interview with Academician Ella Libanova: «Ukraine can move faster. Unless it changes direction and rules»]. Available at: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7388

Pyrozhkov S.I. (2004). Demoghrafichnyj faktor u ghlobaljnij strateghiji rozvytku Ukrajiny [Demographic factor in the global development strategy of Ukraine]. Demoghrafija ta socialjna ekonomika, no 1−2, pp. 5−20.

Steshenko V.S. (2001). Demoghrafichna kryza v Ukrajini. Problemy doslidzhennja, vytoky, skladovi, naprjamy protydiji [Demographic crisis in Ukraine. Research problems, sources, components, directions of counteraction]. monohrafiya [a monograph]. Kyjiv : Instytut ekonomiky NAN Ukrajiny, 560 p. (in Ukrainian).

Ghrybinenko O.M. (2020). Ekonomichna bezpeka krajin svitu v konteksti stalogho rozvytku [Economic security of the world in the context of sustainable development]. monohrafiya [a monograph]. Dnipro : Serednjak T.K., 434 p. (in Ukrainian).

Sajt elektronnogho zhurnalu VVS. Ukrajinsjka demoghrafija: shho zminylosja za 25 rokiv? [Economic security of the world in the context of sustainable development. The site of the BBC electronic magazine. Ukrainian demographics: what has changed in 25 years?]. Available at: https://www.bbc.com/ukrainian/society/2016/08/160801_ukraine_demography_az

Sajt Derzhavnoji sluzhby statystyky Ukrajiny. Naselennja [Website of the State Statistics Service of Ukraine. Population]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua

Slovo derzhavnym orghanam. Rozmir dopomoghy pry narodzhenni dytyni u 2011 roci zbiljsheno [A word to government agencies. The amount of childbirth allowance in 2011 was increased]. Available at: https://i.factor.ua/ukr/journals/sb/2011/may/issue-9/article-95314.html

Zhurnal «Debet-Kredyt». Derzhbjudzhet-2020: rozmir dopomoghy pry narodzhenni dytyny proponujutj zbiljshyty [Debit-Credit Magazine. State Budget 2020: the amount of childbirth assistance is proposed to increase]. Available at: https://news.dtkt.ua/labor/other/58411

Sajt Radio Svobody. Chomu v Ukrajini smertnistj vyshha, nizh narodzhuvanistj? [Radio Liberty website. Why is the death rate higher than the birth rate in Ukraine?]. Available at: https://www.radiosvoboda.org/a/28859966.html

Ghrabovecjkyj B.O. (2001). Ekonomichna statystyka [Economic statistics]. Vinnycja : VNTU, 169 p. (in Ukrainian)

Sajt «Ukrajinsjka pravda». V Ukrayne zhyvet 37,3 myllyona chelovek – ocenka pravyteljstva [Ukrainian Pravda website. 37.3 million people live in Ukraine − government estimate]. Available at: https://www.pravda.com.ua/rus/news/ 2020/01/23/7238191/

Kozlovsjkyj S.V., Kozlovsjkyj V.O., Burlaka O.M. (2014). Stijkistj rozvytku aghrarnoji ghaluzi reghionu jak chynnyk ekonomichnogho zrostannja Ukrajiny [Sustainability of the agricultural sector of the region as a factor of economic growth of Ukraine]. Ekonomika Ukrajiny, no 9, pp. 59−73.

Kozlovsjkyj S.V. (2006). Finansova matematyka : navchaljnyj posibnyk [Financial mathematics: a textbook]. Kyiv: Znannja Ukrajiny, 308 р. (in Ukrainian)

Kaletnik Gh.M., Kozlovsjkyj S.V., Kozlovsjkyj V.O. (2012). Stijkistj ekonomiky jak faktor bezpeky ta rozvytku derzhavy [Economic stability as a factor of security and development of the state]. Ekonomika Ukrajiny, no 7, pp. 16−25.

Переглядів статті: 370
Завантажень PDF: 188
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Заюков, І., Лавров, Р., & Олійник, Л. (2021). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРИРОДНОГО РУХУ НАСЕЛЕННЯ ЯК ФАКТОРУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СТІЙКОСТІ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-12
Розділ
ЕКОНОМІКА