ДОСЛІДЖЕННЯ СУТІ, ФОРМ, МЕТОДІВ ТА РОЛІ МОТИВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

  • Наталя Магас Львівський інститут «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» https://orcid.org/0000-0003-4496-9262
  • Євгенія Парфенюк Львівський інститут «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» https://orcid.org/0000-0003-1308-0348
  • Галина Стойко Львівський інститут «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» https://orcid.org/0000-0001-5495-588X
Ключові слова: мотивація, стимулювання, стимул, персонал, підприємство, продуктивність праці, самоменеджмент

Анотація

У статті визначено важливість застосування різних форм мотивації в управління персоналом підприємства. Персонал розглядається як основний інтелектуальний ресурс, тому надзвичайно важливо використовувати всі його вміння, знання, можливості у повному обсязі для реалізації стратегічних цілей діяльності підприємства. Для цього необхідно використовувати різноманітні форми, види та методи мотивації, щоб стимулювати кожного окремого працівника підвищувати свою продуктивність праці. Проведено аналіз різних наукових поглядів на поняття «мотивація», визначено основні форми та методи мотивації персоналу, досліджено фактори впливу на стимулювання праці персоналу підприємства. Наголошено, що в управління персоналом підприємства для підвищення ефективності діяльності, необхідно застосовувати комплексі методи мотивації, які дають синергетичний ефект підвищення продуктивності праці працівників (бажання працівників до самоменеджменту, покращувати свої вміння та знання, підвищувати професійні компетенції).

Посилання

Савченко В.А. Управління розвитком персоналу : навч. посібник. Київ : КНЕУ, 2002. 351 с.

Булатов А. Економіка. Видання 3-тє, перероблене та доповнене : підручник / за редакцією доктора економічних наук професора А.С. Булатова. Москва : Юрист, 1999.

Мочерний С.В. Економічний словник – довідник / ред. док. екон. наук, проф. С.В. Мочерного. Київ : Феміна, 1995. 368 с.

Управління персоналом фірми : навчальний посібник / Під ред. д.е.н. Крамаренко В.І., д.е.н. Холода Б.І. Київ : ЦУЛ, 2003. 272 с.

Нестерчук В.П. Організація та мотивація праці : навч. посіб. Київ : Вид-во європ. ун-ту фінансів, інформац. систем, менеджменту і бізнесу, 1999. 88 с.

Шинкаренко В.Г., Криворучко О.Н. Система мотиваційного моніторингу працівників підприємства. Україна: аспекти праці. 2000. № 4. С. 27–32.

Savchenko V.A. (2002) Upravlinnya rozvytkom personalu: navch. posibnyk [Personnel development management]. Kyiv: KNEU, 351 p. (in Ukrainian)

Bulatov A. (1999) Ekonomika [Economy] Vydannya 3-tye, pereroblene ta dopovnene. Pidruchnyk. Moskva: Yuryst. (in Russian)

Mochernyj S.V. (1995) Ekonomichnyj slovnyk – dovidnyk [The economic dictionary]. Kyiv: Femina. 368 p. (in Ukrainian)

Kramarenko V.I., Xolod B.I. (ed.) (2003) Upravlinnya personalom firmy: navchalnyj posibnyk [Company personnel management]. Kyiv: CzUL, 272 p. (in Ukrainian)

Nesterchuk V.P. (1999) Organizaciya ta motyvaciya praci: navch. posib. [Labor organization and motivation]. Kyiv: Vyd-vo yevrop. un-tu finansiv, informacz. system, menedzhmentu i biznesu, 88 p. (in Ukrainian)

Shynkarenko V.G., Kryvoruchko O.N. (2000) Systema motyvacijnogo monitoryngu pracivnykiv pidpryyemstva [The system of motivational monitoring of the company's employees]. Ukrayina: aspekty praci, vol. 4, pp. 27–32. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 178
Завантажень PDF: 202
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Магас, Н., Парфенюк, Є., & Стойко, Г. (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ СУТІ, ФОРМ, МЕТОДІВ ТА РОЛІ МОТИВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-25
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ