ДОСЛІДЖЕННЯ СУТІ, РУХУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ГРОШОВОГО ПОТОКУ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: грошові потоки, рух грошових коштів, операційна, інвестиційна, фінансова діяльність, чистий грошовий потік, ефективність грошового потоку

Анотація

У статті з’ясовано роль оцінки руху та аналізу ефективності грошових потоків у фінансово-господарській діяльності підприємства з метою управління ними. Постійний аналіз руху грошових потоків, оцінка їх динаміки і структури, виявлення чинників, які впливають на елементи грошових потоків, сприяють своєчасному і адекватному реагуванню на перебіг бізнес-процесів, вдосконаленню системи фінансового управління діяльністю підприємства. Проведено аналіз руху грошових потоків на основі Звіту про рух грошових коштів прямим методом. Здійснено аналіз та оцінку ефективності формування грошових потоків підприємства на основі коефіцієнтного методу. Управління грошовими потоками є важливим інструментом, що дозволяє відшкодовувати витрати, створювати прибуток, що зумовлює зростання добробуту, розширення потенціалу, збільшення частки на ринку, підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Посилання

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7 (МСБО 7). Звіт про рух грошових коштів. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_019#Text

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1. Загальні вимоги до фінансової звітності: Затверджено Наказом Міністерства Фінансів України від 07.02.2014 р. № 73. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13

Лігоненко Л. О., Ситник Г. В. Управління грошовими потоками : навч. посіб. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. 255 с.

Небавская Т. В., Баранник В. В., Воропаева Я. С. Отчетность в формате МСФО. Отчет о движении денежных средств. Инновационная экономика : перспективы развития и совершенствования. 2016. № 7(17). С. 226–231. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27398217

Податки & бухоблік. Січень. 2018. № 06. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2018/january/issue-06/article-33434.html

Бланк И. А. Управление денежными потоками. Київ : Ника-Центр, 2007. 752 с.

Ясишена В. В., Пославська Л. І. Систематизація основних елементів управління грошовими потоками підприємства. Економічний простір. 2016. №106. С. 241–254. URL: https://cutt.ly/QYl9COT

Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 7 (MSBO 7). Zvit pro rukh hroshovykh koshtiv. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_019#Text (in Ukrainian)

Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 1. Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti: Zatverdzheno Nakazom Ministerstva Finansiv Ukrainy vid 07.02.2014 r. 73. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (in Ukrainian)

Lihonenko L. O., Sytnyk H. V. (2005) Upravlinnia hroshovymy potokamy : navch. posib. Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t. (in Ukrainian)

Nebavskaia T. V., Barannyk V. V., Voropaeva Ya. S. (2016). Otchetnost, v formate MSFO. Otchet o dvyzhenyy denezhnыkh sredstv Ynnovatsyonnaia ekonomyka: perspektyvy razvytyia y sovershenstvovanyia. №7 (17). S. 226–231. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=27398217

Podatky & bukhoblik. Sichen (2018). № 06. Available at: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2018/january/issue-06/article-33434.html

Blank Y. A. (2007) Upravlenye denezhnыmy potokamy. Kyiv: Nyka-Tsentr.

Iasyshena V. V., Poslavska L. I. (2016) Systematyzatsiia osnovnykh elementiv upravlinnia hroshovymy potokamy pidpryiemstva. Ekonomichnyi prostir. № 106. S. 241–254. Available at: https://cutt.ly/QYl9COT

Переглядів статті: 151
Завантажень PDF: 141
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Стефанишин, О., & Магас, Н. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ СУТІ, РУХУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ГРОШОВОГО ПОТОКУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-99
Розділ
ЕКОНОМІКА