АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ТА ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ПУБЛІЧНОГО ФІНАНСУВАННЯ ПОТРЕБ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

Ключові слова: економічна безпека, фінансування економічної безпеки, публічне фінансування, бюджетні витрати

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальної проблематики пошуку джерел фінансування заходів, спрямованих на забезпечення економічної безпеки держави в умовах посилення зовнішніх викликів. З’ясовано, що основним джерелом надходження коштів, на реалізацію заходів щодо формування ефективних систем економічної безпеки, є публічне фінансування, яке здійснюється за рахунок бюджетного фінансування. При цьому доведено, що за окремими напрямками суттєвого ваги набуває також формування приватно-державного партнерства при реалізації проектів, котрі являються складовими інтегрованої системи економічної безпеки держави. Доведено, що для забезпечення високої ефективності функціонування системи економічної безпеки держави необхідно сформувати дієву систему планування фінансових потоків та їх джерел, які можуть бути спрямовані на конкретну реалізацію превентивних заходів по уникненню ризиків та загроз або усунення їх негативного впливу.

Посилання

Ареф’єва О. В., Кузенко Т. Б. Економічні основи формування фінансової складової економічної безпеки. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 1. С. 98–103.

Дзямулич М. І. Особливості страхування інвестиційних проектів в умовах нестабільності фінансових ринків. Економічний форум. 2011. № 1. С. 185–189.

Соломін Г. В. Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємництва: навчальний посібник. Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2018. 234 с.

Шматковська Т., Дзямулич М., Стащук О. Особливості моделювання бізнес-процесів в умовах формування цифрової економіки. Економіка та суспільство. 2021. № 26.

Юрків Н. Я. Загрози економічної безпеки реального сектора економіки. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2014. № 1. С. 202–215.

Kahler M. Economic security in an era of globalization: definition and provision. The Pacific Review. 2004. Vol. 17(4). Pp. 485–502.

The World Bank. URL: https://data.worldbank.org (дата звернення 01.11.2022).

Arefieva, O. V. & Kuzenko, T. B. (2009) Ekonomichni osnovy formufannia finansovoi skladovoi ekonomichnoi bezpeky [Economic foundations of the formation of the financial component of economic security]. Aktualni problem ekonomiky, vol. 1, pp. 98–103. (in Ukrainian)

Dziamulych, M. I. (2011) Osoblyvosti strakhuvannia investytsiinykh proektiv v umovakh nestabilnosti finansovykh rynkiv [Peculiarities of insurance of investment projects in conditions of instability of financial markets]. Ekonomichnyi forum, vol. 1, pp. 185–189. (in Ukrainian)

Yurkiv N. Ya. (2014) Zagrozy ekonomichnoi bezpeky realnogo sektora ekonomiky [Threats to the economic security of the real sector of the economy]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnogo universytetu derzhavnoi podat-kovoi sluzhby Ukrainy, vol. 1, pp. 202–215. (in Ukrainian)

Solomin, G. V. (2018) Zabezpechennia finansovo-ekonomichnoi bezpeky pidpryiemnytstva [Ensuring financial and economic security of entrepreneurship]. Dnipro: Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. (in Ukrainian)

Shmatkovska, T., Dziamulych, M. & Stashchuk, O. (2021) Osoblyvosti modeliuvannia bisnes-protsesiv v umovakh formuvannia tsyfrovoi ekonomiky [Peculiarities of modeling business processes in the conditions of the formation of the digital economy]. Ekonomka ta suspilstvo, vol. 26. (in Ukrainian).

Kahler M. (2004). Economic security in an era of globalization: definition and provision. The Pacific Review, vol. 17(4), pp. 485–502.

The World Bank. Retrieved from: https://data.worldbank.org (accessed on 01.11.2022).

Переглядів статті: 200
Завантажень PDF: 120
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Добрянський, О. (2022). АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ТА ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ПУБЛІЧНОГО ФІНАНСУВАННЯ ПОТРЕБ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-20
Розділ
ЕКОНОМІКА