АНТИКРИЗОВИЙ ПАКЕТ ЗАХОДІВ ЯК СКЛАДОВА ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

  • Людмила Левковська Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0002-7823-7062
  • Олег Добрянський Київська митниця Держмитслужби https://orcid.org/0000-0003-3297-3571
Ключові слова: економічна безпека, інтегрована система економічної безпеки, антикризове управління, антикризові заходи

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем формування антикризових заходів в рамках забезпечення ефективності функціонування інтегрованої системи економічної безпеки України в умовах сучасних викликів та трансформацій. Визначено, що дієва система економічної безпеки потребує розробки комплексу заходів та рішень, спрямованих на превентивне забезпечення успішності її діяльності в кризових умовах. В такому аспекті виникає об’єктивна необхідність визначення також принципів побудови такої системи антикризового управління, а також методів реалізації прийнятих заходів, спрямованих на стабілізацію економічної системи загалом. Доведено необхідність формування дієвих схем антикризового управління економічними системами в сучасних умовах, а також – здійснення комплексу заходів, спрямованих на адаптацію існуючого управлінського інструментарію до заданих потреб. Досліджено необхідність забезпечення ефективності антикризових заходів, що можуть бути прийняті в рамках антикризового управління.

Посилання

1. Вербівська Л. В. Інвестиційна стратегія соціально-економічного розвитку регіону: зміст і структура. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Інноваційний розвиток економіки : Зб. наук. праць. 2007. С. 3–34.
2. Вербівська Л. В. Формування інвестиційної стратегії соціально-економічного розвитку прикордонного регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та екон. наук : 08.10.01. Львів, 2004. 25 с.
3. Вербівська Л. В., Судук І. В. Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємства та основні принципи її формування. Молодий вчений. 2017. № 10. С. 827–833.
4. Никифорак В. А., Кобеля З. І., Вербівська Л. В. Організація виробництва : навч. посіб. Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2010. 407 c.
5. Соломін Г. В. Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємництва: навчальний посібник. Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2018. 234 с.
6. Школа І. Н. Трансформаційні процеси економіки України в регіональному вимірі: монографія. Чернівці : Книги-ХХІ, 2004. 360 с.
7. Шматковська, Т., Дзямулич, М., Стащук, О. Особливості моделювання бізнес-процесів в умовах формування цифрової економіки. Економіка та суспільство. 2021. № 26.
8. Bezrukova, N., Huk, L., Chmil, H., Verbivska, L., Komchatnykh, O., & Kozlovskyi, Y. Digitalization as a Trend of Modern Development of the World Economy. WSEAS Transactions on Environment and Development. 2022. Vol. 18. Pp. 120–129.
1. Verbivska L. V. (2007) Investytsiina stratehiia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehionu: zmist i struktura [Investment strategy of socio-economic development of the region: content and structure]. Sotsialno-ekonomichni doslidzhennia v perekhidnyi period. Innovatsiinyi rozvytok ekonomiky, vol. 1, pp. 3–34. (in Ukrainian)
2. Verbivska L. V. (2004). Formuvannia investytsiinoi stratehii sotsialno-ekonomichnoho rozvytku prykordonnoho rehionu [Formation of an investment strategy for socio-economic development of the border region]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Lviv. (in Ukrainian)
3. Verbivska L. V. & Suduk I. V. (2017) Stratehiia zabezpechennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva ta osnovni pryntsypy yii formuvannia [Strategy of ensuring the competitiveness of the enterprise and the basic princi-ples of its formation]. Molodyi vchenyi, vol. 10, pp. 827–833. (in Ukrainian)
4. Nykyforak, V. A., Kobelia, Z. I. & Verbivska L. V. (2010). Organizatsiia vyrobnytstva [Organization of production]. Chernivtsi: Chernivtsi national University named after Yu. Fedkovych. (in Ukrainian)
5. Solomin, G. V. (2018). Zabezpechennia finansovo-ekonomichnoi bezpeky pidpryiemnytstva [Ensuring financial and economic security of entrepreneurship]. Dnipro: Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. (in Ukrainian)
6. Shkola, I. N. (2004). Transformatsiini procesy ekonomiky Ukrainy v regionalnomu vymiri [Transformational processes of Ukraine's economy in the regional dimension]. Chernivtsi: Knygy-XXI. (in Ukrainian)
7. Shmatkovska, T., Dziamulych, M. & Stashchuk, O. (2021). Osoblyvosti formuvannia bisnes-protsesiv v umovakh formuvannia tsyfrovoi ekonomiky [Peculiarities of modeling business processes in the conditions of the formation of the digital economy]. Ekonomka ta suspilstvo, vol. 26. (in Ukrainian)
8. Bezrukova, N., Huk, L., Chmil, H., Verbivska, L., Komchatnykh, O., & Kozlovskyi, Y. (2022). Digitalization as a Trend of Modern Development of the World Economy. WSEAS Transactions on Environment and Development, vol. 18, 120–129.
Переглядів статті: 177
Завантажень PDF: 158
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Левковська, Л., & Добрянський, О. (2022). АНТИКРИЗОВИЙ ПАКЕТ ЗАХОДІВ ЯК СКЛАДОВА ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ. Економіка та суспільство, (43). вилучено із https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1700
Розділ
ЕКОНОМІКА