ДО ПИТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ ПІД ЧАС І ПІСЛЯ ВІЙНИ

  • Іван Демішев Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-2181-3620
  • Сергій Войтко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-2488-3210
Ключові слова: інвестиційний потенціал, прямі іноземні інвестиції, інвестиційний імідж, формування інвестиційної привабливості, політика залучення іноземних інвестицій, відновлення економіки

Анотація

Стаття присвячена проблематиці та перспективам залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в економіку України, що набуває особливого значення під час відновлення економіки після російсько-української війни. Розглянуто сутність інвестиційного потенціалу країни та виявлено складові цього поняття. Проаналізовано потоки іноземних інвестицій в Україну, їх обсяг, спрямування і країни походження. Здійснено огляд динаміки потоків іноземних інвестицій за 10 років і факторів, що на неї вплинули. Обгрунтовано важливість окремих напрямів іноземних інвестицій та обсяги для національної економіки в довгостроковому вимірі. На основі аналізу зарубіжного досвіду надано рекомендації щодо формування інвестиційної привабливості стратегічних сфер України в умовах відновлення економіки після війни з урахуванням пріоритетів її економічного розвитку.

Посилання

Титаренко Н.О. & Поручник А. М. (2000) Теорії інвестицій: навчальний посібник. Київ : КНЕУ.

Загородній А.Г. & Вознюк Г.Л. (2007) Фінансово-економічний словник. Київ : Знання.

Луців Б.Л. & Стечишин Т.Б. (2009) Інвестиційний потенціал банківської системи України. Фінанси України, 9(1), 67–77.

Герасимчук З.В. & Ткачук В.Р. (2009) Інвестиційний потенціал регіону: методика оцінки, механізми нарощування. (Монографія). Луцьк : Надстир’я.

Статистика зовнішьного сектору України, НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector–external/data–sector–external#5 (дата звернення: 11.11.2022)

Офіційний сайт OECD. Світові потоки інвестицій. URL: https://data.oecd.org/ (дата звернення: 11.11.2022)

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 11.11.2022)

Індекс інвестиційної привабливості України від EBA. URL: https://eba.com.ua/research/doslidzhennya-ta-analityka/ (дата звернення: 11.11.2022)

Tytarenko N.O. & Poruchnyk A.M. (2000) Teoriyi investyciy: navchalny posibnyk [Theories of investment: a study guide]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Zagorodnii A.G. & Voznyuk G.L. (2007) Finansovo-economichny slovnyk [Financial and economic dictionary]. Kyiv.: Znannia. (in Ukrainian)

Lutsiv B.L. & Stechyshyn T.B. (2009) Inestyciyny potencial bankivskoyi systemy [Investment potential of the banking system of Ukraine]. Finansy Ukrayiny, 9(1), 67–77. (in Ukrainian)

Gerasimchuk Z.V. & Tkachuk V.R. (2009) Inestyciyny potencial regionu: metodyka ocinky, mehanismy naroshchuvannya [Investment potential of the region: evaluation method, mechanisms of increase]. Lutsk : Nadstryya. (in Ukrainian)

Statystyka zovnishnogo sektoru Ukrayiny, NBU [Statistics of the external sector of Ukraine, NBU]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector–external/data–sector–external#5 (accessed November 11, 2022)

Oficiyny sayt OECD. Svitovi potoky investyciy [Official website of the OECD. Global investment flows]. Available at: https://data.oecd.org/ (accessed November 11, 2022)

Oficiyny sayt Derjavnoyi slujby statystyky Ukrayiny [Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed November 11, 2022)

Index investyciynoyi pryvablyvosti Ukrayiny vid EBA [Investment attractiveness index of Ukraine from EBA]. Available at: https://eba.com.ua/research/doslidzhennya-ta-analityka/ (accessed November 11, 2022)

Переглядів статті: 581
Завантажень PDF: 553
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Демішев, І., & Войтко, С. (2022). ДО ПИТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ ПІД ЧАС І ПІСЛЯ ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-19
Розділ
ЕКОНОМІКА