ФОРМУВАННЯ ІНДЕКСУ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПЕРЕХОДУ КРАЇН ЄВРОПИ ДО ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

  • Анастасія Хмілевська Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0001-8210-0635
  • Сергій Войтко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-2488-3210
Ключові слова: циркулярна економіка, європейські країни, показники циркулярної економіки, конкурентоспроможність, управління відходами

Анотація

Стаття присвячена актуальному завданню аналізу переходу країн Європейського Союзу, Великобританії, Норвегії та України до циркулярної економіки. Беручи до уваги відсутність єдиного методологічного підходу до вимірювання показників процесу реалізації циркулярної економіки на національному та глобальному рівнях. У статті використано розроблений авторами підхід для створення індексу циркулярної економіки на основі 13 індикаторів. Проведено аналіз кожного з 13 індикаторів, розраховано індекс циркулярної економіки за 2010-2018 роки та здійснено ранжування країн за ступенем реалізації засад циркулярної економіки. На основі отриманих результатів проведено кореляційний аналіз між показником циркулярної економіки та індексом глобальної конкурентоспроможності.

Посилання

Вернадський В. Декілька слів про ноосферу. Хроніка. Київ. 2004. Вип. 57/58. С. 485–495.

Stahel W. (1981). Jobs for tomorrow: the potential for substituting manpower for energy. New York. 116 р.

Boulding K. (1966). The Economics of the Coming Spaceship. Environmental Quality Issues in a Growing Economy. Балтимор: Johns Hopkins University Press. Р. 3–14.

Євдокимов В.В. Циркулярна економіка. Монографія. Житомир : ЖДТУ, 2016. 200 с.

Мусіна Л.А. Ресурсоефективна економіка: європейські тенденції та уроки для України. Економічний аналіз. 2014. Том 18. № 1. С. 51–62.

Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

OECD statistics. URL: https://stats.oecd.org/#

World Bank. URL: https://data.worldbank.org/

World Economic Forum (2018). The Global Competitiveness Index. URL: http://www.uaeconomic.com/ulens-313-1.html

Vernadsky V. (2004) Dekilʹka sliv pro noosferu. [A few words about the noosphere]. Khronika. Kyiv. Issue. 57/58. 485–495. (in Ukrainian)

Stahel W. (1981) Jobs for tomorrow: the potential for substituting manpower for energy. New York. 116 p.

Boulding K. (1966) The Economics of the Coming Spaceship. Environmental Quality Issues in a Growing Economy. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Evdokymov V. (2016) Tsyrkulyarna ekonomika [Circular economics]. monohrafiya [a monograph]. Zhytomyr: ZhSTU. 200 p.

Musina L.A. (2014) Resursoefektyvna ekonomika: yevropeysʹki tendentsiyi ta uroky dlya Ukrayiny [Resource efficient economy: European trends and lessons for Ukraine]. Economic analysis. Volume 18. № 1. 51–62.

Eurostat. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database

State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

OECD statistics. Available at: https://stats.oecd.org/#

The World Bank Data and Research. 2021. World Bank Statistics Database. Available at: https://data.worldbank.org/

World Economic Forum. 2018. The Global Competitiveness Index. Available at: http://www.uaeconomic.com/ulens-313-1.html

Переглядів статті: 164
Завантажень PDF: 211
Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Хмілевська, А., & Войтко, С. (2021). ФОРМУВАННЯ ІНДЕКСУ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПЕРЕХОДУ КРАЇН ЄВРОПИ ДО ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-58
Розділ
ЕКОНОМІКА