СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: управління, економічна стійкість, торговельне підприємство, система показників, принципи

Анотація

У статті розглянуто напрямки управління економічною стійкістю торговельного підприємства в контексті попередження виникнення кризових явищ та процесів у його функціонуванні. Обґрунтовано, що успіх торговельного підприємства значною мірою залежить від його здатності протидіяти негативним впливам зовнішнього і внутрішнього середовища. Доведено, що стратегія управління економічною стійкістю має базуватися на таких принципах: принцип варіативності рішень; принцип прозорості; принцип інформаційної забезпеченості; принцип гнучкості; принцип інтегрованості; принцип наукової обґрунтованості; принцип адаптивності; принцип цілеорієнтованості; принцип динамічності. Визначено, що для сучасних торговельних підприємств доцільно розробляти стратегію управління економічною стійкістю на основі збалансованої системи показників. Обґрунтовано, що при застосуванні збалансованої системи показників стратегія торговельного підприємства має розглядатися за чотирма аспектами: фінанси, відносини з клієнтами (маркетинг), організація внутрішніх бізнес-процесів, навчання та розвиток (персонал).

Посилання

Зануда А. Як війна вдарила по торгівлі та що зможуть купити українці в магазинах. ВВС News Україна.17 червня 2022 р. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-61829345 (дата звернення: 15.10.2022).

Яковенко С.Л., Власенко Т.Ю. Ефективне управління економічною стійкістю підприємства – запорука успішного бізнесу. Регіональна економіка та управління. 2018. Вип. 2 (20). С. 102–105.

Коцко Т.А., Галузінська А.В. Економічна стійкість підприємства як фундаментальна передумова забезпечення його конкурентоспроможного розвитку. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи : збірник тез та доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ). Київ : 2021. С. 84–85.

Вініченко І.І., Крючок С.І. Економічна стійкість підприємства та її складові. Агросвіт. 2016. № 24. С. 15–20.

Закорко П.П., Бреус В.Є. Оцінка економічної стійкості підприємства. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 13. С. 464–467.

Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Стратегическое единство. Создание синергии организации с помощью сбалансированной системы показателей : учеб. пособие: пер. с англ. Москва : Изд. Дом «Вильямс», 2006. 384 с.

Рурка Г.І. Впровадження та використання збалансованої системи показників на українських підприємствах. Міжнародна економічна політика. 2012. Ч. 2. С. 333–338.

Аніпко Л.В., Клімович І.М. Проблемні задачі щодо антикризових аналітичних процедур фінансової стійкості підприємств торгівлі. Економічний простір. 2020. № 161. С. 135–139.

Масленніков Є.І. Забезпечення системи управління фінансовою стійкістю торгівельного підприємства. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2017. Том 16. Вип. 1 (35). С. 96–110.

Шірінян Л.В., Бодарєва Т.І. Управління фінансовою стійкістю підприємства. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 35. C. 85–90.

Zanuda, A. (2022), “How the war hit trade and what Ukrainians can buy in stores”. BBC News Ukraine. June 17, 2022. Access mode: https://www.bbc.com/ukrainian/features-61829345 (accessed Octoober 15, 2022).

Yakovenko, S.L. and Vlasenko, T.Yu. (2018) Efektyvne upravlinnya ekonomichnoyu stiykistyu pidpryyemstva – zaporuka uspishnoho biznesu [Effective management of the economic stability of the enterprise is the key to a successful business]. Regional economy and management, vol. 2 (20), pp. 102–105.

Kotsko, T.A. and Galuzinska, A.V. (2021) Ekonomichna stiykistʹ pidpryyemstva yak fundamentalʹna peredumova zabezpechennya yoho konkurentospromozhnoho rozvytku [Economic stability of the enterprise as a fundamental prerequisite for ensuring its competitive development]. Business, innovation, management: problems and prospects. Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference (Kyiv), рр. 84–85.

Vinichenko, I.I. and Kryuchok, S.I. (2016) Ekonomichna stiykistʹ pidpryyemstva ta yiyi skladovi [Economic stability of the enterprise and its components]. Ahrosvit, vol. 24, pp. 15–20.

Zakorko, P.P. and Breus, V.Ye. (2017) Otsinka ekonomichnoyi stiykosti pidpryyemstva [Assessment of the economic stability of the enterprise]. Ekonomika i suspilʹstvo, vol. 13, pp. 464–467.

Kaplan Robert S. and Norton Deyvid P. (2006) Strategicheskoye yedinstvo. Sozdaniye sinergii organizatsii s pomoshch'yu sbalansirovannoy sistemy pokazateley [Strategic unity. Creating organizational synergy using a balanced scorecard]: textbook. Allowance: from English. Ed. House "Williams". Moscow. (in Russian)

Rurka, H.I. (2012) Vprovadzhennya ta vykorystannya zbalansovanoyi systemy pokaznykiv na ukrayinsʹkykh pidpryyemstvakh [Implementation and use of a balanced system of indicators at Ukrainian enterprises]. Mizhnarodna ekonomichna polityka, vol. 2, pp. 333–338.

Anipko, L.V. and Klimovich, I.M. (2020) Problemni zadachi shchodo antykryzovykh analitychnykh protsedur finansovoyi stiykosti pidpryyemstv torhivli [Problems related to anti-crisis analytical procedures of financial stability of trade enterprises]. Ekonomichnyy prostir, vol. 161, pp. 135–139.

Maslennikov, E.I. (2017) Zabezpechennya systemy upravlinnya finansovoyu stiykistyu torhivelʹnoho pidpryyemstva [Ensuring the management system of the financial stability of the trading enterprise]. Rynkova ekonomika: suchasna teoriya i praktyka upravlinnya. Vol. 16. Issue 1 (35), pp. 96–110.

Shirinyan, L.V. and Bodareva, T.I. (2018) Upravlinnya finansovoyu stiykistyu pidpryyemstva [Management of the financial stability of the enterprise]. Prychornomorsʹki ekonomichni studiyi, vol. 35, pp. 85–90.

Переглядів статті: 229
Завантажень PDF: 251
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Сарай, Н. (2022). СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-14
Розділ
ЕКОНОМІКА