ОЦІНКА ТА ВІДБІР ПРОЄКТІВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ПОКАЗНИКА ІННОВАЦІЙНОСТІ ПРОЄКТУ

Ключові слова: проєкт, показник інноваційності проєкту, критерії відбору проєктів, портфель проєктів, програма, ризик, ризикостійкість

Анотація

У статті розглянуто використання інтегрованого показника інноваційності проєкту для оцінки та відбору проєктів у портфелі і програми. Представлено збалансовану систему параметричних одиничних показника інноваційності – ризики, кадри, якість, інновації, ресурси та виконавці, що дозволяє отримати комплексне уявлення стосовно того чи іншого проєкту вже на початкових стадіях. Запропоновано інструмент розрахунку ризикостійкості, як ключового критерію складової «ризики», на основі застосування матриць і векторного аналізу. Спираючись на теорію нечітких множин, представлено розрахунок складової «кадри» на основі аналізу коефіцієнту відповідності виконання робіт потенційного проєкту потрібним компетенціям проєктного менеджера. Застосування інтегрованого показника інноваційності проєкту доповнює класичні методи аналізу альтернатив та підвищує віддачу від застосування інструментів проєктного менеджменту.

Посилання

Boock, M. & Chau, M. (2013). The Use of Value Engineering in the Evaluation and Selection of Digitization Projects. Evidence Based Library and Information Practice, 2(3), 76–86.

Chang, Y. & Ishii, H. (2013). Probing the Implementation of Project Management Office by Using DEMATEL with a Hybrid MCDM Model. Journal of Japan Society for Fuzzy Theory and Intelligent Informatics, 25(6), 935–948.

Kuo, Sh.-Y., Chang, K.-W., & Chen Sh.-Ch. (2013). Decision-making on Transport Policy: A Comparison between Scholars and Stakeholders. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 10, 335–349.

Катаев, Д. (2014). Матричное управления трудовыми ресурсами промышленных предприятий. Управління проектами та розвиток виробництва. 1 (49), 55–63. URL: http://pmdp.org.ua

Рач, В., Коляда, О. & Антонян, О. (2009). Метод інваріантних показників опису стратегій розвитку як інструмент формування портфелю проектів. Управління проектами та розвиток виробництва, 2(30), 91–101.

Коляда, О. (2010). Інструментальний засіб відбору проектів у портфель вищого навчального закладу в рамках концепції стратегічної єдності. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 1(2), 31–33.

Семко, І. & Олєйнікова, Т. (2010). Синергетичний ефект портфеля проектів. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 1(2), 60–62.

Катренко, А., Магац, Д. & Магац, А. (2013). Формування портфеля проектів за допомогою двоетапної процедури. URL http://science.lp.edu.ua/sites/default/files/Papers/22_129.pdf

Кiйко, C. (2020). Формування портфеля проєктів енергозбереження на металургійному підприємстві. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2, 71-81. DOI: https://doi.org/10.15588/1607-6885-2020-2-10

Дубровін, В. & Юськів, О. (2019). Управління портфелями проектів енергозбереження на металургійних підприємствах. Радіоелектроніка та інформатика, 2(85), 43–46.

Катренко, А. & Магац, Д. (2010). Моделі та методи формування портфелів IT-проектів. URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/jun/3471/1270.pdf

Vishnevskaya, М., Kozenkov, D & Kaut, O. (2017). Development of methodology for the calculation of the project innovation indicator and its criteria components. Baltic Journal of Economic Studies, 3(5), 61–69. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-61-69

Boock, M. & Chau, M. (2013). The Use of Value Engineering in the Evaluation and Selection of Digitization Projects. Evidence Based Library and Information Practice, 2(3), 76–86.

Chang, Y. & Ishii, H. (2013). Probing the Implementation of Project Management Office by Using DEMATEL with a Hybrid MCDM Model. Journal of Japan Society for Fuzzy Theory and Intelligent Informatics, 25(6), 935–948.

Kuo, Sh.-Y., Chang, K.-W., & Chen Sh.-Ch. (2013). Decision-making on Transport Policy: A Comparison between Scholars and Stakeholders. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 10, 335–349.

Kataev, D. (2014). Matrichnoe upravleniya trudovyimi resursami promyishlennyih predpriyatiy [Matrix management of labor resources of industrial enterprises]. Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva, 1 (49), 55–63. Available at: http://pmdp.org.ua (in Russian)

Rach, V., Koliada, O. & Antonian, O. (2009). Metod invariantnykh pokaznykiv opysu stratehii rozvytku yak instrument formuvannia portfeliu proektiv [The method of invariant indicators for describing development strategies as a tool for forming a project portfolio]. Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva, 2(30), 91–101. (in Ukrainian)

Koliada, O. (2010). Instrumentalnyi zasib vidboru proektiv u portfel vyshchoho navchalnoho zakladu v ramkakh kontseptsii stratehichnoi yednosti [Instrumental means of selecting projects in the portfolio of a higher educational institution within the framework of the concept of strategic unity]. Vostochno-Evropeyskiy zhurnal peredovyih tehnologiy, 1(2), 31–33. (in Ukrainian)

Semko, I. & Olieinikova, T. (2010). Synerhetychnyi efekt portfelia proektiv [The synergistic effect of the project portfolio]. Vostochno-Evropeyskiy zhurnal peredovyih tehnologiy, 1(2), 60–62. (in Ukrainian)

Katrenko, A., Mahats, D. & Mahats, A. (2013). Formuvannia portfelia proektiv za dopomohoiu dvoetapnoi protsedury [Forming a project portfolio using a two-stage procedure]. Available at: http://science.lp.edu.ua/sites/default/files/Papers/22_129.pdf (in Ukrainian)

Kiiko, C. (2020). Formuvannia portfelia proiektiv enerhozberezhennia na metalurhiinomu pidpryiemstvi [Formation of a portfolio of energy saving projects at metallurgical enterprise]. Novi materialy i tekhnolohii v metalurhii ta mashynobuduvanni, 2, 71–81. DOI: https://doi.org/10.15588/1607-6885-2020-2-10 (in Ukrainian)

Dubrovin, V. & Yuskiv, O. (2019). Upravlinnia portfeliamy proektiv enerhozberezhennia na metalurhiinykh pidpryiemstvakh [Management of portfolios of energy saving projects at metallurgical enterprises]. Radioelektronika ta informatyka, 2(85), 43–46. (in Ukrainian)

Katrenko, A. & Mahats, D. (2010). Modeli ta metody formuvannia portfeliv IT-proektiv. Available at: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/jun/3471/1270.pdf (in Ukrainian)

Vishnevskaya, М., Kozenkov, D & Kaut, O. (2017). Development of methodology for the calculation of the project innovation indicator and its criteria components. Baltic Journal of Economic Studies, 3(5), 61–69. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-61-69

Переглядів статті: 131
Завантажень PDF: 131
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Вишневська, М., Крамаренко, А., & Козенков, Д. (2022). ОЦІНКА ТА ВІДБІР ПРОЄКТІВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ПОКАЗНИКА ІННОВАЦІЙНОСТІ ПРОЄКТУ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-1
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ