ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ: КЛЮЧОВІ РИЗИКИ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ІНВЕСТОРІВ

  • Богдан Сорока ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0003-0721-8769
Ключові слова: цифрова економіка, фінансовий ринок, індивідуальні учасники фінансового ринку, ризик, інвестиції, фінансові інструменти, фінансові послуги

Анотація

В статті розглядаються ризики, які виникають та потенційно можуть виникнути для індивідуальних інвесторів в умовах посилення процесів діджиталізації фінансового ринку. Акцентовано, що діджиталізація має як явні переваги для функціонування фінансового ринку, так і формує досить значні загрози для його учасників. Найбільш вразливою групою в Україні для цих ризиків є індивідуальні інвестори. Такі ризики обумовлені: низьким рівнем фінансової грамотності населення; недостатньою фінансовою інклюзією; недоліками чинної моделі державного регулювання фінансового ринку України. Аргументовано, що ризики діджиталізації потенційно здатні посилити існуючі дисбаланси для індивідуальних учасників вітчизняного фінансового ринку. Відповідно, держава має докорінним чином змінити регуляторні підходи та підвищити ефективність механізмів захисту прав інвесторів в Україні.

Посилання

Науменкова С., Міщенко С. Цифрова фінансова інклюзія: можливості та обмеження для України. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2020. № 1–2. С. 133–149.

Краус К., Краус Н., Поченчук Г. Інституціональні аспекти та цифровізація фінансової інклюзії в національній економіці. Innovation and Sustainability. 2022. № 2. С. 18–28.

Винник Р. Розвиток фінансової інклюзії в Україні. Економіка та суспільство. 2021. №31. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/714 (дата звернення: 10.10.2022).

Статистика. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic (дата звернення: 10.10.2022).

Стеценко Б. Інституціоналізація фінансової інфраструктури економіки знань: дис. ... д-ра екон. наук; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». Київ, 2020. 501 с.

Прищепа Я. Відсотки та психологічна залежність. Експерт розповів про небезпеки швидкого мікрокредитування. Суспільне. Новини. 2021. URL: https://suspilne.media/92575-vidsotki-ta-psihologicna-zaleznist-ekspertrozpoviv-pro-nebezpeki-svidkogo-mikrokredituvanna/ (дата звернення: 10.10.2022).

Смовженко Т. Фінансова грамотність населення та її вплив на розвиток економіки України. Регіональна економіка. 2013. № 2. С. 34–42.

Євчук Л. Вплив фінансової грамотності населення на інституційний розвиток фінансового ринку. Економіка та підприємництво. 2021. Вип. 46. С. 60–72.

Фінансова грамотність, фінансова інклюзія та фінансовий добробут в Україні у 2021 р. Звіт за результатами дослідження. USAID. Вересень 2021. 80 с.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» від 12.09.2019 р. №79-ІX.

Річний звіт Національного банку України за 2021 рік. URL: https:www.bank.gov.ua (дата звернення: 10.10.2022).

Naumenkova, S. and Mishcheko, S. (2020) Tsyfrova finansova inkliuziia: mozhlyvosti ta obmezhennia dlia Ukrainy [Digital financial inclusion: opportunities and limitations for Ukraine]. Naukovyi visnyk Odeskogo natsionalnogo ekonomichnogo universytetu, no. 1–2 (274–275), pp. 133–149.

Kraus K., Kraus N., Pochenchuk G. (2022) Instytutsionalni aspekty ta tsyfrovizatsiia finansovoi inkliuzii v natsionalnii ekonomitsi [Institutional aspects and digitalization of financial inclusion in the national economy]. Innovation and sustainability, no. 2, рр. 18–28.

Vynnyk R. (2021) Rozvytok finansovoi inkliuzii v Ukraini [Development of financial inclusion in Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/714 (accessed October 10, 2022).

Natsionalnyi bank Ukrainy (2022) Statystyka [Statistics]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic (accessed October 10, 2022).

Stetsenko B. (2020) Instytutsionalizatsiia finansovoi infrastruktury ekonomiky znan [Institutionalization of the financial infrastructure of the knowledge economy]: dys. ... d-ra ekon. nauk; DVNZ «Kyiv. nats. ekon. un-t im. Vadyma Hetmana». Kyiv, 501 p.

Pryshchepa Ya. (2021) Vidsotky ta psykholohichna zalezhnist. Ekspert rozpoviv pro nebezpeky shvydkoho mikrokredytuvannia [Interest and psychological dependence. The expert talked about the dangers of quick microcredit]. Suspilne. Novyny. Available at: https://suspilne.media/92575-vidsotki-ta-psihologicna-zaleznist-ekspertrozpoviv-pro-nebezpeki-svidkogo-mikrokredituvanna (accessed October 10, 2022).

Smovzhenko T. (2013) Finansova hramotnist naselennia ta yii vplyv na rozvytok ekonomiky Ukrainy [Financial literacy of the population and its influence on the development of the economy of Ukraine]. Rehionalna ekonomika, no 2, pp. 34–42.

Ievchuk L. (2021) Vplyv finansovoi hramotnosti naselennia na instytutsiinyi rozvytok finansovoho rynku [The influence of financial literacy of the population on the institutional development of the financial market]. Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, no. 46, pp. 60–72.

USAID (2021) Finansova hramotnist, finansova inkliuziia ta finansovyi dobrobut v Ukraini u 2021 r. [Financial literacy, financial inclusion and financial well-being in Ukraine in 2021]. Zvit za rezultatamy doslidzhennia, 80 p.

Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv shchodo udoskonalennia funktsii iz derzhavnoho rehuliuvannia rynkiv finansovykh posluh» [On making changes to some legislative acts on improving the functions of state regulation of financial services markets] vid 12.09.2019 r. №79-IX.

Natsionalnyi bank Ukrainy (2022). Richnyi zvit [Annual report]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic (accessed October 10, 2022).

Переглядів статті: 115
Завантажень PDF: 224
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Сорока, Б. (2022). ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ: КЛЮЧОВІ РИЗИКИ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ІНВЕСТОРІВ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-76
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ